Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

123 lines
4.9 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Dhurime në Hardware dhe Infrastrukturë</title>
</head>
<body class="article">
<h2>Dhurues infrastrukture të vazhdueshëm</h2>
<p>Free Software Foundation Europe do të donte të falënderonte dhuruesit vijues për përkrahjen e tyre të vazhdueshme përmes ofrimit të strehimit dhe lidhjes së shërbyesve të FSFE-së.</p>
<table id="gold">
<tr>
<td><img src="donors/infrastructure-anexia.png" alt="anexia" /></td>
<td>Anexia</td>
</tr><tr>
<td><img src="donors/infrastructure-kapper.png" alt="kapper.net" /></td>
<td>kapper.net</td>
</tr><tr>
<td><img src="donors/infrastructure-openit.png" alt="OpenIT" /></td>
<td>OpenIT</td>
</tr>
</table>
<h2>Dhurime në Hardware dhe Infrastrukturë</h2>
<p>Free Software Foundation Europe do të donte të falënderonte për përkrahjen e tyre
krejt dhuruesit e pajisjeve dhe infrastrukture tjetër -- hardware-i dhe infrastruktura jonë janë nevojë
thelbësore për punën tonë. Do të donim të falënderonim veçanërisht:</p>
<ul>
<li>
<em>2014-10-15</em>: <b>abaton EDV-Dienstleistungs GmbH</b><br/>
Për dhurimin e dy shërbyesve fizikë
</li>
<li>
<em>2014-08-11</em>: <b>OpenIT</b><br/>
Për dhurimin e tre shërbyesve fizikë si zëvendësim i atyre të dhuruar prej tyre më herët
dhe për vazhdimin e strehimit të këtij hardware-i.
</li>
<li>
<em>2014-04-11</em>: <b>kapper.net</b><br/>
Për furnizim vendi për një nga shërbyesit fizikë
</li>
<li>
<em>2013-10-11</em>: <b>abaton EDV-Dienstleistungs GmbH</b><br/>
Për dhurimin e një shërbyesi fizik
</li>
<li>
<em>2011-02-23</em>: <b>Kolab Systems AG</b><br/>
Për mbështetjen e dhënë në instalimin dhe formësimin e sistemit tonë të brendshëm Kolab
</li>
<li>
<em>2010-11-09</em>: <b>CapeIT</b><br/>
Për furnizimin e shërbyesve fizikë, NAS-it dhe një biblioteke me shirita për qëllime kopjeruajtjeje
</li>
<li>
<em>2009-12-05</em>: <b>OpenIT</b><br/>
Për furnizimin me tre shërbyes fizikë në qendrën e tyre të të dhënave, te të cilët tani strehohen
shumica e shërbimeve të FSFE-së, dhe për furnizim lidhjeje interneti të shpejtë për këta shërbyes.
</li>
<li><em>2009-09-25</em>: <b>antilo AG</b> <br /> Për dhurimin e një shërbyesi virtual ku të xhirohej
Shërbyesi ynë i brendshëm për VoIP.</li>
<li><em>2009-09-20</em>: <b>AMOOMA GmbH</b> <br /> Për mbështjetjen e dhënë në instalimin dhe
formësimin fillestar të shërbyesit tonë VoIP.</li>
<li><em>2009-09-01:</em>: <b>beroNet</b> <br /> Për dhurimin e pesë telefonave VoIP për t’u përdorur
në zyrën e Berlinit.</li>
<li><em>2007-03-21</em>: <b>Sun Microsystems</b> <br /> Për dhurimin e një shërbyesi
Sun Fire T1000 (me 8 CPU 4-core, 16GB RAM, 2x 73GB harddisqe). FSFE-ja në të xhiron
shërbimet Fellowship dhe email.</li>
<li><em>2006-05-20</em>: <b>Departamenti i Informatikës, Universiteti i Gotenburgut, Suedi</b> <br />
Për dhurimin e një makine Dual Pentium III 1GHz me
2GB RAM dhe një kabinet disqesh IBM EXT300 me 14x 18 GB disqe.</li>
<li><em>2005-12-27</em>: <b>SAMSUNG Electronics Gjermani</b> <br />
Për dhurimin e gjashtë komjuterave laptop SAMSUNG X20 XVM 1730 V
që janë përdorur nga ekipet e FSFE-së në Hamburg, Gotenburg,
Milano, Bruksel, Frankfurt dhe Vienë; si dhe për dhurimin e një
SAMSUNG Digimax V700 Digital Camera.</li>
<li><em>2005-01-17</em>: <b>Hewlett-Packard Gjermani</b> <br />
Për dhurimin e dy shërbyesve Compaq N2400
(Dual CPU, Pentium III 1GHz me 1GB RAM secili).
Makinat zëvendësuan makinat tona goxha të vjetruara
për shërbyes web dhe email dhe xhirojnë shërbimet bazë
të Free Software Foundation Europe.</li>
<li><em>2003-01-24</em>: <b>Departamenti i Informatikës, Universiteti i Gotenburgut, Suedi</b> <br />
Për dhurimin e një kabineti disqesh Andataco me 3x 18 dhe
5x 9 GB disqe, një makinë Single Pentium III 600MHz,
një makinë Single Pentium III 450 MHz dhe një makinë
Dual Pentium II 450 MHz.</li>
<br /><small>(listë e renditur sipas datash, më të rejat sipër)</small>
</ul>
</body>
<sidebar promo="donate">
<h3>Fondet e FSFE-së</h3>
<ul>
<li><a href="/about/funds/funds.html">Fonde</a></li>
<li><a href="/donate/thankgnus.html">Dhuruesit tanë</a></li>
<li><a href="/order/order.html">Artikuj tregtarë</a></li>
</ul>
</sidebar>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->