Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

team.sq.xhtml 646B

12345678910111213141516171819202122232425262728
 1. <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Rreth Free Software Foundation Europe - Ekipi</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Ekipi i FSF Europës</h1>
 8. <p>
 9. Këta persona punojnë për dhe me FSF Europën rregullisht, ndaj u janë
 10. dhënë përgjegjësi dhe autoritete të përhershëm brenda disa fushash. Disa
 11. prej tyre janë <a href="members.html">anëtarë</a> të
 12. <a href="legal/legal.html">shoqatës</a>, disa jo.
 13. </p>
 14. <dynamic-content />
 15. </body>
 16. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 17. <translator>Besnik Bletën</translator>
 18. </html>
 19. <!--
 20. Local Variables: ***
 21. mode: xml ***
 22. End: ***
 23. -->