Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

principles.nl.xhtml 7.2KB


 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Ons zelfbeeld</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <p id="category"><a href="/about/about.html">Over ons</a></p>
 8. <h1>Over FSFE</h1>
 9. <h2>Ons zelfbeeld</h2>
 10. <p>
 11. De leden van de <a href="http://fsfeurope.org">Free Software
 12. Foundation Europe</a> (FSFE) beschouwen zichzelf als Europeanen
 13. uit verschillende culturen met een gemeenschappelijk doel. We
 14. werken samen over culturele grenzen en ontwikkelen een
 15. gezamenlijke cultuur om te kunnen samenwerken van regionaal tot
 16. globaal niveau.
 17. </p>
 18. <p>
 19. We hebben ons officieel georganiseerd als een niet-gouvernementele,
 20. non-profit organisatie die zelf opnieuw een deel is van een
 21. wereldwijd netwerk van mensen met een gemeenschappelijk doel en
 22. gelijklopende opvattingen. Wij zijn enkel representatief voor
 23. onszelf en de initiatieven die wij nemen. Ons werk voor en onze
 24. toewijding aan alle aspecten van vrijheid in de
 25. digitale samenleving is wat ons omschrijft.
 26. </p>
 27. <p>
 28. Met een steeds sneller groeiende Vrije Softwaregemeenschap wordt
 29. het belangrijk om de betekenis van het begrip Vrije Software
 30. zuiver, sterk en actueel te houden. In bepaalde gevallen kan de
 31. toegenomen politieke interesse in onze zaak leiden tot
 32. misbruiken voor persoonlijke belangen zonder dat er rekening
 33. wordt gehouden met de gevolgen voor Vrije Software op
 34. middellange en lange termijn.
 35. </p>
 36. <p>
 37. Daarom beschouwen wij het als onze basistaak om Vrije Software
 38. juridisch, politiek en sociaal een sterke en veilige basis te
 39. geven, vrij van persoonlijke belangen. Om deze taak naar behoren
 40. te kunnen vervullen is het belangrijk dat we een gedegen kennis
 41. hebben van Vrije Software en aanverwante zaken. De visie op
 42. lange termijn moet steeds de belangrijkste en finale afweging
 43. zijn bij het nemen van beslissingen.
 44. </p>
 45. <p>
 46. Wij beseffen heel goed dat zo'n principiële houding op korte of
 47. middellange termijn ongemakken kan geven die soms moeilijk uit te
 48. leggen zijn en zelfs tot onbegrip kunnen leiden.
 49. </p>
 50. <h3>Onze basisprincipes</h3>
 51. <p>
 52. We voelen ons schatplichtig aan de democratische en
 53. pluralistische principes. We willen een open, consistent en
 54. betrouwbaar beleid met een duidelijke focus.
 55. </p>
 56. <p>
 57. Bovenstaande principes worden zo goed mogelijk geïmplementeerd,
 58. rekening houdend met mogelijke juridische verantwoordelijkheden
 59. en besluitvaardigheid in moeilijke tijden.
 60. </p>
 61. <h3>Structureel overzicht</h3>
 62. <p>
 63. Vrijwilligerswerk en bijdragen zijn de fundamenten waarop alles
 64. steunt. Men kan zich op verschillende niveaus engageren, hoe
 65. sterk men zich engegeert is in de eerste plaats een persoonlijke
 66. beslissing.
 67. </p>
 68. <p>
 69. Iedereen kan occasioneel, regelmatig of permanent deelnemen aan
 70. de activiteiten van de Free Software Foundation Europe (FSFE) of
 71. zelf het voortouw nemen in een bepaalde activiteit.
 72. </p>
 73. <p>
 74. Als u deel wil uitmaken van de Free Software Foundation Europe
 75. maar geen tijd hebt om te helpen dan kan u ervoor kiezen om een
 76. <a href="/donate/donate.html">donatie aan de FSFE</a> te maken
 77. of om <a href="http://fellowship.fsfe.org">fellow</a> van de
 78. FSFE te worden.
 79. </p>
 80. <p>
 81. Als uw organisatie gelijkaardige doelstellingen heeft als de
 82. Free Software Foundation Europe en een officiële samenwerking
 83. wil aangaan, kan men
 84. een <a href="/associates/">geassocieerde organisatie</a> van de
 85. FSFE worden en deel uitmaken van het FSFE-netwerk.
 86. </p>
 87. <p>
 88. De basisstructuur van de Free Software Foundation Europe is de
 89. formele, juridisch
 90. opgerichte <a href="/about/legal/">vereniging</a> met afdelingen
 91. in de verschillende landen. De leden van deze organisatie moeten
 92. zich sterk engageren. Dit engagement wordt gemeten in de
 93. jarenlange toewijding en de verantwoordelijkheidszin van de
 94. persoon om de consensus op lange termijn boven zijn persoonlijke
 95. mening te kunnen stellen.
 96. </p>
 97. <p>
 98. De FSFE-vereniging is fundamenteel democratisch. Alle delen van
 99. de FSFE -- leden van de vereniging, leden van de teams alsook
 100. de <a href="http://fellowship.fsfe.org">fellows</a> en de leden
 101. van de geassocieerde organisaties -- kunnen actief deelnemen aan
 102. het besluitvormingsproces.
 103. </p>
 104. <p>
 105. Leden worden meestal aangebracht door leden van de teams of door
 106. geassocieerde organisaties uit hun land. Ze worden dan
 107. goedgekeurd door de algemene vergadering van de FSFE-vereniging.
 108. </p>
 109. <p>
 110. Alhoewel vrijwilligerswerk en materiële bijdragen de basis
 111. vormen voor ons werk, moeten we toch vaststellen dat bepaalde
 112. taken niet door deeltijds vrijwilligers ingevuld kunnen
 113. worden. Enkele taken worden dan ook door voltijds
 114. tewerkgestelden uitgevoerd.
 115. </p>
 116. <p>
 117. Gewone werknemers van de Free Software Foundation Europe maken
 118. alleen deel uit van de uitvoerende organen en niet van het
 119. algemeen besluitvormingsproces.
 120. </p>
 121. <p>
 122. Alle beslissingen over tewerkstelling en verloning worden
 123. genomen door de algemene vergadering van de leden van de
 124. vereniging.
 125. </p>
 126. <p>
 127. Het belangrijkste criterium voor deze beslissingen is de vraag
 128. hoe noodzakelijk de job is om de doelen van de Free Software
 129. Foundation Europe te bereiken. Wij proberen indien mogelijk
 130. steeds iemand in te huren die de job vroeger al op vrijwillige
 131. basis uitvoerde, voor de FSFE of een andere organisatie. Kennis,
 132. toewijding en ondernemingszin staan immers hoog aangeschreven
 133. bij de FSFE.
 134. </p>
 135. <p>
 136. Zo krijgt een persoon die een bepaalde taak vroeger al
 137. belangrijk genoeg vond om er veel tijd in te investeren de kans
 138. om er zich volledig op toe te leggen.
 139. </p>
 140. <h3>Besluitvormingsproces</h3>
 141. <p>
 142. De leden van de Free Software Foundation Europe geloven in de
 143. consensus. We proberen ons werk steeds te baseren op consensus
 144. -- en soms een compromis -- van de actieve leden.
 145. </p>
 146. <p>
 147. We weten dat het soms noodzakelijk kan zijn om een snelle en
 148. beslissende actie te ondernemen. Daarvoor hebben we de
 149. FSFE-vereniging opgericht en haar uitgebreid uitvoerend comité
 150. op Europees en nationaal niveau. Dit geeft ons structuren om op
 151. terug te vallen met duidelijke procedures, die opgevolgd en
 152. gecontroleerd kunnen worden in een democratisch proces.
 153. </p>
 154. <p>
 155. We hebben deze structuur voor de besluitvorming gekozen omdat we
 156. een transparant, pluralistisch en open proces willen dat toch
 157. flexibel genoeg blijft om snel te reageren.
 158. </p>
 159. <p>
 160. Alle delen van de FSFE zijn zo verzekerd dat ze kunnen deelnemen
 161. aan het proces, zowel de leden van teams als de geassocieerde
 162. organisaties. De Free Software Foundation Europe kan snel
 163. reageren indien nodig en behoudt een duidelijke goed
 164. gestructureerde lijn op langere termijn.
 165. </p>
 166. </body>
 167. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 168. </html>
 169. <!--
 170. Local Variables: ***
 171. mode: xml ***
 172. End: ***
 173. -->