Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

statement-20060223.nl.xhtml 8.6KB


 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <meta name="author-name-1" content="Georg C.F. Greve"/>
 5. <meta name="author-link-1" content="/about/greve/greve.html"/>
 6. <meta name="publication-date" content="2006-02-23"/>
 7. <title>
 8. FSFE - waarnemer WIPO - Verklaring op de PCPD, 23 februari
 9. </title>
 10. </head>
 11. <body>
 12. <p align="center">
 13. [ <a href="statement-20060223.en.pdf">PDF Engelse Versie (66k)</a> ]
 14. </p>
 15. <h1>VERKLARING VAN DE FREE SOFTWARE FOUNDATION EUROPE (FSFE)</h1>
 16. <h4>EERSTE SESSIE VAN DE VOORLOPIGE COMMISSIE VOOR VOORSTELLEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE WIPO
 17. ONTWIKKELINGSAGENDA (Genève, 20-24 februari 2006)</h4>
 18. <p>Geachte voorzitter,</p>
 19. <p>
 20. Ik spreek vanuit mijn functie als voorzitter van de Free Software
 21. Foundation Europe, een Europese, niet gouvernementele organisatie
 22. die zich bezighoudt met alle aspecten van Vrije Software zoals die
 23. gedefinieerd wordt door de vier fundamentele vrijheden beschreven in
 24. de Vrije Softwaredefinitie. Wij werken vanuit een netwerk van
 25. zusterorganisaties uit Latijns-Amerika, Indië, Europa en de
 26. Verenigde Staten. Wij werken ook nauw samen met de wereldwijde
 27. Vrije Softwaregemeenschap.
 28. </p>
 29. <p>Geachte voorzitter,</p>
 30. <p>
 31. Mag ik u eerst feliciteren met uw voorzitterschap van deze
 32. vergadering, wij zijn hoopvol dat u zal helpen bij het bereiken van
 33. een concreet en afdoend besluit tegen de volgende algemene
 34. vergadering. Wij staan er ook op om alle lidstaten te feliciteren
 35. voor hun goede voorstellen, ook al gaan onze commentaren voor het
 36. grootste deel over de voorstellen van de Verenigde Staten.
 37. </p>
 38. <p>
 39. Een typische cyclus van een beheerde activiteit bestaat uit drie
 40. pijlers: planning, actie en analyse. In het ideale geval volgt de
 41. actie op de planning, de analyse op de actie en worden de resultaten
 42. van de analyse gebruikt om nieuwe plannen te maken. In de
 43. WIPO-context kunnen we deze drie pijlers beschrijven als
 44. normbepaling, implementatie en opvolging.
 45. </p>
 46. <p>
 47. Net zoals alle andere cycli, breekt de WIPO-cyclus in haar zwakste
 48. schakel. Daarom kunnen we niet akkoord gaan met de mening van de
 49. VS dat WIPO geen behoefte heeft aan analyse en dat de studies alleen
 50. moeten gebeuren op nationaal niveau. Er is behoefte aan opvolging
 51. op nationaal niveau, maar de opvolging moet ook gebeuren op het
 52. niveau van de normbepaling en de implementatie.
 53. </p>
 54. <p>
 55. Als gevolg van deze -- in onze ogen onvolledige -- kijk op het
 56. proces focust het VS voorstel vooral op heel concrete, in hoofdzaak
 57. op implementatie gerichte aspecten. Wij denken dat dit niet
 58. noodzakelijk een slecht vertrekpunt is om tot een consensus te
 59. komen.
 60. </p>
 61. <p>
 62. Dankzij de meer uitnodigende benadering hebben veel lidstaten
 63. verklaringen afgelegd over de WIPO activiteiten. De taal varieerde
 64. van het "opnemen van de inzichten van alle belanghebbenden, met een
 65. speciale aandacht voor de groepen met een publiek belang" tot het
 66. voorstel van de Verenigde Staten, die aan WIPO vragen om
 67. </p>
 68. <ul><pre>
 69. "[...] agressief op zoek te gaan naar potentiële partners in
 70. ontwikkelingsagentschappen van andere intergouvernementele
 71. organisaties maar ook bij nationale en internationale
 72. ontwikkelingsbanken, NGO's, de private sector, academici,
 73. liefdadigheidsinstellingen en andere instituten [...]"
 74. </pre></ul>
 75. <p>
 76. Dit is een heel goed idee dat mogelijk kan leiden naar een
 77. consensus en waarop we snel en concreet kunnen verder bouwen. Maar
 78. zoals reeds besproken werd op de World Summit on the Information
 79. Society van de Verenigde Naties is een fysieke deelname aan zo'n
 80. evenementen in grote mate afhankelijk van een infrastructuur en van
 81. middelen die vaak niet beschikbaar zijn voor publieke
 82. belangengroepen.
 83. </p>
 84. <p>
 85. Aangezien de problemen gelijkaardig zijn kunnen we misschien ook
 86. dezelfde oplossingen gebruiken. Daarom zou ik enkele ervaringen
 87. van de WSIS met jullie willen delen.
 88. </p>
 89. <p>
 90. De beraadslagingen van het Internet Governance Forum vorige week,
 91. onder het mandaat van VN secretaris Kofi Annan, zijn tot nu toe
 92. het meest vooruitstrevend in het uitvoeren van de WSIS-ervaringen.
 93. Alle verklaringen werden live neergeschreven en geprojecteerd op
 94. een groot scherm boven de spreker. Dit verbeterde in grote mate de
 95. verstaanbaarheid van de toespraken tijdens de sessies en gaf aan
 96. alle deelnemers de kans om alle verklaringen volledig naar waarde
 97. te schatten.
 98. </p>
 99. <p>
 100. Al enkele minuten na de sessie werden de afschriften online
 101. geplaatst waardoor alle verklaringen van de sessie onmiddellijk
 102. toegankelijk werden voor alle afwezigen en voor personen die de
 103. zaal moesten verlaten tijdens de vergadering.
 104. </p>
 105. <p>
 106. Vrije Software vrijwilligers hebben daarenboven ook de volledige
 107. sessie live gestreamed in een open en vrij toegankelijk formaat,
 108. zodat alle computergebruikers met een voldoende snelle
 109. internetverbinding de sessies live konden volgen. Op deze manier
 110. konden ze eventueel hun persoonlijke visie of commentaar op de
 111. verklaringen doorgeven aan hun vertegenwoordigers op de vergadering.
 112. De opnamen werden meestal enkele dagen later online geplaatst,
 113. zodat het ook achteraf makkelijker was om de sessies op te volgen.
 114. </p>
 115. <p>
 116. Er kan nog meer gebeuren, maar deze twee concrete initiatieven
 117. hebben er al sterk toe bijgedragen dat alle belanghebbenden,
 118. waaronder ook lidstaten, het veel makkelijker hebben om de
 119. procedure op te volgen en dat verhoogt dan weer de doeltreffendheid
 120. van het hele proces.
 121. </p>
 122. <p>Geachte voorzitter,</p>
 123. <p>
 124. Informatie- en Communicatietechnologieën (ICT) kunnen een heel goed
 125. middel zijn om de universele toegankelijkheid te vergroten en een
 126. bredere spreiding over culturele, geografische en financiële grenzen
 127. heen te bekomen. Maar om deze beloften waar te kunnen maken is het
 128. belangrijk dat men verstandige beslissingen neemt, men moet kiezen
 129. voor formaten en protocollen die geen enkel bedrijfsmodel,
 130. belangengroep of besturingssysteem uitsluiten.
 131. </p>
 132. <p>
 133. Alle online WIPO-activiteiten, dus ook de "WIPO Partnership
 134. Database" waaromheen het VS-voorstel werd gebouwd, zouden moeten
 135. uitgevoerd worden met open standaarden en toegankelijke formaten.
 136. Open standaarden zijn in deze context publiek gedocumenteerde en
 137. vrije toegankelijke formaten, waarvan minstens twee implementaties
 138. bestaan, één daarvan zou Vrije Software moeten zijn. Zo kan iedereen
 139. deze implementatie gebruiken als referentie en voor studie. De
 140. software kan dan ook aangepast worden aan specifieke behoeften zoals
 141. taal en toegankelijkheid.
 142. </p>
 143. <p>
 144. Het formaat zou beschikbaar moeten zijn op de drie grote families
 145. van desktopbesturingssystemen die vandaag gebruikt worden. Het is
 146. ook noodzakelijk dat deze formaten het gebruik van propriëtaire
 147. software niet verplicht stellen zodat mensen die de controle over
 148. hun eigen informatiestructuur niet willen opgeven niet uitgesloten
 149. worden, een punt dat bij veel lidstaten steeds belangrijker wordt.
 150. </p>
 151. <p>
 152. Binnen het aanbod van kantoortoepassingen is het Open Document
 153. Format (ODF) het enige formaat dat aan deze eisen voldoet en zou
 154. dus gebruikt moeten worden voor alle toekomstige activiteiten. De
 155. FSFE wil graag haar expertise ter beschikking stellen van WIPO voor
 156. een nauwere samenwerking op dit en andere domeinen.
 157. </p>
 158. <p>Geachte Voorzitter,</p>
 159. <p>
 160. In alle voorstellen vonden we een gelijkaardig voornemen om op dit
 161. gebied concrete verbeteringen te verwezenlijken. Op basis daarvan
 162. hopen wij hiermee de basis gelegd te hebben voor een kleine stap
 163. naar een consensus tussen alle lidstaten. Misschien kan dit klein,
 164. maar goed zichtbaar teken van het vinden van een gemeenschappelijke
 165. basis ons op weg helpen naar de volgende algemene vergadering.
 166. </p>
 167. <p>Bedankt meneer de voorzitter.</p>
 168. <p><em>
 169. Verklaring van Dhr. <a href="/about/greve/">Georg C.F. Greve</a>
 170. &lt;<a href="mailto:greve@fsfeurope.org">greve@fsfeurope.org
 171. </a>&gt;
 172. <p div="indent">Voorzitter Free Software Foundation Europe</p>
 173. <p div="indent">UN World Summit on the Information Society (WSIS),
 174. <ul>
 175. Co-Coördinator werkgroep Civil Society Patents, Copyrights,
 176. Trademarks (PCT) <br />
 177. Vertegenwoordiger van de burgerorganisaties in de de Duitse
 178. delegatie tijdens de eerste fase.
 179. </ul>
 180. </p>
 181. </em></p>
 182. </body>
 183. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 184. </html>
 185. <!--
 186. Local Variables: ***
 187. mode: xml ***
 188. End: ***
 189. -->