Browse Source

typo

svn path=/trunk/; revision=26629
tags/stw2018
guest-Besnik_b 5 years ago
parent
commit
efd9494dc7
1 changed files with 22 additions and 19 deletions
  1. 22
    19
      contact/contact.sq.xhtml

+ 22
- 19
contact/contact.sq.xhtml View File

@@ -11,9 +11,9 @@
<h1>Të dhëna Kontaktesh</h1>

<p id="introduction">
Mund të ofrojmë asistancë, informacion, dhe ekspertizë
lidhur me një larmi të madhe çështjes që prekin
Software-in e Lirë. I nxisim individët, bashkësitë dhe
Mund të ofrojmë asistencë, informacion, dhe ekspertizë
mbi një larmi të madhe çështjesh që prekin Software-in
e Lirë. I nxisim individët, bashkësitë dhe
bizneset të lidhen me për pyetjet që mund të kenë.
Jemi krenarë që kemi <a href="/activities/ftf/">rrjetin e ekspertëve ligjorë për Software-in e Lirë</a>
privat më të madh të botës, dhe ofrojmë <a href="/com-pkg/">shërbime profesionale këshillimore për bizneset</a>. Kemi një ekip të përgatitur që merret me <a href="/work.html">çështje politikash</a>, dhe një rrjet specialistësh që japin këshilla rreth <a href="/campaigns/campaigns.html">fushatave</a> tona të ndryshme.
@@ -25,10 +25,11 @@
<h2 id="general">Pyetje dhe kërkesa</h2>

<p>
Ju lutemi, për t'u lidhur me ne, parashtroni formularin e mëposhtëm, <a
href="/contact/local.html">lidhuni me ekipet tona vendore</a>, ose
Ju lutemi, <a
href="/contact/local.html">lidhuni me ekipet tona vendore</a> ose
na dërgoni e-mail te <a
href="mailto:office@fsfeurope.org">office@fsfeurope.org</a>.
href="mailto:office@fsfeurope.org">office@fsfeurope.org</a> që
të na kontaktoni.
</p>
<h2 id="media">Pyetje dhe kërkesa nga Media</h2>
@@ -42,8 +43,9 @@
<h2 id="public">Diskutime Publike</h2>

<p>
Për pyetje të përgjithshme rreth Software-it të Lirë, ju lutemi,
përdorni <a href="/contact/community.html">listën tonë të postimeve ose IRC-në</a>.
Për pyetje të përgjithshme mbi Software-in e Lirë, ju lutemi,
përdorni <a href="/contact/community.html">listën tonë të postimeve
ose IRC-në</a>.
</p>
<h2 id="fellowship">Pyetje dhe kërkesa Anëtarësimi Shok</h2>
@@ -63,37 +65,38 @@
<div class="box">
<h2>Zyra</h2>

<h3>Zyra në Dyseldorf</h3>
<h3>Zyra në Berlin</h3>

<p>
Free Software Foundation Europe e.V.<br />
<a href="http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.21062&amp;mlon=6.77730&amp;way=150860786#map=19/51.21062/6.77730">Bilker Allee 173</a><br />
40217 Düsseldorf<br />
<a href="http://www.openstreetmap.org/?mlat=52.52952&amp;mlon=13.41083&amp;node=2466676740#map=18/52.52952/13.41083">Schönhauser Allee 6/7</a><br />
Stairway 2, 5. floor<br />
10119 Berlin<br />
Germany
</p>

<p>
Telefon: +49-211-3107317
Telefon: +49-30-27595290
</p>
<h3>Zyra në Berlin</h3>
<h3>Zyra në Dyseldorf</h3>

<p>
Free Software Foundation Europe e.V.<br />
<a href="http://www.openstreetmap.org/?mlat=52.52952&amp;mlon=13.41083&amp;node=2466676740#map=18/52.52952/13.41083">Schönhauser Allee 6/7</a> <br />
Stairway 2, 5. floor<br />
10119 Berlin<br />
<a href="http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.21062&amp;mlon=6.77730&amp;way=150860786#map=19/51.21062/6.77730">Bilker Allee 173</a><br />
40217 Düsseldorf<br />
Germany
</p>

<p>
Telefon: +49-30-27595290
Telefon: +49-211-3107317
</p>
</div>
</div>
</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<timestamp>$Date: 2013-11-21 12:10:11 +0200 (Thu, 21 Nov 2013) $ $Author: tbeck $</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***

Loading…
Cancel
Save