Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

es-2003.nl.xhtml 26KB


 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Tweejaarlijkse samenvatting - 21 juni 2003</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <center>
 8. <h1>Tweejaarlijkse samenvatting</h1>
 9. <h2>Verslag voor de algemene vergadering 2003</h2>
 10. </center>
 11. <div align="right">
 12. Milaan, Italië, 21 juni 2003<br />
 13. </div>
 14. <p>
 15. Nadat de Free Software Foundation Europe werd aangekondigd met de
 16. "Intentieverklaring - Free Software Foundation Europe"
 17. [<a href="#1">1</a>], een document waarvoor alle Vrije
 18. Softwarestrijders uit Europa werden uitgenodigd om mee te werken
 19. aan het creëren van een gemeenschappelijke visie, startte de FSFE
 20. officieel op 10 maart 2001. De hele procedure voor het opstarten
 21. van de FSFE werd voltooid op 24 april 2001.
 22. </p>
 23. <p>
 24. De algemene vergadering van 21 juni 2003 in Milaan, Italië, lijkt
 25. een geschikt moment om eens kort samen te vatten wat er de
 26. afgelopen 2 jaar gebeurd is.
 27. </p>
 28. <p>
 29. De eerste tijd is er veel werk gestoken in administratieve taken,
 30. juridische vragen en het informeren van mensen over de FSFE. Dit
 31. laatste gebeurde op het web, via mailinglists, op beurzen en
 32. tijdens conferenties.
 33. </p>
 34. <h3>OECD conferentie in Tokyo</h3>
 35. <p>
 36. Reeds kort nadat de FSFE aan haar werk begon, werd ze al aanvaard
 37. door grote politieke spelers. Een voorbeeld hiervan: de Duitse
 38. vertegenwoordiger van de FSFE, Bernhard Reiter, werd door het
 39. Duitse ministerie van Economie (BMWi) gevraagd om over Vrije
 40. Software te gaan praten op de OECD conferentie in september 2001
 41. Bernhard Reiter werd hier ook gesteund door LinuxTag, Linux
 42. Verband en de Duitse Unix User Group, zodat hij kon praten in naam
 43. van de hele Duitse Vrije Softwarebeweging.
 44. </p>
 45. <h3>"We speak about Free Software" campagne</h3>
 46. <p>
 47. Vanaf de start van de FSFE werden we benaderd door Vrije
 48. Softwarebedrijven met de vraag om een campagne op te starten die
 49. de zichtbaarheid van Vrije Software zou vergroten en tevens
 50. de voordelen van de Vrije Softwareterminologie ten opzichte van
 51. Open Source kon uitleggen.
 52. </p>
 53. <p>
 54. Eén van de hoofdredenen hiervoor was dat hun markt overspoeld werd
 55. met propriëtaire softwareproducenten die misbruik maakten van het
 56. wijd verspreide misverstand "een programma is open source als je
 57. de broncode kan zien". Deze producenten beweerden met een product
 58. op de markt te komen dat gelijkaardig was aan Vrije software.
 59. </p>
 60. <p>
 61. Daarom lanceerden de FSFE, met de steun van Vrije
 62. Softwarebedrijven uit heel Europa, in november 2001 de "We speak
 63. about Free Software" campagne [<a href="#2">2</a>].
 64. </p>
 65. <p>
 66. Alhoewel deze actie oorspronkelijk alleen bedoeld was voor
 67. bedrijven maakten we één uitzondering toen Bruce Perens, de auteur
 68. van de Open Source definitie, kort na het lanceren van de campagne
 69. aan ons vroeg om aan de campagne deel te kunnen nemen.
 70. </p>
 71. <h3>Bürgerturm ("Burgertoren")</h3>
 72. <p>
 73. De FSFE geeft ook informatie over Vrije Software aan projecten die
 74. niet direct in verband staan met software, zoals het Bürgerturm
 75. project [<a href="#3">3</a>] in Berlijn, Duitsland.
 76. </p>
 77. <p>
 78. Het idee achter dit project was het mogelijk maken van een vrij,
 79. coöperatief ontwerpproces om een gebouw te maken voor de burgers
 80. door de burgers in het hart van Berlijn. Volgens het
 81. oorspronkelijke idee zouden zowel het ontwerpproces als het
 82. afgewerkte gebouw de filosofie van de Vrije Software moeten
 83. volgen, om zo een zichtbare en tastbare implementatie van de
 84. Vrije Softwarefilosofie te krijgen.
 85. </p>
 86. <p>
 87. De groep hoopte uiteindelijk een multifunctioneel gebouw te
 88. creëren, zowel reëel als virtueel, dat 24 uur per dag openstaat
 89. voor alle burgers.
 90. </p>
 91. <p>
 92. Alhoewel dit idee uiteindelijk veel te ambitieus bleek voor de
 93. groep die zich daar rond verzamelde, blijven de ideeën en
 94. documenten nog steeds beschikbaar in de hoop dat iemand het
 95. project ooit weer nieuw leven inblaast.
 96. </p>
 97. <h3>Vrije Software voor het Duitse parlement</h3>
 98. <p>
 99. Veel mensen hebben de discussies gevolgd over een mogelijke
 100. overstap van het Duitse parlement naar GNU/Linux. De FSFE heeft
 101. actief bijgedragen aan deze discussies in december 2001
 102. [<a href="#4">4</a>] en heeft mee de filosofische basis gelegd
 103. voor het Bundestux-project [<a href="#5">5</a>], dat nog steeds
 104. bezig is met het verder verdelen van Vrije Software in de
 105. openbare administratie.
 106. </p>
 107. <h3>Commissie over intellectuele eigendomsrechten</h3>
 108. <p>
 109. Op 21 januari 2002 vond de commissie over intellectuele
 110. eigendomsrechten [<a href="#6">6</a>] plaats in Londen, VK. Naast
 111. deelnemers van Microsoft en de media-industrie werd ook Georg
 112. Greve, voorzitter van de FSFE, uitgenodigd voor de workshop over
 113. "Auteursrechten, Software en het internet".
 114. </p>
 115. <p>
 116. Toen het eindrapport verscheen in september 2002, stond daarin een
 117. duidelijke aanbeveling voor ontwikkelingslanden om het gebruik van
 118. Vrije Software in overweging te nemen. [<a href="#7">7</a>]
 119. [<a href="#8">8</a>]
 120. </p>
 121. <h3>Onderzoek van de Europese Commissie tegen Microsoft</h3>
 122. <p>
 123. In januari 2001 werd de Free Software Foundation Europe ook
 124. gevraagd om een bijdrage te leveren aan het lopende onderzoek
 125. van de Europese Commissie tegen Microsoft. Dankzij de vlugge en
 126. competente reactie van Dr. Peter Gerwinski, lid van het Samba-team
 127. en hoofd van het kantoor van de FSFE, hebben we concreet
 128. bewijsmateriaal kunnen leveren over de manier waarop Microsoft
 129. probeert om concurrenten uit de markt te houden.
 130. </p>
 131. <h3>Herziening van de Duitse wetgeving over auteursrechten</h3>
 132. <p>
 133. Ook in een andere zaak werden die maand besluiten genomen. Het
 134. Duitse ministerie van justitie wilde een herziening van de
 135. auteursrechten om artiesten beter te beschermen tegen uitbuiting
 136. door de mediabedrijven, door middel van een verplichte betaling
 137. bij het overdragen van rechten. Dit zou spijtig genoeg een groot
 138. gevaar gevormd hebben voor de juridische veiligheid van Vrije
 139. Software, aangezien Vrije Software onder de Duitse wetgeving
 140. als een gift wordt beschouwd.
 141. </p>
 142. <p>
 143. Dankzij een goed uitgebouwde samenwerking met ifross
 144. [<a href="#9">9</a>], het Duitse instituut voor juridische
 145. vragen over Vrije Software, kon de FSFE het ifross steunen bij
 146. haar aanvraag om een supplement aan deze wet toe te voegen,
 147. wat ook werd aanvaard in januari 2002 [<a href="#10">10</a>].
 148. </p>
 149. <p>
 150. Nu bevat deze wet, die in voegen trad in april 2002, een
 151. uitzondering voor Vrije Software.
 152. </p>
 153. <h3>Een GNU/Linux Audio Distributie (AGNULA)</h3>
 154. <p>
 155. Na vele maanden voorbereiding en tonnen papierwerk kon het
 156. AGNULA-project [<a href="#11">11</a>] van start gaan in april
 157. 2002, met als einddoel een volledig uit Vrije Software opgebouwde
 158. GNU/Linux distributie voor professionele gebruikers. Dankzij dit
 159. project werd de FSFE al het eerste jaar van haar oprichting een
 160. officiële partner van de Europese commissie.
 161. </p>
 162. <p>
 163. Binnen het AGNULA-project bepaalt de FSFE het beleid voor
 164. auteursrechten en licenties. We beslissen welke licenties en
 165. softwarepakketten aanvaardbaar zijn, en zorgen ervoor dat de
 166. belangen van de gemeenschap ook op lange termijn gevrijwaard
 167. blijven [<a href="#12">12</a>]
 168. </p>
 169. <h3>Het 6de kaderprogramma van de Europese Commissie</h3>
 170. <p>
 171. Zoals sommigen onder u allicht weten, heeft de Europese Commissie
 172. programma's voor het stimuleren van pan-Europees onderzoek en
 173. ontwikkeling, men noemt dit de kaderprogramma's, die over
 174. verschillende jaren lopen. Binnen deze kaderprogramma's zijn er
 175. verschillende deelgebieden. "Information Society Technologies"
 176. (IST) is zo'n deelgebied dat zich in hoofdzaak bezighoudt met
 177. informatietechnologie. AGNULA was bijvoorbeeld een onderdeel van
 178. het 5de kaderprogramma voor het IST deelgebied.
 179. </p>
 180. <p>
 181. Het 6de kaderprogramma (FP6 werd voorbereid om tegen eind 2002
 182. gelanceerd te worden en in de oorspronkelijke teksten stond geen
 183. enkele vermelding van Vrije Software.
 184. </p>
 185. <p>
 186. Daarom schreef de FSFE een aanbeveling [<a href="#13">13</a>] voor
 187. het 6de kaderprogramma waarin de voordelen van Vrije Software voor
 188. Europa als regio en voor de individuele Europese landen
 189. afzonderlijk werd uitgelegd. We deden ook voorstellen hoe men
 190. uit deze voordelen munt kan slaan. Deze aanbeveling werd
 191. geruggensteund door meer dan 50 organisaties vanuit heel Europa en
 192. verzonden in april.
 193. </p>
 194. <p>
 195. In juni 2002 heeft de FSFE, samen met nog enkele andere
 196. ondertekenaars van de aanbeveling, deze oproep nog eens versterkt
 197. door twee blijken van belangstelling in te dienen, FOCAL
 198. ("FOcusing Competence for Advantages of Liberty")
 199. [<a href="#14">14</a>] en LAFIS ("LAying the Foundations for
 200. Information Society") [<a href="#15">15</a>]. Hiermee toonden we
 201. aan dat er echt interesse bestond om ook in FP6 iets voor Vrije
 202. Software te doen.
 203. </p>
 204. <p>
 205. Vanaf december 2002 werd het voorstel van de FSFE, om projecten
 206. die Vrij Sofware gebruiken een evaluatiebonus te geven zodat de
 207. kansen van deze projecten stegen in vergelijking met die van
 208. propriëtaire software, een deel van het IST werkprogramma.
 209. [<a href="#16">16</a>]
 210. </p>
 211. <p>
 212. Als gevolg hiervan wordt het hele budget van het IST
 213. werkprogramma, goed voor 1725 miljoen Euro, ter beschikking
 214. gesteld met een voorkeur voor Vrije Software.
 215. </p>
 216. <p>
 217. De FSFE probeert nu verschillende Vrije Softwareconsortia bij
 218. elkaar te brengen en alles zo te organiseren dat zo veel
 219. mogelijk projecten gebruik kunnen maken van deze unieke kans.
 220. [<a href="#17">17</a>]
 221. </p>
 222. <h3>Webpagina's</h3>
 223. <p>
 224. In januari 2003 is Jonas Öberg, ondervoorzitter van de FSFE, er
 225. uiteindelijk in geslaagd om de nieuwe FSFE-webpagina's online te
 226. krijgen. De nieuwe FSFE website heeft een vrij unieke vormgeving.
 227. [<a href="#18">18</a>]
 228. </p>
 229. <p>
 230. Om te beseffen hoeveel werk in het ontwerp van het design is
 231. gekropen, moet je weten dat voor de website van de FSFE gekozen is
 232. voor een federale benadering met een parallel lokaal en
 233. Europees/globaal niveau. Alles moet ook vertaald kunnen worden in
 234. zoveel mogelijk talen, terwijl gedateerde of ontbrekende
 235. vertalingen niet voor problemen mogen zorgen.
 236. </p>
 237. <p>
 238. Dit zorgt voor een zeer complexe situatie, maar om de website ze
 239. duidelijk mogelijk te maken mag de gebruiker daar niets van
 240. merken. De gebruiker zou ook altijd de pagina's moeten krijgen die
 241. het best bij zijn eigen taal passen, indien er vertalingen bestaan
 242. eventueel met een waarschuwing als ze niet geupdated zijn.
 243. </p>
 244. <p>
 245. We hebben het systeem met een "focus" gekozen als oplossing voor
 246. dit probleem. Als men geen focus kiest, ziet men alle nieuws en
 247. projecten met een Europees/globaal belang. Maar als men kiest voor
 248. een bepaalde regio -- zoals Italië, Frankrijk of Duitsland --
 249. krijgt men extra informatie specifiek voor die landen.
 250. </p>
 251. <p>
 252. In tegenstelling met veel andere websites, wordt de
 253. Europees/globale informatie niet verborgen als je deze optie
 254. kiest, het wordt bijkomstig aangeboden. Dus welke focus je ook
 255. kiest, de Europees/globale informatie blijft steeds zichtbaar
 256. en toegankelijk.
 257. </p>
 258. <p>
 259. We hebben wel nog steeds nood aan meer vertalers en vertalingen.
 260. </p>
 261. <h3>Fiduciary Licence Agreement (FLA)</h3>
 262. <p>
 263. Met de toenemende interesse van bedrijven en overheden in Vrije
 264. Software, komen er ook meer vragen over de juridische veiligheid
 265. en stabiliteit. Ook voor de auteurs van de programma's wordt het
 266. steeds moeilijker om de juridische besognes van hun project zelf
 267. te beheren, soms worden ze zelfs juridisch aangeklaagd.
 268. </p>
 269. <p>
 270. Om hiertegen bescherming te bieden en om de juridische stabiliteit
 271. van Vrije Software te verbeteren, heeft de FSFE, samen met
 272. juridische specialisten in Vrije Software, de Fiduciary
 273. Licence Agreement (FLA) [<a href="#19">19</a>] ontwikkeld. De
 274. tekst werd gepubliceerd in februari 2003.
 275. </p>
 276. <p>
 277. Met deze overeenkomst staan de auteurs toe dat de FSFE de voogd
 278. wordt van alle juridische zaken rond hun project. Het biedt ook
 279. een oplossing voor alle projecten die op zoek zijn naar een
 280. manier om hun auteursrechten makkelijker te beheren.
 281. </p>
 282. <h3>bridge foundation</h3>
 283. <p>
 284. In juni 2003 werd de bridge foundation [<a href="#20">20</a>]
 285. opgericht in Berijn, Duitsland. Zij stellen en beantwoorden
 286. vragen rond het digitale burgerschap in de
 287. informatiemaatschappij.
 288. </p>
 289. <p>
 290. De FSFE ondersteunt deze stichting ideologisch en wordt er ook
 291. vertegenwoordigd door haar voorzitter, Georg Greve, die lid is
 292. van de jury van de ideeënwedstrijd. In de wedstrijd wordt
 293. 15000 Euro geschonken aan het project dat het meest beloftevol
 294. lijkt in het beter bekend maken van deze problematiek.
 295. </p>
 296. <pre>
 297. [<a href="es-2003.html" name="1">1</a>] <code><a href="/documents/doi.html">http://fsfeurope.org/documents/doi.html</a></code>
 298. [<a href="es-2003.html" name="2">2</a>] <code><a href="/documents/whyfs.html">http://fsfeurope.org/documents/whyfs.html</a></code>
 299. [<a href="es-2003.html" name="3">3</a>] <code><a href="http://www.germany.fsfeurope.org/de/projects/buergerturm/">http://www.germany.fsfeurope.org/de/projects/buergerturm/</a></code>
 300. [<a href="es-2003.html" name="4">4</a>] <code><a href="http://www.germany.fsfeurope.org/de/news/2001/article-13.12.2001.de.html">http://www.germany.fsfeurope.org/de/news/2001/article-13.12.2001.de.html</a></code>
 301. [<a href="es-2003.html" name="5">5</a>] <code><a href="http://www.bundestux.de">http://www.bundestux.de</a></code>
 302. [<a href="es-2003.html" name="6">6</a>] <code><a href="http://www.iprcommission.org/">http://www.iprcommission.org/</a></code>
 303. [<a href="es-2003.html" name="7">7</a>] <code><a href="http://www.heise.de/newsticker/data/anw-13.09.02-007/">http://www.heise.de/newsticker/data/anw-13.09.02-007/</a></code>
 304. [<a href="es-2003.html" name="8">8</a>] <code><a href="http://www.iprcommission.org/papers/text/final_report/chapter5htmfinal.htm">http://www.iprcommission.org/papers/text/final_report/chapter5htmfinal.htm</a></code>
 305. [<a href="es-2003.html" name="9">9</a>] <code><a href="http://www.ifross.de">http://www.ifross.de</a></code>
 306. [<a href="es-2003.html" name="10">10</a>] <code><a href="http://www.ifross.de/ifross_html/home1_2002.html#ARTIKEL01">http://www.ifross.de/ifross_html/home1_2002.html#ARTIKEL01</a></code>
 307. [<a href="es-2003.html" name="11">11</a>] <code>(link niet meer beschikbaar)</code>
 308. [<a href="es-2003.html" name="12">12</a>] <code><a href="/projects/agnula/">http://fsfeurope.org/projects/agnula/</a></code>
 309. [<a href="es-2003.html" name="13">13</a>] <code><a href="/documents/fp6/recommendation.html">http://fsfeurope.org/documents/fp6/recommendation.html</a></code>
 310. [<a href="es-2003.html" name="14">14</a>] <code><a href="/documents/fp6/focal.html">http://fsfeurope.org/documents/fp6/focal.html</a></code>
 311. [<a href="es-2003.html" name="15">15</a>] <code><a href="/documents/fp6/focal.html">http://fsfeurope.org/documents/fp6/focal.html</a></code>
 312. [<a href="es-2003.html" name="16">16</a>] <code><a href="http://www.cordis.lu/fp6/ist.htm">http://www.cordis.lu/fp6/ist.htm</a></code>
 313. [<a href="es-2003.html" name="17">17</a>] <code><a href="/projects/fp6/">http://fsfeurope.org/projects/fp6/</a></code>
 314. [<a href="es-2003.html" name="18">18</a>] <code><a href="">http://fsfeurope.org</a></code>
 315. [<a href="es-2003.html" name="19">19</a>] <code><a href="/projects/fla/">http://fsfeurope.org/projects/fla/</a></code>
 316. [<a href="es-2003.html" name="20">20</a>] <code>(link niet meer beschikbaar)</code>
 317. </pre>
 318. <h3>Lopende taken</h3>
 319. <p>
 320. Naast al deze concrete projecten zijn er natuurlijk ook lopende
 321. taken waarin de FSFE actief is, hulp verleent of aan derden een
 322. platform aanbiedt.
 323. </p>
 324. <p>
 325. Een voorbeeld hiervan is het werk tegen het Europese equivalent
 326. van het Digital Millennium Copyright Act (DMCA), het European
 327. Copyright Directive (EUCD) [<a href="#21">21</a>]. Deze richtlijn
 328. die momenteel wordt ingeschreven in de nationale wetgevingen
 329. voorziet in juridische maatregelen ten voordelen van monopolies
 330. op bestandsformaten, maakt consumenten nog afhankelijker van
 331. een producent, vermindert op een slinkse manier de "fair use"
 332. rechten, beperkt de vrijheid van spreken en brengt nieuwe vormen
 333. van censuur.
 334. </p>
 335. <p>
 336. Een ander voorbeeld zijn softwarepatenten [<a href="#22">22</a>],
 337. waar grote spelers met de hulp van lobbyisten de markt proberen
 338. af te sluiten en de verschillende onderdelen van de
 339. informatiemaatschappij onder elkaar willen verdelen zodat ze zeker
 340. zijn dat geen andere spelers meer kunnen deelnemen. Dit geeft niet
 341. alleen beperkingen voor de innovatie en de concurrentie, maar
 342. creëert ook nieuwe mogelijkheden voor het afdwingen van
 343. monopolies op bestandsformaten en helpt bij het afhankelijk maken
 344. van consumenten aan één producent.
 345. </p>
 346. <p>
 347. Tijdens de eerste algemene vergadering van de FSFE, werd
 348. onderricht geïdentificeerd als één van onze meest belangrijke
 349. opdrachten. We moeten ervoor zorgen dat jongeren en studenten de
 350. kans krijgen om in contact te komen met kennis in plaats van
 351. geschoold te worden in het gebruiken van een bepaald product.
 352. Daarom startte de FSFE met de werkgroep Free Software in
 353. Education [<a href="#23">23</a>].
 354. </p>
 355. <p>
 356. De FSFE was ook blij om, binnen het kader van deze werkgroep,
 357. onderdak te kunnen geven aan de Tux&amp;GNU@School
 358. [<a href="#24">24</a>] column van Mario Fux, een column over
 359. educatieve Vrije Software.
 360. </p>
 361. <p>
 362. Een minder belangrijke opmerking, de FSFE wil ook vast houden aan
 363. de t-shirt traditie. Naast het aanbieden van de eerste Europese
 364. FSF shirts, hebben we ook de eerste vrouwen t-shirts met de
 365. inleidende tekst van de GPL en de allereerste GNU-pins ooit.
 366. [<a href="#25">25</a>]
 367. </p>
 368. <pre>
 369. [<a href="es-2003.html" name="21">21</a>] <code><a href="/projects/eucd/">http://fsfeurope.org/projects/eucd/</a></code>
 370. [<a href="es-2003.html" name="22">22</a>] <code><a href="/projects/swpat/">http://fsfeurope.org/projects/swpat/</a></code>
 371. [<a href="es-2003.html" name="23">23</a>] <code><a href="/projects/education/">http://fsfeurope.org/projects/education/</a></code>
 372. [<a href="es-2003.html" name="24">24</a>] <code><a href="/projects/education/tgs/">http://fsfeurope.org/projects/education/tgs/</a></code>
 373. [<a href="es-2003.html" name="25">25</a>] <code><a href="/order/">http://fsfeurope.org/order/</a></code>
 374. </pre>
 375. <h3>Geassocieerde organisaties</h3>
 376. <p>
 377. Het is één van de basisprincipes van Vrije Software dat men er
 378. nooit alleen voorstaat. Dit is geldig voor individuen, en de
 379. FSFE gelooft dat dit ook geldt voor organisaties. deze redenering
 380. vormt de basis voor de geassocieerde organisaties.
 381. [<a href="#26">26</a>]
 382. </p>
 383. <p>Momenteel zijn dit onze geassocieerde organisaties:
 384. <ul>
 385. <li>AFFS, UK [<a href="#27">27</a>]</li>
 386. <li>ANSOL, Portugal [<a href="#28">28</a>]</li>
 387. <li>APRIL, France [<a href="#29">29</a>]</li>
 388. <li>AsSoLi, Italy [<a href="#30">30</a>]</li>
 389. <li>FFII, Germany [<a href="#31">31</a>]</li>
 390. <li>FFS, Austria [<a href="#32">32</a>]</li>
 391. <li>FSIJ, Japan [<a href="#33">33</a>]</li>
 392. <li>OFSET, France [<a href="#34">34</a>]</li>
 393. </ul></p>
 394. <p>
 395. De leden van deze organisaties kunnen onmiddellijk betrokken
 396. worden in de activiteiten van de FSFE. Zonder hen zou veel van
 397. ons werk trouwens onmogelijk geweest zijn.
 398. </p>
 399. <p>
 400. Als je betrokken wil raken bij de FSFE, zijn lid worden van een
 401. bestaande geassocieerde organisatie, je eigen organisatie met
 402. ons associëren of zelf een geassocieerde organisatie oprichten,
 403. zonder twijfel de meest efficiënte methoden.
 404. </p>
 405. <pre>
 406. [<a href="es-2003.html" name="26">26</a>] <code><a href="/associates/">http://fsfeurope.org/associates/</a></code>
 407. [<a href="es-2003.html" name="26">27</a>] <code><a href="http://www.affs.org.uk">http://www.affs.org.uk</a></code>
 408. [<a href="es-2003.html" name="26">28</a>] <code><a href="http://www.ansol.org">http://www.ansol.org</a></code>
 409. [<a href="es-2003.html" name="26">29</a>] <code><a href="http://www.april.org">http://www.april.org</a></code>
 410. [<a href="es-2003.html" name="26">30</a>] <code><a href="http://www.softwarelibero.it">http://www.softwarelibero.it</a></code>
 411. [<a href="es-2003.html" name="26">31</a>] <code><a href="http://www.ffii.org">http://www.ffii.org</a></code>
 412. [<a href="es-2003.html" name="26">32</a>] <code><a href="http://www.ffs.or.at">http://www.ffs.or.at</a></code>
 413. [<a href="es-2003.html" name="26">33</a>] <code><a href="http://www.fsij.org">http://www.fsij.org</a></code>
 414. [<a href="es-2003.html" name="26">34</a>] <code><a href="http://www.ofset.org">http://www.ofset.org</a></code>
 415. </pre>
 416. <h3>Shows/Talks</h3>
 417. <p>
 418. Eén van de meest vervelende, maar ook meest noodzakelijke taken
 419. zijn de presentaties op beurzen, het creëren en verdelen van
 420. promotiemateriaal, praten met mensen en hen informeren over
 421. Vrije Software en de waarde van vrijheid tijdens toespraken en
 422. debatten.
 423. </p>
 424. <p>
 425. Enkele plaatsen waar de FSFE het afgelopen jaar aanwezig was:</p>
 426. <pre>
 427. Asia OSS Symposium 2003, Phuket, Thailand
 428. Associazione Industriali Brescia, Brescia, Italië
 429. CECAM (European Center for Atomic and Molecular Computations), Lyon, Frankrijk
 430. CeBIT, Hanover, Duitsland
 431. DANTE (German TeX Users Association) 2003 Conference, Bremen, Duitsland
 432. FOSDEM, Brussel, België
 433. Free Software Symposium 2002, Tokyo, Japan
 434. GNU/Linux Seminar in het Sheffield Wednesday voetbalstadion, Sheffield, VK
 435. IFA, Berlijn, Duitsland
 436. IST Infoday "Open Platforms", Brussel, België
 437. Information Society Technologies (IST) Conference &amp; Expo, Kopenhagen, Denemarken
 438. Libre Software Meeting, Bordeaux, Frankrijk
 439. Linux Infotage, Berlijn, Duitsland
 440. Linux@work, Frankfurt, Duitsland
 441. LinuxDay, Bolzano and Milano, Italië
 442. LinuxExpo, Parijs, Frankrijk
 443. LinuxTag, Stuttgart &amp; Karlsruhe, Duitsland
 444. LinuxWorldExpo, Milano, Italië
 445. Parlementaire avond, Berlijn, Duitsland
 446. Systems, Munchen, Duitsland
 447. ThinkAbout-IT, Rostock, Duitsland
 448. Transmediale, Berlijn, Duitsland
 449. Universita` di Bari, Politecnico, Bari, Italië
 450. Universitat Politecnica de Catalunya (UPC), Barcelona, Spanje
 451. Universitat Pompeu Fabra (UPF), Barcelona, Spanje
 452. University of Bremen, Bremen, Duitsland
 453. Webbit, Padova, Italië
 454. Wizards of OS, Berlijn, Duitsland
 455. Workshop "Free Software and Multimedia," Centro Tempo Reale, Firenze, Italië
 456. egovos.org, Washington, V.S.
 457. hiroshima mon amour cultural center, Turijn, Italië
 458. </pre>
 459. <h3>Vooruitblik</h3>
 460. <p>
 461. Ook de volgende jaren is er nog veel werk voor ons.
 462. </p>
 463. <p>
 464. We wachten momenteel nog op de resultaten van de evaluatie van het
 465. "GNU Coordination Action Network" (GNUCAN) die werd samengesteld
 466. voor de eerste oproep van het FP6 IST programma. Er zijn ook
 467. plannen om werk te maken van het "Free Software for a Mobile
 468. World" (GNUBILE)voorstel.</p>
 469. <p>
 470. Om Vrije Software stevige wortels te geven in de gemeenschap en
 471. om er zeker van te zijn dat het een blijvende waarde wordt,
 472. moeten we Vrije Software ook promoten in het bedrijfsleven. We
 473. hopen in de nabije toekomst de nodige tijd en middelen te vinden
 474. om te starten met het GNU Business Network.</p>
 475. <p>
 476. Aangezien de propriëtaire softwarebedrijven hun uitgaven voor
 477. lobbywerk tegen Vrije Software aanzienlijk vergroot hebben om hun
 478. monopolie te kunnen behouden, moeten wij ons politiek werk ook
 479. aanzienlijk doen toenemen.</p>
 480. <p>
 481. Eén van de evenementen waar dit zeker belangrijk wordt is de
 482. "World Summit on the Information Society" (WSIS)
 483. [<a href="#35">35</a>], eind 2003. De voorbereidingen hiervoor
 484. zijn al in volle gang en de FSFE krijgt hierbij veel steun van
 485. Duitse burgerorganisaties die willen dat wij de Duitse
 486. burgerorganisaties vertegenwoordigen in dit proces. Wij moeten
 487. onze inspanningen echter nog opdrijven.
 488. </p>
 489. <p>
 490. We hopen natuurlijk ook dat meer landen officieel en
 491. niet-officieel betrokken raken bij de FSFE. Dit vraagt aanzienlijk
 492. veel werk van de lokale activisten. We zijn optimistisch dat in de
 493. toekomst meer landen gaan deelnemen.
 494. </p>
 495. <p>
 496. Tenslotte willen we ieder van u, die ons in het verleden gesteund
 497. hebben, bedanken. Zonder personen die de standen bemannen, die
 498. praten met anderen, die documenten vertalen, die contacten
 499. aanbrengen, die bedrijven vragen om te sponsoren en mensen die
 500. zelf sponsoren, hadden we nooit al deze zaken kunnen
 501. verwezenlijken!
 502. </p>
 503. <p>
 504. Als u ons tot nu toe nog niet hebt gesteund maar dat wel zou
 505. willen, dan vindt u de nodige informatie online.
 506. [<a href="#36">36</a>] [<a href="#37">37</a>]
 507. </p>
 508. <pre>
 509. [<a href="es-2003.html" name="35">35</a>] <code><a href="http://www.itu.int/wsis/">http://www.itu.int/wsis/</a></code>
 510. [<a href="es-2003.html" name="36">36</a>] <code><a href="/help/">http://fsfeurope.org/help/</a></code>
 511. [<a href="es-2003.html" name="37">37</a>] <code><a href="/help/donate.html">http://fsfeurope.org/help/donate.html</a></code>
 512. </pre>
 513. </body>
 514. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 515. </html>
 516. <!--
 517. Local Variables: ***
 518. mode: xml ***
 519. End: ***
 520. -->