37210 Commitit (33d640a764929a4460fd3c0aaf188b4a8107170f)
 

Tekijä SHA1 Viesti Päivämäärä
  Reinhard Müller 33d640a764 Better text 1 kuukausi sitten
  Reinhard Müller f9151c4f1f Add new merchandise item 1 kuukausi sitten
  Reinhard Müller c1770f7471 Update available merchandise 1 kuukausi sitten
  André Ockers df928fa9f4 NL translation of update of Amaelle Guiton banner 1 kuukausi sitten
  eal 8853175735 Merge branch 'updatingcamp' of eal/fsfe-website into master 1 kuukausi sitten
  eal ac292c11d5 adding links to events 1 kuukausi sitten
  eal 79503e476e Merge branch 'eventsErik' of galia/fsfe-website into master 2 kuukautta sitten
  Galia M ecd008432b Erik workshop and talk at CCC camp 2 kuukautta sitten
  eal 2bd661eecc Merge branch 'fix-news-20190806-01' of FSFE/fsfe-website into master 2 kuukautta sitten
  eal e655f9a634 Merge branch 'Maxevents' of galia/fsfe-website into master 2 kuukautta sitten
  Galia M 4d6e123653 link changes 2 kuukautta sitten
  Galia M 1862570d41 fixing typo 2 kuukautta sitten
  Galia M 3facd41647 BalcCon and OSS 2 kuukautta sitten
  André Ockers 322a055edc NL translation of The Impact of Free Software on competition 2 kuukautta sitten
  André Ockers d4dd92e249 NL translation of REUSE makes copyright and licensing easier than ever 2 kuukautta sitten
  Max Mehl dd3000c1b7
change image 2 kuukautta sitten
  Reinhard Müller ca8dc2ffb6 Add Francesca to expense request list 2 kuukautta sitten
  Michael Weimann e59d40f4e2
Tweaks responsive columns 2 kuukautta sitten
  Michael Weimann 60854a2ec6
Removes unnecessary figure classes 2 kuukautta sitten
  Michael Weimann 02ba64dd93
Fixes grid layout 2 kuukautta sitten
  Max Mehl 0b76f07438
Revert "remove this <code> tag temporarily because it does not appear well via nlformat" 2 kuukautta sitten
  Max Mehl caa0cc3100
fix grammar 2 kuukautta sitten
  Max Mehl b35d289dc8
remove this <code> tag temporarily because it does not appear well via nlformat 2 kuukautta sitten
  Max Mehl dde66c6ec4
set correct release date 2 kuukautta sitten
  Max Mehl 60f22b2720 News item about REUSE 3.0 (#1041) 2 kuukautta sitten
  eal 5107b1168e Merge branch '2events' of galia/fsfe-website into master 2 kuukautta sitten
  Galia M 0b1bbff37f tag included 2 kuukautta sitten
  eal 45cbbda655 Merge branch 'eventFrankfurt' of galia/fsfe-website into master 2 kuukautta sitten
  Galia M 215dc8609a Events local group in Hamburg and Fediverse talk in Berlin 2 kuukautta sitten
  eal d9416b73f9 Merge branch 'publishschlaurei' of eal/fsfe-website into master 2 kuukautta sitten
  eal 6d313a1151 publishing schlauri 2 kuukautta sitten
  eal e4b2a55aa2 Merge branch 'publishschlaurei' of eal/fsfe-website into master 2 kuukautta sitten
  eal d0d73fa2f4 publishing schlauri 2 kuukautta sitten
  Max Mehl ae963e0088
Trigger build 2 kuukautta sitten
  Galia M d5b017698b event in Frankfurt 2 kuukautta sitten
  eal 109f72f6f0 Merge branch 'addingauthor' of eal/fsfe-website into master 2 kuukautta sitten
  eal 0386fd0d17 adding author 2 kuukautta sitten
  vincent c875606c44
Update French translation of activities/ftf/activities.fr.xhtml 2 kuukautta sitten
  eal 5c60db16a6 Merge branch 'Kielevent' of galia/fsfe-website into master 2 kuukautta sitten
  eal 0110f1d807 Merge branch 'chapterbrochure' of eal/fsfe-website into master 2 kuukautta sitten
  eal f07b99c520 adding chapter of brochure 2 kuukautta sitten
  galia f9b5cdcee2 newsletter July picture in EN version (#1029) 2 kuukautta sitten
  Galia M 38cd47b70c event in Kiel 2 kuukautta sitten
  galia ef3eb0159d Newsletter July 2019 changing publishing date (#1027) 2 kuukautta sitten
  Max Mehl e56185beb0
fix file extension 2 kuukautta sitten
  Max Mehl b5ac570688
Merge PR #1026 2 kuukautta sitten
  Galia M df019bc6d9 changing pictures and amending links 2 kuukautta sitten
  Max Mehl 862f4d9d8d
proofread DE newsletter translation 2 kuukautta sitten
  galia 9fcd7b2ce9 Newsletter 07/19 picture update incl. translations (#1023) 2 kuukautta sitten
  André Ockers 6146ef1ab4 NL translation of Francesca Bria banner 2 kuukautta sitten