Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

3800-drost-fromm.sq.xml 775B

12345678910111213141516171819
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <feed>
 3. <quote
 4. id="drost-fromm"
 5. image="/picturebase/people/2011-isabell-drost-fromm-300px.jpg">
 6. <name>
 7. Isabel Drost-Fromm (Anëtare e Apache Software Foundation, inxhiniere
 8. software-ir, hartuese strategjish të Burimit të Hapur në Europace AG
 9. Berlin)
 10. </name>
 11. <text>
 12. Besoj se Software-i i Lirë ka nevojë për një zë si në politika si në
 13. shkallë kombëtare, ashtu edhe BE-je: software-i nuk ekziston në një
 14. flluskë të mbyllur, ai varet fort nga ekosistemi në të cilin jeton. Sipas
 15. meje, si Software-i i Lirë, ashtu edhe standardet e hapura janë kyçe për
 16. krijimin e një shoqërie që furnizon akses të barabartë.
 17. </text>
 18. </quote>
 19. </feed>