Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

document-es-2003.sq.xml 368B

123456789101112
 1. <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
 2. <documentset>
 3. <document type="report" date="2003-06-21">
 4. <title>Përmbledhje ekzekutive dyvjetore</title>
 5. <description>
 6. Raport asamblenë e përgjithshme të 2003 rreth dy viteve të parë të punës
 7. së FSF Europës
 8. </description>
 9. <link>/about/reports/es-2003.html</link>
 10. </document>
 11. </documentset>