merged all updated data from trunk into design, at revision 18962. build works on my machine

svn path=/branches/design/; revision=18963
pull/8/head
nicoulas 2010-12-22 13:58:53 +00:00
parent 7efec93d3e
commit ff99abff08
547 changed files with 15019 additions and 4203 deletions

View File

@ -1,189 +1,94 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>O Zakladi za slobodan softver, Europa</title>
<title>O Free Software Foundationu Europe</title>
</head>
<body>
<h1>O Zakladi</h1>
<p class="tagline">
Radimo za slobodu u digitalnom društvu.
</p>
<h1>O nama</h1>
<p>
Zaklada za slobodan softver, Europa (FSFE) je neprofitna i (u nekim
državama) dobrotvorna, nevladina organizacija posvećena
<a href="/about/basics/freesoftware.html">slobodnom softveru</a>.
</p>
<div id="introduction">
<div class="image">
<img src="/graphics/stars-smaller.png" alt="Stars" />
</div>
<h2 class="n">Vizija</h2>
<p>
Free Software Foundation Europe je organizacija posvećena promicanju
slobodnog softvera i radu za <strong>slobodu</strong> u nastajućem
digitalnom društvu.
</p>
<p>
Pristup softveru određuje tko može sudjelovati u digitalnom
društvu. Slobode <a
href="/about/basics/freesoftware.html">korištenja, proučavanja,
dijeljenja i unapređenja</a> softvera omogućuju <strong>ravnopravno</strong>
sudjelovanje i iznimno su bitne.
</p>
</div>
<h3>Vizija slobodnog softvera</h3>
<p>
Imati pristup softveru znači moći sudjelovati u digitalnom društvu.
Slobode korištenja, umnažanja, mijenjanja i distribuiranja softvera
-- opisane u
<a href="/about/basics/freesoftware.html">definiciji slobodnog softvera</a>
-- dozvoljavaju jednakopravno prisustvovanje u dobu informacija.
</p>
<p>
Vizija slobodnog softvera je jedna od osnova slobode u digitalnom
svijetu -- kako u <a href="/documents/eur5greve.html">ekonomskom</a>, tako
i u sociološko-etičkom kontekstu. Slobodan softver je je važan korak prema
<a href="/projects/wsis/fs.html">slobodi, demokraciji, ljudskim pravima i napretku</a>
u digitalnom društvu.
</p>
<p>
Zaklada je posvećena promicanju svih aspekata Slobodnog softvera u Europi.
Osvještavanje ljudi o ovim pitanjima, politička i legalna zaštita
slobodnog softvera i poticanje razvoja slobodnog softvera u svrhu pružanja
sloboda korisnicima su glavni ciljevi Zaklade.
</p>
<p>
U tu je svrhu 2001. osnovana FSFE kao europska sestrinska organizacija
<a href="http://www.fsf.org">Zakladi za slobodan softver</a> iz Bostona,
Massachusetts, SAD. Obje su financijski, pravno i osobno neovisne jedna
od druge, kao dijelovi mreže slobodnog softvera.
</p>
<h3>Vizija suradnje</h3>
<p>
Druga vizija utjelovljena u Zakladi je ujedinjenje Europe u duhu suradnje
koja prelazi kulturološke granice.
</p>
<p>
Ne samo da se trebamo suočiti s političkom stvarnošću Europske Unije,
koja već upravlja velikim dijelom zakonodavstva koje se tiče
informacijskog društva, već također radimo na području na koji veliki
utjecaj imaju multinacionalne kompanije. One najčešće rade u uskoj
povezanosti, usklađenosti i suživotu sa europskim, i zemljama na
globalnoj razini, što im omogućuje da ostvaruju svoje interese koristeći
"podijeli pa vladaj" strategiju.
</p>
<p>
U Zakladi i sa Zakladom smo ujedinjeni i zajedno djelujemo na
lokalnim razinama, kao i globalnoj razini, govoreći glasom koji se ne
može zanemariti.
</p>
<h2>Principi</h2>
<p>
Kao organizacija zasnovana na europskoj kulturološkoj pozadini, vjerujemo
u, i slijedimo, osnovne principe poput demokratičnosti, međunarodnih odnosa,
suradnje, dijaloga i transparentnosti.
</p>
<p>
Ukratko, djelujemo u povezanoj strukturi zasnovanoj na timovima, koja je
otvorena svakome tko dijeli
<a href="/about/self-conception.html">zajedničko shvaćanje</a> Zaklade
i voljan je <a href="/contribute/contribute.html">pridonijeti</a>.
</p>
<p>
Trudimo se držati se ovih principa koliko je god to moguće, iako u
praksi ponekad zbog ograničenih resursa ili drugih problema ne možemo
ostvariti svoje ideale. Ukoliko mislite da ste primijetili neki takav
slučaj, a mogli biste nam pomoći da se poboljšamo, molimo da se uključite
<a href="/contribute/contribute.html">izravno</a> ili preko
<a href="/associates/">suradničkih organizacija</a>.
</p>
<h2>Više informacija</h2>
<h2 id="subpages">Poveznice</h2>
<ul>
<li><p>
<b>Kako zamišljamo sebe i dr.:</b><br />
<a href="self-conception.html">Viđenje Zaklade</a>
</p></li>
<li>
<h3><a href="/about/principles.html">Načela</a></h3>
<p>
Vjerujemo u suradnju i transparentnost.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/team.html">Ljudi</a></h3>
<!-- should be /about/people/... later -->
<p>
Tko smo.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/press/press.html">Mediji</a></h3>
<p>
Izjave za medije, vijesti, fotografije i informacije za kontakt.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/legal/legal.html">Pravni okviri</a></h3>
<p>
Uređenje, struktura i pravno odgovorni članovi.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contact/contact.html">Kontakt</a></h3>
<p>
Informacije za kontakt za opće upite.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/fsfnetwork.html">Mreža FSF*</a></h3>
<p>
Imamo sestrinske organizacije u <a
href="http://fsf.org/">Sjevernoj Americi</a>, <a
href="http://fsf.org.in/">Indiji</a> i <a
href="http://fsfla.org/">Latinskoj Americi</a>.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/associates/associates.html">Suradnici</a></h3>
<p>
Dijelimo zajedničke ciljeve s ovim organizacijama.
</p>
</li>
<li><p>
<b>Tko smo mi:</b><br />
<a href="team.html">FSFE tim</a>.
</p></li>
<li><p>
<b>Tko je pravno odgovoran:</b><br />
<a href="members.html">Članovi</a> udruženja
</p></li>
<li><p>
<b>Koga možete kontaktirati za konferenciju ili diskusiju:</b><br />
<a href="speakerlist.html">Lista govornika</a> Zaklade
</p></li>
<li><p>
<b>Kako se ovo provodi:</b><br />
<a href="/about/legal/">Pravna struktura</a> Zaklade
</p></li>
<li><p>
<b>Što smo <a href="/donate/donate.html">primili</a> i kako smo
to utrošili</b><br />
<a href="/about/funds/funds.html">Tok novca</a> Zaklade
</p></li>
<li><p>
<b>Tko su donatori:</b><br />
<a href="/donate/thankgnus.html">GNU Zahvalnice</a> Zaklade
</p></li>
<li><p>
<b>Ako želite napraviti poveznicu na naše stranice:</b><br />
Zakladine <a href="/about/graphics/graphics.html">slike</a>
</p></li>
<li>
<h3><a href="/donate/donate.html">Donirajte</a></h3>
<p>
Kako bismo bili samostalan glas za slobodan softver, ovisimo o
vašim donacijama. Pogledajte <a href="/about/funds/funds.html">kako
koristimo naša sredstva</a>.
</p>
</li>
</ul>
<h2>Sestrinske organizacije</h2>
<p>
Slijedeće organizacije sestrinske su organizacije Zaklade u globalnoj
mreži Zaklade za slobodan softver. Radimo pravno, financijski i osobno
neovisno jedni od drugih u duhu zajedničke suradnje.
</p>
<ul>
<li><p>
<b><a href="http://www.fsf.org/">Zaklada za slobodan softver
Sjeverne Amerike</a></b><br />
Izvorna Zaklada za slobodan softver, smještena u Bostonu, Massachusetts, SAD.
</p></li>
<li><p>
<b><a href="http://fsf.org.in/">Zaklada za slobodan softver,
Indija</a></b>
</p></li>
<li><p>
<b><a href="http://www.fsfla.org/">Zaklada za slobodan softver,
Latinska Amerika</a></b>
</p></li>
</ul>
<h2>Podrška</h2>
<p>
Kao neprofitna organizacija, većinom smo ovisni o ljudima koji će učiniti
naše aktivnosti svojima -- bilo tako da se
<a href="/contribute/contribute.html">uključe u rad</a> ili putem
<a href="/donate/donate.html">donacija</a>. Da, molimo vas!
</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>paxcoder</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

View File

@ -0,0 +1,497 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Το Ελεύθερο Λογισμικό στην Ευρώπη - Οι ευρωπαϊκές προοπτικές και η
δραστηριότητα του FSFE</title>
</head>
<body>
<center>
<h1>Το Ελεύθερο Λογισμικό στην Ευρώπη</h1>
<h2>Οι ευρωπαϊκές προοπτικές και η δραστηριότητα του FSFE</h2>
[<a href="eur5greve.pdf">PDF (στα Αγγλικά, a4); 81k</a>]
</center>
<div align="right">
Αμβούργο, 11 Φεβρουαρίου 2003<br />
<a href="/about/greve/">Georg C. F. Greve</a> &lt;greve@fsfeurope.org&gt;<br /><br />
"Public Service Review - European Union," 5th edition<br />
<code><a href="http://www.publicservice.co.uk/europe/spring2003/eu_spring2003_contents.asp">http://www.publicservice.co.uk/europe/spring2003/eu_spring2003_contents.asp</a></code>
</div>
<h3>Εισαγωγή</h3>
<p>Το Ελεύθερο Λογισμικό &#8212; ιδιαίτερα το λειτουργικό σύστημα GNU/Linux &#8212;
και το FSFE έχουν πρόσφατα γίνει περισσότερο διακριτά στην πολιτική ημερήσια διάταξη.
Αυτό το άρθρο θα επιδιώξει να αναλύσει μερικά από τα σημαντικότερα οικονομικά,
κοινωνικά και πολιτικά οφέλη, τα οποία το Ελεύθερο Λογισμικό προσφέρει στις
Ευρωπαϊκές χώρες και στην Ευρώπη συνολικά. Θα παρουσιάσει επίσης την εσωτερική διάσταση
της δραστηριότητας του FSFE.</p>
<p>Ως έννοια και υπόδειγμα, το Ελεύθερο Λογισμικό ασχολείται με ορισμένες από τις
πιο θεμελιώδεις ανάγκες των κοινωνιών κατά τη μετάβασή τους στην μεταβιομηχανική
εποχή της πληροφορίας. Ο πιο διακριτός οργανισμός σε αυτό το πεδίο, το Ίδρυμα
Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation, FSF), ιδρύθηκε το 1985, σε μια χρονική
περίοδο που ο κόσμος είχε μόλις αρχίσει να εξοικειώνεται με τις βασικότερες αρχές της
τεχνολογίας πληροφοριών.</p>
<p>Με τον πρώτο τυπικό ορισμό του Ελεύθερου Λογισμικού και τη δημιουργία της GNU
Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης (General Public License, GNU GPL) και της GNU Κατώτερης
Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης (Lesser General Public License, GNU LGPL), το FSF
όχι μόνο δημιούργησε (και ακόμη συντηρεί) τις δύο πιο δημοφιλείς άδειες χρήσης για
το Ελεύθερο Λογισμικό που είναι σε χρήση σήμερα, αλλά εφηύρε και την ιδέα του "Copyleft",
που αναφέρεται στην προστασία του Ελεύθερου Λογισμικού από τη δυνατότητα στέρησης
της ελευθερίας του.</p>
<p>Το Ελεύθερο Λογισμικό ορίζεται από τέσσερις βασικές ελευθερίες για τον χρήστη.
Η πρώτη ελευθερία &#8212; μερικές φορές αναφέρεται και ως ελευθερία 0 &#8212; είναι
η απεριόριστη χρήση ενός προγράμματος για οποιονδήποτε λόγο. Αυτό σημαίνει ότι μία
άδεια χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού πρέπει να επιτρέπει τη χρήση του σε όλες τις
εμπορικές και μη-εμπορικές εφαρμογές για να πληρεί αυτό το κριτήριο.</p>
<p>Η δεύτερη ελευθερία &#8212; η ελευθερία 1 κατά τον ορισμό του Ελεύθερου Λογισμικού
[<a href="#1" name="ref1">1</a>] &#8212; είναι η ελευθερία του χρήστη να μελετά ένα
πρόγραμμα, να μαθαίνει πώς αυτό λειτουργεί και να το προσαρμόζει στις δικές του ανάγκες.
Οι άλλες δύο ελευθερίες είναι οι ελευθερίες για αναδιανομή μη-τροποποιημένων αντιγράφων
και η ελευθερία έκδοσης τροποποιημένων αντιγράφων που βελτιώνουν το παρόν επίπεδο ανάπτυξης.
</p>
<p>Με αυτές τις ελευθερίες, καθένας είναι ελεύθερος να επιλέξει να ασκήσει μία ή
περισσότερες από αυτές, αλλά μπορεί επίσης να επιλέξει να μην ασκήσει καμία.</p>
<p>Οι άδειες χρήσης που προσφέρουν αυτές τις ελευθερίες αναφέρονται ως άδειες χρήσης
Ελεύθερου Λογισμικού [<a href="#2" name="ref2">2</a>]. Μια ειδική περίπτωση άδειας
χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού, η αποκαλούμενη "Copyleft" άδεια χρήσης, έχει ήδη
μνημονευθεί παραπάνω. Αυτές οι άδειες χρήσης δίνουν σε κάθε χρήστη τις ελευθερίες
που περιγράφηκαν παραπάνω, αλλά ρητά απαγορεύουν σε ένα διανομέα να τις απαλείψει,
μια πράξη που θα καθιστούσε τους παραλήπτες λογισμικού στερημένου από τις ελευθερίες
αυτές, εξαρτώμενους από αυτόν το συγκεκριμένο διανομέα.</p>
<p>Επειδή η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα είναι μια αναγκαιότητα για την άσκηση
αυτών των ελευθεριών για γλώσσες προγραμματισμού με διακριτό πηγαίο κώδικα,
ορισμένοι πρότειναν να χρησιμοποιηθεί ο "Ανοιxτός Κώδικας" ως όρος του μάρκετινγκ
για το Ελεύθερο Λογισμικό το 1998· σήμερα για το Ελεύθερο Λογισμικό μερικές φορές
χρησιμοποιείται αυτός ο όρος του μάρκετινγκ.</p>
<p>Η καλή πρόθεση της ευρύτερης διάδοσης του Ελεύθερου Λογισμικού είχε δυστυχώς
την απρόσμενη επίπτωση της αποδυνάμωσης της διάκρισης μεταξύ Ελεύθερου και
ιδιοκτησιακού/μη-ελεύθερου λογισμικού [<a href="#3" name="ref3">3</a>].
Συνεπώς το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού συνιστά ιδιαίτερα να γίνεται λόγος
για Ελεύθερο Λογισμικό ή για έναν επαρκή αντίστοιχο όρο στην τοπική γλώσσα·
όπως θα γίνει και για το υπόλοιπο αυτού του άρθρου.</p>
<h3>Οι οικονομικές προοπτικές για το Ελεύθερο Λογισμικό</h3>
<p>Παρά τις προσπάθειες των προμηθευτών του ιδιοκτησιακού λογισμικού &#8212; ιδιαίτερα
αυτών που έχουν έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες και έχουν το μονοπώλιο στις περιοχές
δραστηριότητάς τους &#8212; να το παρουσιάσουν έτσι, το Ελεύθερο Λογισμικό δεν
είναι μια επίθεση που έχει στόχο συγκεκριμένες εταιρίες.</p>
<p>Το Ελεύθερο Λογισμικό πρέπει να γίνει κατανοητό ως ένα νέο παράδειγμα,
ένα νέο υπόδειγμα διαχείρισης του λογισμικού με βάση δοκιμασμένες έννοιες.
Είναι ένα υπόδειγμα που διατηρεί τις αγορές ανοιχτές και ελεύθερα προσβάσιμες·
ως τέτοιο δεν μπορεί να έχει στόχο συγκεκριμένες εταιρίες, αφού κάθε
εταιρία μπορεί να συμμετάσχει σε αυτήν τη νέα αγορά.</p>
<p>Σε μια οικονομία Ελεύθερου Λογισμικού, θα υπάρχουν ηγέτες της αγοράς, αλλά
η πιθανότητα εμφάνισης ανεξέλεγκτων μονοπωλίων είναι πολύ μικρότερη.</p>
<p>Για τα σημερινά μονοπώλια αυτό μπορεί να φαίνεται απειλητικό. Αλλά καθώς
ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα &#8212; ίσως το σημαντικότερο &#8212;
της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας πληροφορικής είναι η εξάρτησή της από ξένα
μονοπώλια πληροφορικής, η αποδυνάμωση αυτών των μονοπωλίων έχει γίνει
απαραίτητη για την ευημερία της Ευρώπης.</p>
<p>Αυτή η σημερινή μονοπωλιακή κατάσταση είναι λογική συνέπεια του ιδιοκτησιακού
υποδείγματος λογισμικού, το οποίο δείχνει μια ισχυρή συστημική προτίμηση προς
το ιδιοκτησιακό λογισμικό. Ο λόγος είναι ότι το ιδιοκτησιακό λογισμικό έχει την
τάση να λειτουργεί σωστά μόνο με τον εαυτό του.</p>
<p>Με ένα τέτοιο ιδιοκτησιακό λογισμικό, η επικοινωνία μεταξύ δύο χρηστών
απαιτεί ότι και οι δύο χρησιμοποιούν το ίδιο λογισμικό. Δεδομένου ότι κάθε
άτομο στις δυτικές χώρες υποτίθεται ότι γνωρίζει τουλάχιστο άλλα πέντε,
αυτό οδηγεί σε ένα είδος "εξάπλωσης ιού", όπου ένας χρήστης υποχρεώνει
τον επόμενο να χρησιμοποιήσει το ίδιο λογισμικό, δημιουργώντας μονοπώλιο.</p>
<p>Στη θεωρία, τα ανοιχτά πρότυπα μπορούν να προσφέρουν έναν τρόπο εξόδου από
αυτό το κλείδωμα στον προμηθευτή, αλλά το παρελθόν έχει δείξει ότι κανένα ανοιχτό
πρότυπο δεν ήταν ποτέ επιτυχημένο εκτός αν είχε υλοποιηθεί με Ελεύθερο Λογισμικό.</p>
<p>Η δυνατότητα διεύρυνσης και κλειδώματος μιας βάσης χρηστών με τροποποίηση
ενός ανοιχτού προτύπου &#8212; μια διαδικασία που περιγράφεται κατ' ευφημισμό
ως "βελτίωση" προτύπου &#8212; η οποία έχει ως επακόλουθο να επιτρέπει μόνο τη
μετάβαση σε ένα ορισμένο λογισμικό, αλλά όχι την απομάκρυνση από αυτό, έχει
αποδειχθεί ότι είναι μεγάλος πειρασμός για τους μεγάλους παίκτες σε αυτό το πεδίο.</p>
<p>Όπως το παρελθόν έχει αποδείξει, είναι αναποτελεσματική η επιβολή ανοιχτών
προτύπων σε προμηθευτές ιδιοκτησιακού λογισμικού εξαιτίας της ταχείας ανάπτυξης
σε αυτόν τον τομέα σε συνδυασμό με την αδιαφάνεια του ιδιοκτησιακού λογισμικού
και τη σχετικά αργή πρόοδο στη διαδικασία των πολιτικών αποφάσεων.</p>
<p>Και βέβαια, με την προϋπόθεση ότι οι προμηθευτές θα αποδεχθούν τέτοια μέτρα
και δεν θα χρησιμοποιήσουν επιρροή που βασίζεται στο μονοπώλιό τους για να
σταματήσουν οριστικά τέτοιες πρακτικές, όπως έχουν δείξει πρόσφατες περιπτώσεις
παραβιάσων της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.</p>
<p><b>Η δομή της οικονομίας του Ελεύθερου Λογισμικού</b></p>
<p>Οι διαφορές είναι πολύ μικρότερες από όσο πολλοί θα ήθελαν να σας πείσουν.
Ο χρηματιστηριακά πιο σημαντικός τομέας σήμερα είναι το λογισμικό για
επιχειρησιακές δραστηριότητες και το μεγαλύτερο εισόδημα παράγεται μέσα από
τις υπηρεσίες αυτού του τομέα. Αυτό είναι απίθανο να αλλάξει.</p>
<p>Είναι αλήθεια ότι τα έσοδα από άδειες χρήσης είναι πιθανότερο να υποχωρήσουν,
και μάλλον να υποχωρήσουν σημαντικά. Ωστόσο αυτό επηρεάζει ένα πολύ μικρό μέρος
των εσόδων από το λογισμικό· ένα μέρος το οποίο ευθύνεται για το αρνητικό εμπορικό
ισοζύγιο μεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών σήμερα.</p>
<p>Τηρουμένων όλων των αναλογιών, η μεγαλύτερη πηγή εσόδων σήμερα είναι οι υπηρεσίες.
Αυτός ο τομέας θα μπορεί να αναπτυχθεί σημαντικά σε μια οικονομία Ελεύθερου Λογισμικού.</p>
<p>Στο σημερινό σύστημα, όπου κυριαρχεί το ιδιοκτησιακό λογισμικό, μόνο οι εταιρίες
που υποστηρίζονται από μονοπώλια μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες· συνήθως μόνο ένα
μικρό μέρος από ό,τι θα ήταν δυνατό. Το υπόλοιπο γίνεται είτε από τα ίδια τα
μονοπώλια &#8212; προκαλώντας την έξοδο από την Ευρώπη άλλης μιας ροής εσόδων &#8212;
ή καθόλου.</p>
<p>Το ελεύθερο λογισμικό προσφέρει μεγαλύτερη ανεξαρτησία για τις Ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις, επιτρέποντάς τους να προσφέρουν το πλήρες πακέτο υπηρεσιών αν
επιθυμούν ή να συνεργαστούν με άλλους αν αυτό φαίνεται οικονομικά αποδοτικότερο.</p>
<p>Επίσης θα μπορούν να προσφέρουν λύσεις για όσες υπηρεσίες είναι ήδη σε ζήτηση,
ή για όσες μπορούν να δημιουργήσουν ζήτηση, κάτι το οποίο είναι σήμερα αδύνατο
επειδή οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν έλλειψη επαρκούς πρόσβασης και ελέγχου
στο λογισμικό από το οποίο αυτές οι υπηρεσίες εξαρτώνται.</p>
<p>Σε μια οικονομία Ελεύθερου Λογισμικού, το σημερινό εισόδημα στον τομέα των
υπηρεσιών θα αναδιανεμηθεί πιο πολύ σε όφελος των Ευρωπαίων προμηθευτών και ο
τομέας συνολικά θα μπορεί να παρουσιάσει την αναμενόμενη μεγέθυνση.</p>
<p><b>Μειώνοντας τις εξαρτήσεις</b></p>
<p>Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι σήμερα οι κάτοχοι των μονοπωλίων
ελέγχουν την Ευρωπαϊκή βιομηχανία πληροφορικής καθώς θα μπορούσαν να οδηγήσουν
τις περισσότερες εταιρίες εκτός αγοράς απαγορεύοντάς τους την πρόσβαση στο
μονοπώλιό τους ή καθιστώντας την πρόσβαση τόσο δύσκολη ώστε η οικονομική
κατάσταση πιθανώς θα οδηγήσει τις εταιρίες εκτός αγοράς.</p>
<p>Ακόμα χειρότερα, τα μονοπώλια του λογισμικού μπορούν να συνδεθούν με τα
μονοπώλια του υλικού. Έτσι ένα τμήμα του μονοπωλιακού λογισμικού θα τρέχει
μόνο σε εξειδικευμένο υλικό και σε αντάλλαγμα οι προμηθευτές αυτού του υλικού
θα δίνουν τον εξοπλισμό τους με αυτό το συγκεκριμένο λογισμικό.</p>
<p>Σύμφωνα με το παράδειγμα του Ελεύθερου Λογισμικού δεν μπορεί να οικοδομηθεί
αυτό το είδος του συντιθέμενου μονοπωλίου. Στην πραγματικότητα το Ελεύθερο
Λογισμικό ενθαρρύνει την ανεξαρτησία από πλατφόρμες και τα συστήματα Ελεύθερου
Λογισμικού (π.χ. τα συστήματα GNU/Linux και BSD) τρέχουν σε περισσότερες
πλατφόρμες υλικού από οποιοδήποτε άλλο ιδιοκτησιακό λειτουργικό σύστημα.</p>
<p>Επειδή η ελευθερία τροποποίησης επιτρέπει την επέκταση της υποστήριξης και
για άλλες πλατφόρμες υλικού, το Ελεύθερο Λογισμικό προσφέρει ένα σταθερό
θεμέλιο για καινοτόμες πρωτοβουλίες στο υλικό που θα μπορούσαν να ξεκινήσουν
ακόμα και από ένα τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο.</p>
<p>Με αυτόν τον τρόπο το Ελεύθερο Λογισμικό δεν επαναφέρει μόνο τον ανταγωνισμό
στο λογισμικό, αλλά επίσης τον επεκτείνει και στο πεδίο του υλικού.</p>
<p><b>Εθνική οικονομία</b></p>
<p>Επειδή το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης λογισμικού φέρνει κοντά παλιές και
γνωστές αρχές, αυτές υλοποιούνται ξανά τουλάχιστο μια φορά από κάθε εταιρία,
μερικές φορές μια φορά για κάθε έργο.</p>
<p>Σε όρους εθνικής οικονομίας, το ιδιοκτησιακό λογισμικό είναι σπατάλη εργατικού
δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης. Το παράδειγμα του ιδιοκτησιακού λογισμικού απασχολεί
τους προγραμματιστές στην επανεφεύρεση του τροχού, καθυστερώντας την καινοτομία.</p>
<p>Το Ελεύθερο Λογισμικό επιτρέπει την οικοδόμηση πάνω σε αυτά τα παλιά και γνωστά
δομικά στοιχεία, με αποτέλεσμα το χαμήλωμα του φράγματος εισόδου στην αγορά για
νέες και καινοτόμες εταιρίες.</p>
<p>Επίσης, η βιομηχανία λογισμικού είναι μόνο ένα τμήμα της συνολικής οικονομίας.
Καθώς το λογισμικό είναι η κόλλα που κρατάει μαζί μια ψηφιακά δικτυωμένη οικονομία,
όλοι οι τομείς πληρώνουν το κόστος για την ανεπάρκεια του υποδείγματος του
ιδιοκτησιακού λογισμικού.</p>
<p>Σήμερα, οι περισσότερες, εκτός της πληροφορικής, εταιρίες χρησιμοποιούν
ιδιοκτησιακές λύσεις. Αυτό τις καθιστά δέσμιες των προμηθευτών τους για
κρίσιμες πτυχές της οικονομικής τους δραστηριότητας όπως η τήρηση των μετοχών,
η εγγραφή και πληρωμή λογαριασμών ή η επικοινωνία με πελάτες, προμηθευτές
ή και ανταγωνιστές.</p>
<p>Οι υποχρεωτικές ενημερώσεις είναι μία συνέπεια, η ανάγκη, μερικές φορές,
αντικατάστασης μιας πλήρους λύσης πληροφορικής, οι χρόνοι διακοπής,
συμπεριλαμβανομένης της νέας κατάρτισης για τους υπαλλήλους, είναι μια άλλη.
Λύσεις με βάση το Ελεύθερο Λογισμικό απομακρύνουν σχεδόν εντελώς αυτήν την εξάρτηση.</p>
<p>Καθώς η εταιρία επωφελείται από τις ελευθερίες που περιγράφονται πιο πάνω,
οι ενημερώσεις μπορεί να γίνονται σύμφωνα με την οικονομική κατάσταση της
εταιρίας. Σε περίπτωση προβλημάτων με τον προμηθευτή, η λύση παραμένει
χρησιμοποιήσιμη και έτσι ένας άλλος προμηθευτής μπορεί να βρεθεί.</p>
<p>Στην τελευταία περίπτωση, απαιτείται επένδυση από τον νέο προμηθευτή για
τη διαχείριση της λύσης, αλλά αυτό το κόστος είναι σημαντικά χαμηλότερο
από το κόστος μιας εντελώς νέας λύσης. Επίσης τα έμμεσα κόστη σε όρους
δυσαρέσκειας του πελάτη, κατάρτισης των υπαλλήλων και χρόνων διακοπής
συνήθως δεν εμφανίζονται.</p>
<p>Μπορεί να θεωρηθεί αναμενόμενο ότι αυτά τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν στην
αναζωογόνηση της οικονομίας συνολικά. Ουσιαστικά, η Ευρώπη μπορεί να κερδίσει
οικονομικά αναπτύσσοντας μόνο το Ελεύθερο Λογισμικό σε μαζική κλίμακα.</p>
<h3>Κοινωνικά ζητήματα</h3>
<p>Η πρόσβαση στο λογισμικό γίνεται αυξανόμενα σημαντική για τη συμμετοχή στις
πολιτιστικές, κοινωνικές και οικονομικές ανταλλαγές της ανθρωπότητας. Για το
ξεχωριστό άτομο αυτό σημαίνει ότι η πρόσβαση στο λογισμικό καθορίζει την
ικανότητα για επικοινωνία, μελέτη και εργασία. Μελέτες από τις Ηνωμένες
Πολιτείες δείχνουν ότι ο μέσος άνθρωπος αλληλεπιδρά περίπου 150 φορές την
ημέρα με το λογισμικό.</p>
<p>Κατά συνέπεια, το λογισμικό πρέπει να γίνει κατανοητό ως μια μορφή πολιτιστικής
περιουσίας, μιας πολιτισμικής τεχνικής. Όσο υπάρχει ανθρωπότητα, οι νέες πολιτισμικές
τεχνικές έφερναν στο προσκήνιο την ερώτηση του ποιος έχει πρόσβαση σε αυτές.
Το Ελεύθερο Λογισμικό διασφαλίζει ότι όλοι διατηρούν ισότιμη πρόσβαση στην
πολιτιστική περιουσία στην οποία το λογισμικό έχει μετατραπεί.</p>
<p>Σε όρους ασφάλειας των δεδομένων και προστασίας, ένα άλλο ζήτημα προκύπτει.
Καθώς οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι πάντα αδιαφανείς &#8212; δεν είναι δυνατό
να ξεχωρίσεις με μηχανική παρατήρηση τι κάνει ένας υπολογιστής &#8212; γίνεται
ακόμα σημαντικότερη η πλήρης διαφάνεια στο λογισμικό. Διαφορετικά χάνεται η
ικανότητα των χρηστών να καθορίσουν τι κάνουν οι υπολογιστές τους και συνεπώς
δεν θα έχουν έλεγχο στα προσωπικά τους ή άλλα δεδομένα.</p>
<p>Το Ελεύθερο Λογισμικό είναι πλήρως διαφανές, διατηρώντας στο μέγιστο τον
πληροφοριακό αυτοκαθορισμό.</p>
<h3>2001: Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού</h3>
<p>Τα δίκτυα τείνουν να είναι σταθερότερα από τους μεμονωμένους κόμβους και η
Ευρώπη είναι μία από τις ηγετικές περιοχές &#8212; αν όχι η ηγετική &#8212;
για το Ελεύθερο Λογισμικό. Έτσι το 2001, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού
(Free Software Foundation Europe, FSFE) ιδρύθηκε ως ομοθυγατρικός οργανισμός του
Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού της Βόρειας Αμερικής. Νομικά, χρηματοδοτικά και
προσωπικά ανεξάρτητοι μεταξύ τους, δραστηριοποιούνται από κοινού σε όλες τις
πτυχές του Ελεύθερου Λογισμικού σε ένα πνεύμα ισότιμης συνεργασίας.</p>
<p>Το ίδιο το FSFE περιλαμβάνει το όραμα μιας ισχυρής Ευρώπης ενωμένης με
συνεργασία και αμοιβαία κατανόηση με προς το παρόν τέσσερις χώρες (Γαλλία,
Γερμανία, Ιταλία, Σουηδία) να αντιπροσωπεύονται πλήρως, τρεις ακόμη με
σχέση συνεργασίας (Ηνωμένο Βασίλειο, Πορτογαλία, Αυστρία) και πολλές άλλες
να συμμετέχουν μέσα από τακτικές συνεργασίες.</p>
<p>Μια κύρια λειτουργία του FSFE είναι να παρέχει ένα Ευρωπαϊκό κέντρο αρμόδιο
για το Ελεύθερο Λογισμικό, να προσφέρει συμβουλές σε κυβερνήσεις, επιτροπές,
εταιρίες, δημοσιογράφους και άλλους.</p>
<p>Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων, το FSFE προσεκλήθη να παρέχει έναν
ειδικό στην Επιτροπή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο Λονδίνο
[<a href="#4" name="ref4">4</a>] και παρουσίασε το Ελεύθερο Λογισμικό σε ένα
τεχνικό συνέδριο του ΟΟΣΑ στο Τόκιο με πρόσκληση του Γερμανικού Υπουργείου
Οικονομίας και Τεχνολογίας.</p>
<p>Άλλες δραστηριότητες περιλαμβάνουν τακτική εργασία για προγράμματα, για παράδειγμα
το AGNULA [<a href="#5" name="ref5">5</a>], ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (IST-2001-34879).</p>
<p>Για το 6ο πρόγραμμα πλαίσιο, το FSFE έχει εκδώσει μια σύσταση που υποστηρίχθηκε
από περισσότερους από 50 εταίρους, με την οποία τα πλεονεκτήματα του Ελεύθερου
Λογισμικού για την Ευρώπη συσχετίζονται με αποδεκτούς Ευρωπαϊκούς στόχους· δόθηκαν
συγκεκριμένες συστάσεις για το πώς η Ευρώπη μπορεί να κεφαλαιοποιήσει στηριζόμενη σε αυτά
[<a href="#6" name="ref6">6</a>].</p>
<p>Επίσης το FSFE ασχολείται με την υποστήριξη της νομικής θεμελίωσης του
Ελεύθερου Λογισμικού, για παράδειγμα βοήθησε ένα τοπικό ινστιτούτο για
νομικά ζητήματα του Ελεύθερου Λογισμικού, το ifross, στην τροποποίηση
ενός Γερμανικού νόμου για τα πνευματικά δικαιώματα και πρόσφατα εξέδωσε
το Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας Άδειας Χρήσης (Fiduciary Licence Agreement, FLA)
[<a href="#7" name="ref7">7</a>], το οποίο θα βοηθήσει στη νομική διατηρησιμότητα
του Ελεύθερου Λογισμικού.</p>
<h3>Κεφαλαιοποιώντας πάνω στο Ελεύθερο Λογισμικό</h3>
<p>Το Ελεύθερο Λογισμικό προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για την Ευρώπη γεωγραφικά
και για τα Ευρωπαϊκά κράτη. Στην πραγματικότητα η Ευρώπη σήμερα βρίσκεται στην
καλύτερη θέση για να επωφεληθεί όλων των πλεονεκτημάτων του Ελεύθερου Λογισμικού
και να περάσει στην εποχή της πληροφορίας με πλεονέκτημα από την εκκίνηση.</p>
<p>Πιθανά πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν ευρύτερη ανεξαρτησία, αυξημένη βιωσιμότητα,
ελευθερία από ξένα μονοπώλια, εναλλακτικές δυνατότητες για το υλικό και το λογισμικό,
μια ισχυρότερη εσωτερική αγορά και καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών.</p>
<p>Για να γίνουν αυτά πράξη, γίνεται ολοένα σημαντικότερη η διάθεση ξεκάθαρων
δηλώσεων και πολιτικών υπέρ του Ελεύθερου Λογισμικού, όπως το bonus αξιολόγησης
για προγράμματα Ελεύθερου Λογισμικού που ορίζεται στο πρόγραμμα IST ή τη
δήλωση πολιτικής από τον Liikanen στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [<a href="#8" name="ref8">8</a>] σχετικά με το Ελεύθερο Λογισμικό στη δημόσια διοίκηση.</p>
<p>Στην πραγματικότητα η δημόσια διοίκηση τυγχάνει να παρέχει ένα εξαιρετικό
σημείο αφετηρίας για τη μετάβαση στο Ελεύθερο Λογισμικό για τρεις λόγους.</p>
<p>Πρώτον, μια κυβέρνηση που χρησιμοποιεί ιδιοκτησιακό λογισμικό γεννάει την τάση
να εξαναγκάζει τους πολίτες της να χρησιμοποιούν το ίδιο λογισμικό εξαιτίας του
προαναφερθέντος συμπτώματος "εξάπλωσης ιού" του ιδιοκτησιακού λογισμικού. Καθώς
οι κυβερνήσεις έχουν την ηθική υποχρέωση να είναι διαθέσιμες σε όλους τους πολίτες
τους, μπορούν να προσφέρουν ένα δίκαιο επιχείρημα για το Ελεύθερο Λογισμικό με βάση
το σκεπτικό ότι δεν επιθυμούν να εξαναγκάσουν τους πολίτες τους σε ένα επιζήμιο
μονοπώλιο.</p>
<p>Δεύτερον, η δημόσια διοίκηση έχει πάντα έλλειψη πόρων, αλλά η πλειονότητα
των πόρων που ξοδεύονται για την πληροφορική σπαταλώνται με την υιοθέτηση
μιας ξεχωριστής λύσης για κάθε υπουργείο ή περιφέρεια, όταν τα πραγματικά
προβλήματα είναι παρόμοια και η μαζική συνεργασία θα ήταν δυνατή.</p>
<p>Και τέλος, η χρήση του Ελεύθερου Λογισμικού στη δημόσια διοίκηση θα προβάλλει
ένα πρότυπο, ενθαρρύνοντας πολίτες και επιχειρήσεις να βρουν διέξοδο από
νοσηρές εξαρτήσεις, να συνηθίσουν στο νέο υπόδειγμα και να δραστηριοποιηθούν
οικονομικά και κοινωνικά σε αυτό.</p>
<p>Πολλές Ευρωπαϊκές περιφέρειες ήδη έχουν πάρει πρωτοβουλίες για την υποχρεωτική
χρήση του Ελεύθερου Λογισμικού στη δημόσια διοίκηση. Για παράδειγμα, η επιτροπή που
είναι επιφορτισμένη με αυτό το ζήτημα για τη γαλλόφωνη περιοχή των Βρυξελλών
γνωμοδότησε υπέρ ενός τέτοιου κανονισμού στις 11 Φεβρουαρίου 2003.</p>
<p>Η δημόσια διοίκηση στην Ευρώπη πρέπει τουλάχιστο να διασφαλίσει την προτίμηση
στο Ελεύθερο Λογισμικό έναντι του ιδιοκτησιακού και να απαιτήσει ανοιχτά πρότυπα
για τα οποία υπάρχει υλοποίηση αναφοράς Ελεύθερου Λογισμικού.</p>
<p>Επίσης όποτε ξοδεύεται δημόσιο χρήμα, ξοδεύοντάς το σε Ελεύθερο Λογισμικό
εξασφαλίζεται το όφελος για το κοινό και την οικονομία. Στο παρελθόν, αυτό το
χρήμα συνήθως είτε ξοδευόταν για ιδιοκτησιακό λογισμικό, συχνά σε όφελος μόνο
της προμηθεύτριας εταιρίας ιδιοκτησιακού λογισμικού με άμεση επιβάρυνση της
κοινωνίας και της οικονομίας ως σύνολο, ή χανόταν εξ ολοκλήρου.</p>
<p>Για την περίοδο μετάβασης προς μια βιωσιμότερη προσέγγιση, ιδιαίτερα οι
αποκαλούμενες "Copyleft" άδειες χρήσης &#8212; η Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU
(General Public License, GNU GPL) είναι η πιο διαδεδομένη &#8212; παρέχουν μια
ακέραια βάση για παρόμοια προγράμματα.</p>
<p>Αυτές οι άδειες χρήσης θα διασφαλίσουν ότι τα αποτελέσματα των πόρων που
δαπανήθηκαν θα είναι διαθέσιμα για όλη την οικονομία και την κοινωνία ισότιμα,
καλλιεργώντας μια γενική άνθηση της οικονομικής δραστηριότητας. Θα ανθίστανται
σε προσπάθειες κτήσης των αποτελεσμάτων από οποιαδήποτε εταιρία ή άτομο που
θα προσπαθήσει να επαναφέρει τις παλιές μονοπωλιακές καταστάσεις.</p>
<p><b>Διακυβέρνηση με επίγνωση της εποχής της πληροφορίας</b></p>
<p>Όπως η πληροφορική διαπερνά όλη την οικονομία και κοινωνία, οι κυβερνητικές
αποφάσεις σε μια περιοχή μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις ευκαιρίες στην
εποχή της πληροφορίας. Δεδομένου του Ευρωπαϊκού στόχου προς την οικονομία της
πληροφορίας, γίνεται απαραίτητη η ευαισθητοποίηση για αυτά τα ζητήματα σε όλα
τα επίπεδα της διακυβέρνησης.</p>
<p>Υπάρχουν πολλές πολιτικές σε εκκρεμότητα ή σε εφαρμογή οι οποίες πρόκειται
να καταφέρουν σοβαρό πλήγμα στην Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Πρέπει να
εμποδιστούν ή να καταργηθούν αν αναζητείται τρόπος η Ευρώπη να παραμείνει στην
κορυφή.</p>
<p>Μια πολιτική που απειλεί εξίσου το ιδιοκτησιακό και το Ελεύθερο Λογισμικό
είναι οι πατέντες λογισμικού. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είναι μία εντελώς
ακατάλληλη έννοια για το λογισμικό καθώς έχει πολλές διαφορετικές ιδιότητες.
Η εμπειρία δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήδη πληρώνουν ακριβά το σύστημα
πατεντών λογισμικού που διατηρούν με τη μείωση της καινοτομίας.</p>
<p>Για να αναφερθώ στον Bill Gates από ένα εσωτερικό υπόμνημα: "Αν οι άνθρωποι
είχαν καταλάβει πώς οι πατέντες παραχωρούνταν όταν οι περισσότερες από τις
σημερινές ιδέες ανακαλύπτονταν και άφηναν τις πατέντες εκτός, η βιομηχανία
σήμερα θα ήταν σε πλήρη ακινησία ... Η λύση είναι να πατεντάρουμε όσο
μπορούμε περισσότερο. Μία μελλοντική νέα εταιρία με προοπτικές χωρίς δικές
της πατέντες θα αναγκαστεί να πληρώσει οποιαδήποτε τιμή οι γίγαντες θα διαλέξουν
να επιβάλλουν. Αυτή η τιμή θα μπορούσε να είναι υψηλή: Οι εδραιωμένες εταιρίες
έχουν ένα ενδιαφέρον να αποκλείουν μελλοντικούς ανταγωνιστές".
[<a href="#9" name="ref9">9</a>]</p>
<p>Ένας άλλος εξαιρετικά επιζήμιος νόμος είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα
Πνευματικά Δικαιώματα (European Copyright Directive, EUCD). Η αντίστοιχη για
τις ΗΠΑ, η Digital Millennium Copyright Act (DMCA) ήδη χρησιμοποιείται με
επιτυχία από ομάδες όπως η Σαϊεντολογία για να λογοκρίνει ανεπιθύμητους
ιστότοπους [<a href="#10" name="ref10">10</a>]. Παρόμοιες περιπτώσεις
αναμένονται και στην Ευρώπη.</p>
<p>Από οικονομική άποψη, η EUCD είναι ακραία αντι-ανταγωνιστική. Καθώς καθιστά
παράνομη την καταστρατήγηση για ο,τιδήποτε θεωρείται μέτρο προστασίας, δίνεται
στην εταιρία που δημιούργησε τα τεχνικά μέτρα απόλυτος έλεγχος πάνω στο
ποιος μπορεί και ποιος όχι να συμμετέχει στην αγορά με βάση αυτά τα μέτρα ή
πώς οι εταιρίες πρέπει να συμπεριφέρονται.</p>
<p>Ένα παράδειγμα είναι η πρόσφατη υπόθεση εναντίον του νεαρού Jon Johansen,
στην οποία το ερώτημα για το αν η αγορά ενός DVD σε ένα κατάστημα δίνει το
δικαίωμα στον πελάτη να δει το DVD στον υπολογιστή του έχει γίνει κεντρικό
ζήτημα. Η EUCD επίσης προβάλλει ένα σοβαρό εμπόδιο στις ελευθερίες του λόγου,
της επικοινωνίας και της επιλογής επαγγέλματος, δίνοντάς της έναν κάπως
αντιδημοκρατικό τόνο.</p>
<p>Αυτές οι δύο πολιτικές ή βρίσκονται σε διαδικασία υιοθέτησης ή έχουν ήδη
υιοθετηθεί και πρέπει να καταργηθούν πριν κάνουν μεγαλύτερη ζημιά στην
ανταγωνιστική αιχμή της Ευρώπης.</p>
<p>Η τωρινή νέα πρωτοβουλία για περαιτέρω μείωση του ανταγωνισμού στην αγορά
είναι το Palladium και ο αντίστοιχος εξοπλισμός, που προτάθηκαν από την TCPA.
Αυτή η πρωτοβουλία, η οποία εύχεται να γίνει γνωστή ως ενισχυτική της
αξιοπιστίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιγράφεται καλύτερα με τον όρο
"Treacherous Computing" [<a href="#11" name="ref11">11</a>].</p>
<p>Υπό το πρόσχημα της προσπάθειας βελτίωσης της ασφάλειας των υπολογιστών, η
TCPA προφανώς επιδιώκει να ξεφορτωθεί έννοιες και παραδείγματα ανταγωνιστικά
με τους κατόχους μονοπωλίων του ιδιοκτησιακού υποδείγματος λογισμικού. Για
άλλη μια φορά η Ευρώπη θα βρεθεί μαζί με τους ηττημένους.</p>
<h3>Συμπέρασμα</h3>
<p>Το Ελεύθερο Λογισμικό ως ένα νέο παράδειγμα προσφέρει μία σταθερή,
μακροχρόνια και διατηρήσιμη προσέγγιση με υψηλότερο δυναμισμό και
αυξανόμενη αποδοτικότητα. Η πρώτη περιοχή που θα το κατανοήσει και
το υιοθετήσει σε μια μεγαλύτερη κλίμακα είναι πιθανότερο να γίνει η
ηγέτιδα δύναμη στην εποχή της πληροφορίας.</p>
<p>Σήμερα φαίνεται απίθανο ότι το Ελεύθερο Λογισμικό θα μπορέσει ποτέ να
αντικαταστήσει εντελώς το ιδιοκτησιακό, αλλά θέτοντας το Ελεύθερο Λογισμικό
ως το κυρίαρχο υπόδειγμα, η Ευρώπη θα ήταν δυνατό να απαλλαγεί από τις
εξαρτήσεις των ξένων μονοπωλίων, τα οποία τώρα σχηματίζουν μια ιδιαίτερα
ασταθή και δυσμενή κατάσταση για την Ευρωπαϊκή βιομηχανία πληροφορικής.</p>
<p>Η Ευρώπη βρίσκεται τώρα στη μοναδική κατάσταση να έχει μια μεγάλη προσφορά
δεξιοτήτων στο Ελεύθερο Λογισμικό και ένα επεκτεινόμενο δίκτυο μικρότερων
εταιριών που βασίζονται πάνω ή γύρω από το Ελεύθερο Λογισμικό. Επίσης οι
περισσότερες από τις παραδοσιακές Ευρωπαϊκές εταιρίες πληροφορικής έχουν αρχίσει
να κλίνουν τουλάχιστο μερικώς προς το Ελεύθερο Λογισμικό.</p>
<p>Αν τώρα αυτή η τάση παγιωθεί, η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να γίνει η παγκόσμια
ηγέτις στην εποχή της πληροφορίας.</p>
<p>Σε περίπτωση περισσότερων ερωτήσεων, το FSFE [<a href="#12" name="ref12">12</a>]
θα χαρεί να βοηθήσει.</p>
<pre>
[<a href="#ref1" name="1">1</a>] <a href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html">http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html</a>
[<a href="#ref2" name="2">2</a>] <a href="http://www.gnu.org/licenses/license-list.html">http://www.gnu.org/licenses/license-list.html</a>
[<a href="#ref3" name="3">3</a>] <a href="/documents/whyfs.html">http://fsfeurope.org/documents/whyfs.html</a>
[<a href="#ref4" name="4">4</a>] <a href="http://www.iprcommission.org">http://www.iprcommission.org</a>
[<a href="#ref5" name="5">5</a>] <a href="/projects/agnula/">http://fsfeurope.org/projects/agnula/</a>
[<a href="#ref6" name="6">6</a>] <a href="/documents/fp6/recommendation.html">http://fsfeurope.org/documents/fp6/recommendation.html</a>
[<a href="#ref7" name="7">7</a>] <a href="/projects/fla/">http://fsfeurope.org/projects/fla/</a>
[<a href="#ref8" name="8">8</a>] <a href="http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/cre?FILE=20021023r&amp;LANGUE=EN&amp;LEVEL=DOC&amp;NUMINT=3-188&amp;LEG=L5">http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/cre?FILE=20021023r&amp;LANGUE=EN&amp;LEVEL=DOC&amp;NUMINT=3-188&amp;LEG=L5</a>
[<a href="#ref9" name="9">9</a>] <a href="http://swpat.ffii.org/archive/quotes/index.en.html">http://swpat.ffii.org/archive/quotes/index.en.html</a>
[<a href="#ref10" name="10">10</a>] <a href="http://www.theregister.co.uk/content/6/24533.html">http://www.theregister.co.uk/content/6/24533.html</a>
[<a href="#ref11" name="11">11</a>] <a href="http://www.counterpane.com/crypto-gram-0208.html#1">http://www.counterpane.com/crypto-gram-0208.html#1</a>
[<a href="#ref12" name="12">12</a>] <a href="/">http://fsfeurope.org</a>
</pre>
</body>
<timestamp>$Date: 2010-10-09 12:15:47 +0200 (sam. 09 oct. 2010) $ $Author: mk $</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

View File

@ -0,0 +1,489 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSF Europe - Free Software in Europe - European perspectives and work of the FSF Europe</title>
</head>
<body>
<center>
<h1>Free Software in Europe</h1>
<h2>European perspectives and work of the FSF Europe</h2>
[<a href="eur5greve.pdf">PDF (English, a4); 81k</a>]
</center>
<div align="right">
Hamburg, February 11th, 2003<br />
<a href="/about/greve/">Georg C. F. Greve</a> &lt;greve@fsfeurope.org&gt;<br /><br />
"Public Service Review - European Union," 5th edition<br />
<code><a href="http://www.publicservice.co.uk/europe/spring2003/eu_spring2003_contents.asp">http://www.publicservice.co.uk/europe/spring2003/eu_spring2003_contents.asp</a></code>
</div>
<h3>Introduction</h3>
<p>Free Software &#8212; especially the GNU/Linux operating system &#8212; and the
FSF Europe have recently become more visible on the political
agenda. This article will seek to explain some of the larger economic,
social and political benefits that Free Software offers the European
countries and Europe as a whole. It will also give an insight into the
work of the FSF Europe.</p>
<p>As a concept and paradigm, Free Software addresses some of the most
fundamental needs of any society in its development towards the
post-industrial information era. The most visible organisation in this
field, the Free Software Foundation (FSF), was founded in 1985, a time
when people had barely begun grasping the most basic principles of
information technology.</p>
<p>With the first formal definition of Free Software and the creation of
the GNU General Public License (GPL) and GNU Lesser General Public
License (LGPL), the FSF not only created (and still maintains) the two
most popular licenses for Free Software in use today, but also
invented the notion of "Copyleft," referring to Free Software protected
against being stripped of its freedom.</p>
<p>Free Software itself is defined by four basic freedoms. The first
freedom &#8212; sometimes referred to as freedom 0 &#8212; is the unlimited use
of a program for any purpose. This means that a Free Software license
must allow use for all commercial or non-commercial applications in
order to fulfill this criterion.</p>
<p>The second freedom &#8212; freedom 1 in the Free Software definition [<a href="#1" name="ref1">1</a>] &#8212;
is the freedom to study a program to learn how it works and to adapt
it to your own needs. The remaining two freedoms are the freedoms to
redistribute unmodified copies and the freedom to release modified
copies that improve the state of the art.</p>
<p>As these are freedoms, people are free to choose to exercise one or
several of them, but they may also choose to exercise none.</p>
<p>Licenses providing these freedoms are referred to as Free Software
licenses. [<a href="#2" name="ref2">2</a>] A special case of Free Software license, the so-called
"Copyleft" license, has already been mentioned above. These licenses
give any user the freedoms described above, but they explicitly forbid
a distributor to remove that freedom, which would make recipients of
such freedom-deprived software dependent on that specific distributor.</p>
<p>Since access to the source code is a necessity to exercise these
freedoms for programming languages with distinct source code, some
people suggested using "Open Source" as a marketing term for Free
Software in 1998; nowadays Free Software is sometimes referred to
under this marketing term.</p>
<p>The good intention of making Free Software more widely known has
unfortunately had the unexpected side effect of weakening the
distinction between Free and proprietary/non-free software. [<a href="#3" name="ref3">3</a>]
Therefore the Free Software Foundation strongly recommends speaking
about Free Software or the adequate term in the local language; as
will be done in the remainder of this article.</p>
<h3>Economic perspectives of Free Software</h3>
<p>Despite the attempts of proprietary software vendors &#8212; especially
those located in the United States holding a monopoly in their
respective areas &#8212; to make it seem so, Free Software is not an attack
directed at specific companies.</p>
<p>Free Software should be understood as a new paradigm, a new model of
dealing with software based upon mature concepts. It is a model based
upon keeping the markets open and freely accessible; as such it cannot
be an attack on specific companies, since any company can participate
in this new market.</p>
<p>In a Free Software economy, there will be market leaders, but the
possibility of uncontrollable monopolies is much lower.</p>
<p>To current monopolies this may seem threatening. But as one of the
most important &#8212; maybe even the most important &#8212; problems of the
European IT industry is its dependence on foreign IT monopolies,
weakening these monopolies has become necessary for Europe to prosper.</p>
<p>That current monopolistic situation is a logical consequence of the
proprietary software model, which has a strong system-inherent
tendency towards proprietary software. The reason being that proprietary
software tends to only work properly with itself.</p>
<p>With such proprietary software, communication between two users
requires that both use the same software. Given that all people in
western countries supposedly know each other over no more than five
others, this leads to a kind of "viral" effect, where one user forces
the next to use the same software, creating a monopoly.</p>
<p>In theory, open standards would provide a way out of this vendor
lock-in, but history has shown that no open standard was ever truly
successful unless it was implemented in Free Software.</p>
<p>The possibility to enlarge and lock-in a user base by modification of
an open standard &#8212; a process euphemistically described as "improving"
a standard &#8212; that in consequence allows only migrating to a certain
piece of software, but not away from it, has proven to be too much of
a temptation for the major players in the field.</p>
<p>As the past has proven, it is ineffective to impose open standards on
vendors of proprietary software because of the fast-paced development
in this sector in combination with the intransparency of proprietary
software and the comparably slow workings of the political decision
process.</p>
<p>That is if the vendors accept such measures and do not excert their
monopoly-based clout to stop such actions altogether, as recent
anti-trust cases in the United States have shown.</p>
<p><b>Structure of a Free Software economy</b></p>
<p>The differences are much smaller than many people would make you
believe. The financially most important sector today is software for
business activities and most of the revenue is generated through
service. This is unlikely to change.</p>
<p>It is true that license revenue will most likely go down, probably
significantly. However this only affects a very small part of the
software generated revenue; a part which generates a negative trade
balance between Europe and the United States today.</p>
<p>The by orders of magnitude largest source of revenue today is service.
This sector will be able to grow significantly in a Free Software
economy.</p>
<p>In the current system, dominated by proprietary software, only those
companies supported by the monopolies can offer services; usually only
a small part of what would be possible. The remainder is either done
by the monopolies themselves &#8212; generating another stream of revenue
flowing out of Europe &#8212; or not at all.</p>
<p>Free Software offers greater independence of European businesses,
allowing them to offer the full array of services if they wish or
cooperate with others if this seems economically more useful. </p>
<p>Also they will be able to provide solutions for those services that
are already in demand, or that they can create a demand for, which are
currently impossible because businesses lack adequate access and
control over the software these services depend on.</p>
<p>In a Free Software economy, the current revenue in the service sector
will be redistributed more in favor of the European vendors and the
sector as a whole can be expected to grow.</p>
<p><b>Reducing dependencies</b></p>
<p>It also must be considered that currently the holders of monopolies
have control over the European IT industry as they could drive most
companies out of business by denying them access to their monopoly or
by making access so difficult that the economics of the situation will
possibly drive the company out of business.</p>
<p>To further worsen the situation, software monopolies can effectively
be coupled with hardware monopolies. So a piece of monopolistic
software will run only on a special kind of hardware and in return the
vendor(s) of that hardware will only deliver their machines with this
particular software.</p>
<p>The Free Software paradigm does not allow building this kind of
coupled monopoly. In fact Free Software encourages platform
independence and the Free Software systems (e.g. GNU/Linux and the BSD
systems) run on more hardware platforms than any proprietary operating
system.</p>
<p>Because the freedom to modify allows adding support for other hardware
platforms, Free Software provides a stable fundament for innovative
hardware initiatives that might even start on a local or regional
level.</p>
<p>That way Free Software not only brings back competition into the
software, but also furthers it in the hardware field.</p>
<p><b>National Economy</b></p>
<p>Because the largest part of software development is putting together
old and well-known principles, these get reimplemented at least once
by every company, sometimes even once for every project.</p>
<p>In terms of national economy, proprietary software is waste of highly
skilled labor. The proprietary software paradigm keeps software
developers busy reinventing the wheel, slowing down innovation.</p>
<p>Free Software allows building upon these old and well-known building
blocks, consequently reducing the market-entry barrier for new and
innovative companies.</p>
<p>Also, the software industry is only one part of economy as a whole. As
software is the glue that ties together a digitally networked economy,
all sectors pay the price for the inefficiency of the proprietary
software model.</p>
<p>Today, most non-IT companies use proprietary solutions. This makes
them relying entirely on their vendors for crucial aspects of their
own economic activity such as keeping stocks, writing and paying bills
or communication with their customers, suppliers and/or competitors.</p>
<p>Forced updates are one result, the need to sometimes replace a whole
IT solution, downtimes and new training of employees included, is
another. Solutions based upon Free Software remove this dependency
almost entirely.</p>
<p>As the company gains the freedoms described above, updates can be made
according to the economic situation of the company. In case of
problems with the vendor, the solution will still remain usable and
another vendor can be found.</p>
<p>In the latter case, an investment for the new vendor to work itself
into the solution is required, but that cost is significantly lower
than the cost of an entirely new solution. Also the indirect costs in
terms of customer dissatisfaction, training of employees and downtimes
usually do not arise.</p>
<p>It can be expected that these effects will help revitalising economy
as a whole. In essence, Europe can only win economically by furthering
massive deployment of Free Software.</p>
<h3>Social issues</h3>
<p>Access to software becomes increasingly important to participate in
the cultural, social and economic exchange of mankind. For the
individual this means that access to software determines ones ability
to communicate, to study and to work. Studies from the United States
indicate that the average person interacts about 150 times each day
with software.</p>
<p>In consequence, software has to be understood as a form of cultural
property, a cultural technique. As long as mankind exists, new
cultural techniques have risen the question of who is given access to
them. Free Software ensures all people retain equal access to the
cultural property that software has become.</p>
<p>In terms of data security and protection, another issue arises. As
computers are always opaque &#8212; it is not possible to tell by
mechanical observation what a computer does &#8212; it becomes even more
important that the software is entirely transparent. Otherwise people
lose the ability to determine what their computers do and consequently
have no control over their personal or other data.</p>
<p>Free Software is by nature entirely transparent, preserving the
maximum of informational self-determination.</p>
<h3>2001: The Free Software Foundation Europe</h3>
<p>Networks tend to be more stable than single nodes and Europe is one of
the leading &#8212; if not the leading &#8212; regions for Free Software. So in
2001, the Free Software Foundation Europe (FSF Europe) was founded as
a sister organisation of the Free Software Foundation in North
America. Legally, financially and personally independent of each
other, they are working together on all aspects of Free Software in a
spirit of equal cooperation.</p>
<p>The FSF Europe itself encompasses the vision of a strong Europe united
in cooperation and mutual understanding with currently four countries
(France, Germany, Italy, Sweden) fully represented, three others
associated (UK, Portugal, Austria) and several others involved through
regular cooperation.</p>
<p>A main function of the FSF Europe is providing a European competence
center for Free Software, offering advice to governments, commissions,
companies, journalists and others.</p>
<p>In the scope of these activities, the FSF Europe was invited to
provide an expert for the Commission on Intellectual Property Rights
in London [<a href="#4" name="ref4">4</a>] and presented Free Software at an OECD workshop in Tokyo
on invitation of the German Ministry of Economics and Technology.</p>
<p>Other activities involve regular project work, for instance in AGNULA
[<a href="#5" name="ref5">5</a>], a project funded in the scope of the 5th framework programme of
the European Commission (IST-2001-34879).</p>
<p>For the 6th framework programme, the FSF Europe issued a
recommendation supported by over 50 parties, in which the advantages
of Free Software for Europe are addressed in how they refer to
accepted European goals; concrete recommendations on how Europe can
capitalise on them are given. [<a href="#6" name="ref6">6</a>]</p>
<p>Also the FSF Europe is doing work to support the legal fundament of
Free Software, for instance it helped a local institute for legal
issues of Free Software, the ifross, with the amendment of a German
copyright law revision and recently issued the Fiduciary Licence
Agreement (FLA) [<a href="#7" name="ref7">7</a>], which will help upholding the legal
maintainability of Free Software.</p>
<h3> Capitalising on Free Software</h3>
<p>Free Software offers unique opportunities for Europe as a region and
the European states. In fact Europe is currently the region with the
best position to gain the full advantages of Free Software and go into
the information age with a head-start.</p>
<p>Possible advantages include greater independence, increased
sustainability, freedom from foreign mono- and oligopolies,
alternative hard- and software possibilities, a strengthened domestic
market and better protection of civil rights.</p>
<p>For these to become reality, it becomes increasingly important to make
clear statements and policies in favor of Free Software, such as the
evaluation bonus for Free Software projects defined in the IST work
programme or the policy statement by Liikanen in the European
Parliament [<a href="#8" name="ref8">8</a>] regarding Free Software in public administration.</p>
<p>In fact public administration happens to provide an excellent starting
point for the transition towards Free Software for three reasons.</p>
<p>Firstly, a government using proprietary software creates a tendency to
force its citizens to use the same software because of the
aforementioned "viral" effect of proprietary software. As governments
have the ethical obligation to be available to all its citizens, they
can make a just case for Free Software based upon the consideration of
not wanting to force their citizens into a harmful monopoly.</p>
<p>Secondly, public administration is always short of resources, but the
majority of resources spent on IT get squandered by creating a
separate solution for each ministry or region, while the problems
addressed tend to be similar and massive cooperation would be
possible.</p>
<p>And finally, use of Free Software in public administration will
provide a role model, encouraging citizens and businesses to get out
of unhealthy dependencies, getting accustomed to the new model and
becoming economically and socially active in it.</p>
<p>Several European regions already have initiatives to make use of
Free Software mandatory for public administration. The commission
entrusted with this question for the French speaking part of the
region of Brussels came out in favor of such a regulation on February
11th, 2003, for instance.</p>
<p>Public administrations in Europe should at least make sure to prefer
Free Software over proprietary and require open standards for which a
Free Software reference implementation exists.</p>
<p>Also wherever public money is spent, spending it on Free Software is
making sure that it will benefit the public and economy. In the past,
such money was usually spent on proprietary sofware, often benefitting
only that proprietary vendor company directly at the cost of society
and economy as a whole, or getting lost entirely.</p>
<p>For that migration period towards a more sustainable approach,
especially the so-called "Copyleft" licenses &#8212; the GNU General Public
License (GPL) being the most widely known &#8212; provide a sound basis for
such projects. </p>
<p>These licenses will make sure that the results of resources spent will
be available for all of economy and society equally, fostering a
general increase of economic activity. They will resist having the
results procured by any single company or person trying to restore old
monopolistic situations.</p>
<p><b>Information Age aware governance</b></p>
<p>Like information technology permeates all of economy and society,
governance decisions in one area can influence chances in the
information age significantly. Given the European goal of becoming an
information economy, it becomes necessary to be aware of these issues
in all areas of governance.</p>
<p>There are several policies pending or in implementation that are about
to inflict serious harm on the European competitiveness. These should
be prevented or abolished if seeking to increase the European edge.</p>
<p>One policy endangering proprietary and Free Software alike are
software patents. Patents are an entirely unsuitable concept for
software as it has very different properties. Experience indicates the
United States are already paying dearly for their software patent
system with reduced innovation.</p>
<p>To quote Bill Gates from an internal memo: "If people had understood
how patents would be granted when most of today's ideas were invented
and had taken out patents, the industry would be at a complete
standstill today. ... The solution is patenting as much as we can. A
future startup with no patents of its own will be forced to pay
whatever price the giants choose to impose. That price might be
high. Established companies have an interest in excluding future
competitors." [<a href="#9" name="ref9">9</a>]</p>
<p>Another extraordinarily harmful law is the European Copyright
Directive (EUCD). Its US counterpart, the Digital Millennium Copyright
Act (DMCA) is already being used successfully by groups such as
Scientology to censor unwelcome web sites. [<a href="#10" name="ref10">10</a>] Similar cases can be
expected in Europe.</p>
<p>Economically, the EUCD is highly anti-competitive. As it makes it
illegal to circumvent whatever is considered a protection measure, the
company that created this technical measure is given ultimate control
over who may or may not participate in the market based upon it or how
these companies should behave.</p>
<p>Example is given by the recent case against the teenager Jon Johansen,
in which the question whether buying a DVD in a store will entitle the
customer to view that DVD on their computer has become the central
issue. The EUCD also provides a serious impediment of the freedoms of
speech, communication and choice of profession, giving it a somewhat
anti-democratic air.</p>
<p>These two policies are either in the process of adoption or adopted
already and should be abolished before they can do further harm to
Europes competitive edge.</p>
<p>The current new initiative to reduce competition in the market further
are Palladium and its hardware counterpart proposed by the TCPA. This
initiative, which wishes to be known as increasing the trustworthyness
of computers, is best described as "Treacherous Computing." [<a href="#11" name="ref11">11</a>]</p>
<p>Under the pretense of trying to improve computer security, the TCPA
apparently seeks to eliminate concepts and paradigms competing with
the monopoly holders of the proprietary software model. Again, Europe
would be on the losing side.</p>
<h3>Resumé</h3>
<p>Free Software as a new paradigm offers a stable, lasting and
sustainable approach with higher dynamics and increased
efficiency. The first region to understand and adopt it on a larger
scale is likely to become a leading force in the information age.</p>
<p>Currently it seems unlikely that Free Software will ever replace
proprietary software completely, but by making Free Software the
predominant model, Europe could relieve dependences on foreign
monopolies, which currently create a highly unstable and unfavorable
situation for the European information technologies industry.</p>
<p>Europe is right now in the unique situation of having a large supply
of Free Software competence and growing network of smaller companies
that are based upon or centered in Free Software. Also more of the old
and traditional European IT companies have begun shifting at least
partially towards Free Software.</p>
<p>If this is furthered now, Europe has the potential to become global
leader in the information age.</p>
<p>In case of further questions, the FSF Europe [<a href="#12" name="ref12">12</a>] will gladly be of
assistance.</p>
<pre>
[<a href="#ref1" name="1">1</a>] <a href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html">http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html</a>
[<a href="#ref2" name="2">2</a>] <a href="http://www.gnu.org/licenses/license-list.html">http://www.gnu.org/licenses/license-list.html</a>
[<a href="#ref3" name="3">3</a>] <a href="/documents/whyfs.html">http://fsfeurope.org/documents/whyfs.html</a>
[<a href="#ref4" name="4">4</a>] <a href="http://www.iprcommission.org">http://www.iprcommission.org</a>
[<a href="#ref5" name="5">5</a>] <a href="/projects/agnula/">http://fsfeurope.org/projects/agnula/</a>
[<a href="#ref6" name="6">6</a>] <a href="/documents/fp6/recommendation.html">http://fsfeurope.org/documents/fp6/recommendation.html</a>
[<a href="#ref7" name="7">7</a>] <a href="/projects/fla/">http://fsfeurope.org/projects/fla/</a>
[<a href="#ref8" name="8">8</a>] <a href="http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/cre?FILE=20021023r&amp;LANGUE=EN&amp;LEVEL=DOC&amp;NUMINT=3-188&amp;LEG=L5">http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/cre?FILE=20021023r&amp;LANGUE=EN&amp;LEVEL=DOC&amp;NUMINT=3-188&amp;LEG=L5</a>
[<a href="#ref9" name="9">9</a>] <a href="http://swpat.ffii.org/archive/quotes/index.en.html">http://swpat.ffii.org/archive/quotes/index.en.html</a>
[<a href="#ref10" name="10">10</a>] <a href="http://www.theregister.co.uk/content/6/24533.html">http://www.theregister.co.uk/content/6/24533.html</a>
[<a href="#ref11" name="11">11</a>] <a href="http://www.counterpane.com/crypto-gram-0208.html#1">http://www.counterpane.com/crypto-gram-0208.html#1</a>
[<a href="#ref12" name="12">12</a>] <a href="/">http://fsfeurope.org</a>
</pre>
</body>
<timestamp>$Date: 2010-10-09 12:15:47 +0200 (sam. 09 oct. 2010) $ $Author: mk $</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

View File

@ -0,0 +1,488 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Il Software Libero in Europa - Le prospettive europee e il lavoro della FSFE</title>
</head>
<body>
<center>
<h1>Il Software Libero in Europa</h1>
<h2>Le prospettive europee e il lavoro della FSFE</h2>
[<a href="eur5greve.pdf">PDF (English, a4); 81k</a>]
</center>
<div align="right">
Amburgo, 11 Febbraio 2003<br/>
<a href="/about/greve/">Georg C. F. Greve</a> &lt;greve@fsfeurope.org&gt;<br/><br/>
"Public Service Review - European Union," 5th edition<br/>
<code><a href="http://www.publicservice.co.uk/europe/spring2003/eu_spring2003_contents.asp">http://www.publicservice.co.uk/europe/spring2003/eu_spring2003_contents.asp</a></code>
</div>
<h3>Introduzione</h3>
<p>Il Software Libero — specialmente il sistema operativo GNU/Linux — e la
FSFE sono recentemente diventati più visibili nell'agenda politica.
Questo articolo cercherà di spiegare alcuni dei principali benefici
economici, sociali e politici che il Software Libero offre ai paesi europei
e all'Europa nel suo insieme. Darà anche un'idea del lavoro
della FSFE.</p>
<p>Come idea e paradigma, il Software Libero risponde ad alcuni dei
bisogni fondamentali della società nel passaggio verso l'era
post-industriale dell'informazione. L'organizzazione più visibile in questo
campo, la Free Software Foundation (FSF), è stata fondata nel 1985, un'epoca
in cui la gente aveva appena iniziato ad afferrare i più elementari
principi dell'information technology.</p>
<p>Con la prima definizione formale di Software Libero e con la stesura
della GNU General Public License (GPL) e della GNU Lesser General Public
License (LGPL), la FSF non solo ha creato (e ancora mantiene) le due
più note licenze per il Software Libero in uso oggi, ma ha anche
inventato il concetto di "Copyleft," ovvero quel meccanismo che garantisce
al Software Libero di non essere spogliato della sua libertà.</p>
<p>Il Software Libero è definito da quattro libertà basilari. La prima
libertà — talvolta chiamata libertà 0 — consiste nell'uso illimitato
di un programma per qualsiasi scopo. Questo significa che una licenza per
Software Libero, per soddisfare questo criterio, deve consentire l'uso per tutte le applicazioni commerciali e non commerciali.</p>
<p>La seconda libertà — la libertà 1 nella definizione del Software Libero [<a href="#1" name="ref1">1</a>] —
è la libertà di studiare un programma per imparare come funziona e adattarlo
ai propri bisogni. Le restanti due libertà sono la libertà di
ridistribuire copie non modificate e la libertà di rilasciare copie
modificate che migliorano lo stato dell'arte.</p>
<p>Poichè queste sono libertà, si è liberi di scegliere di esercitare una o
alcune di queste, ma si è anche liberi di scegliere di non esercitarne alcune.</p>
<p>Le licenze che forniscono queste libertà vengono chiamate licenze del Software
Libero. [<a href="#2" name="ref2">2</a>] Un caso speciale di licenza del Software Libero, la cosiddetta licenza
"Copyleft", è già stato menzionato prima. Queste licenze
danno ad ogni utente le libertà descritte sopra, ma vietano esplicitamente
al distributore di rimuovere quella libertà, cosa che renderebbe dipendenti da quello specifico distributore i destinatari di
tale software privato di libertà.</p>
<p>Dal momento che l'accesso al codice sorgente è necessario per esercitare queste
libertà nel caso dei linguaggi di programmazione, che hanno un proprio codice, nel 1998 alcuni
suggerirono di usare l'espressione "Open Source" come termine di marketing
al posto di Software Libero; oggi il Software Libero viene talvolta chiamato con questa
espressione di marketing.</p>
<p>La buona intenzione di far conoscere di più il Software Libero ha
avuto purtroppo l'effetto collaterale di indebolire la
distinzione tra Software Libero e software proprietario/non libero. [<a href="#3" name="ref3">3</a>]
Dunque la Free Software Foundation raccomanda fortemente di usare il termine
Software Libero o quello corrispettivo nella propria lingua; come
verrà fatto nel resto di questo articolo.</p>
<h3>Prospettive economiche del Software Libero</h3>
<p>Nonostante i tentativi dei distributori di software proprietario — specialmente
di quelli che risiedono negli Stati Uniti e che detengono un monopolio nei
rispettivi campi — di far sembrare che sia così, il Software Libero non è un attacco
diretto a specifiche aziende.</p>
<p>Il Software Libero dovrebbe essere compreso come un nuovo paradigma, un nuovo modello
con cui trattare il software basato su concetti consolidati. È un modello che si
basa sul mantenere i mercati aperti e liberamente accessibili; come tale non può
essere un attacco a specifiche aziende, dal momento che qualsiasi azienda
può partecipare a questo nuovo mercato.</p>
<p>In un'economia del Software Libero, ci saranno leader di mercato, ma la
possibilità di monopoli incontrollabili è molto minore.</p>
<p>Agli attuali monopoli questo sembrerà minaccioso. Ma poiché uno dei più
importanti problemi — forse addirittura il più importante — dell'industria IT
europea è la sua dipendenza dai monopoli esteri dell'IT,
indebolire questi monopoli è diventato essenziale per l'Europa per prosperare.</p>
<p>L'attuale situazione monopolistica è una logica conseguenza del modello
del software proprietario, che ha una forte tendenza intrinseca
verso il software proprietario. La ragione è che il software proprietario
tende a funzionare correttamente solo con se stesso.</p>
<p>Col software proprietario, la comunicazione tra due utenti
richiede che entrambi usino lo stesso software. Considerato che ogni abitante
dei paesi occidentali presumibilmente conosce almeno altre cinque persone,
questo porta a una specie di effetto "virale", in cui un utente costringe
l'utente successivo ad usare lo stesso software, creando un monopolio.</p>
<p>In teoria, gli standard aperti fornirebbero una via d'uscita a questa dipendenza
da un distributore, ma la storia ha dimostrato che nessun standard aperto ha
avuto veramente successo a meno che non fosse implementato in Software Libero.</p>
<p>La possibilità di allargare e rendere dipendente la base di utenti attraverso la
modifica di uno standard aperto — un processo definito eufemisticamente "miglioramento"
di uno standard — che di conseguenza permette soltanto di migrare a un certo
software, ma non di abbandonarlo, si è dimostrata una tentazione troppo