Browse Source

Updated CA translation

svn path=/trunk/; revision=14583
tags/stw2018
xreina 9 years ago
parent
commit
ed5bff296d
1 changed files with 67 additions and 158 deletions
  1. 67
    158
      about/about.ca.xhtml

+ 67
- 158
about/about.ca.xhtml View File

@@ -7,179 +7,88 @@

<body>

<h1>Sobre l'FSFE</h1>
<p class="tagline">Treballant per la llibertat</p>
<div id="introduction">
<div class="image">
<img src="/graphics/stars-smaller.png" alt="Estrelles" />
</div>>

<p>
La Free Software Foundation Europa (FSFE) és una organització no governamental sense
ànim de lucre i (en alguns països) benèfica dedicada al
<a href="/documents/freesoftware.html">Programari Lliure</a>.
La Free Software Foundation Europa (FSFE) està dedicada a
promocionar el programari lliure i treballa per a la <strong>
llibertat</strong> en una societat digital.
</p>

<h3>Visió del Programari Lliure</h3>

<p>
L'accés al programari determina qui pot participar a la societat digital.
Per consegüent, les llibertats d'ús, còpia, modificació i redistribució del programari -tal
com es descriu a la
<a href="/documents/freesoftware.html">Definició de Programari
lliure</a>- permeten la participació a l'era de la informació.
</p>

<p>
La visió del Programari Lliure és una de les bases estables per a la llibertat en un
món digital -tant en un context
<a href="/documents/eur5greve.html">econòmic</a> com èticosocial.
El Programari Lliure és un important pal de paller per a
<a href="/projects/wsis/fs.html">la llibertat, la democràcia, els drets humans i
el desenvolupament</a> a la societat digital.
</p>

<p>
L'FSFE està dedicada a donar suport a tots els aspectes del Programari Lliure a
Europa. Crear consciència d'aquests assumptes, assegurar el Programari Lliure
políticament i legalment i donar llibertat a la gent tot donant suport al
desenvolupament del Programari Lliure són els principals assumptes de l'FSFE.
Les llibertats <a href="/documents/freesoftware.html">d'ús, estudi, compartir i
millorar</a> del programari permet una participació <strong>equitativa</strong>.
</p>
</div>

<p>
Per aquestes raons es va fundar l'FSFE al 2001 com a organització europea
germana de la
<a href="http://www.fsf.org">Free Software Foundation</a> de Boston, MA,
EUA. Ambdues són financierament, legalment i personalment independents de l'altra
com a part de la xarxa internacional de Fundacions per al Programari Lliure.
</p>

<h3>Visió de cooperació</h3>

<p>
La segona visió incorporada a l'FSFE és la d'una Europa unida en
l'esperit de cooperació superant les fronteres culturals.
</p>

<p>
No només cal que tractem la realitat política de la Unió
Europea, que ja dedica una gran part de la governació en contacte
amb la societat de la informació, sinó que també ens trobem treballant
en un camp molt determinat per grans empreses multinacionals. Aquestes
tendeixen a treballar amb un molt alt nivell d'integració, coordinació i
consistència entre països en una escala europea i global, que els permet
d'afavorir els seus interessos mitjançant tàctiques de «divideix i venceràs».
</p>

<p>
Amb i dins l'FSFE, estem units i treballem junts tant localment com
internacionalment, parlant amb una veu que no es pot ignorar.
</p>

<h2>Principis</h2>

<p>
Com a organització basada en la cultura i rerefons europeus, creem
i seguim principis fonamentals com la democràcia,
el multilateralisme, la cooperació, el diàleg i la transparència.
</p>

<p>
Bàsicament, operem en una estructura en xarxa, basada en equips i oberta a
qualsevol que comparteixi
l'<a href="/about/self-conception.html">enteniment comú</a> de l'FSFE
i hi vulgui <a href="/contribute/contribute.html">participar</a>.
</p>

<p>
Treballem dur per a complir amb aquests principis tant com sigui possible, malgrat
que la realitat en forma de recursos limitats o altres problemes pot, de
vegades, fer que ens quedem curts en els nostres ideals. Si penseu que n'heu vist un
cas i podeu ajudar-nos a millorar, si us plau col·laboreu, bé
<a href="/contribute/contribute.html">directament</a>, o bé mitjançant una de les nostres
<a href="/associates/">organitzacions associades</a>.
</p>

<h2>Més informació</h2>

<ul>
<li><p>
<b>Com ens veiem i més:</b><br/>
<a href="self-conception.html">Autoconcepció</a> de l'FSFE
</p></li>

<li><p>
<b>Qui som:</b><br/>
<a href="team.html">Equip</a> de l'FSFE
</p></li>

<li><p>
<b>Amb qui pot contactar per una xerrada o una conferència: </b><br />
<a href="speakerlist.html">llistat de conferenciants</a> de l'FSFE
</p></li>

<li><p>
<b>Qui n'és el responsable legal:</b><br/>
<a href="members.html">Membres</a> de l'associació
</p></li>

<li><p>
<b>Com s'implementa:</b><br/>
<a href="/about/legal/">Estructura legal</a> de l'FSFE
</p></li>

<li><p>
<b>Què <a href="/donate/donate.html">rebem</a> i com ho
gastem:</b><br/>
<a href="/about/funds/funds.html">Flux de caixa</a> de l'FSFE
</p></li>

<li><p>
<b>Quins són els nostres donants:</b><br/>
<a href="/donate/thankgnus.html">GNUràcies</a> de l'FSFE
</p></li>

<li><p>
<b>Si voleu enllaçar el nostre lloc web:</b><br/>
FSFE <a href="/about/graphics/graphics.html">Art i
Gràfics</a>
</p></li>
</ul>

<h2>Organitzacions germanes</h2>

<p>
Les següents organitzacions són organitzacions germanes de l'FSFE a la
xarxa global FSF. Treballem conjuntament legalment, financierament i
independentment en un esperit de cooperació d'igual a igual.
</p>
<h2 id="subpages">Navegació</h2>

<ul>
<li><p>
<b>Free Software Foundation Nordamèrica</b><br />
<code><a href="http://www.fsf.org">http://www.fsf.org</a></code><br />
La Free Software Foundation original, situada a Boston, MA, EUA.
</p></li>

<li><p>
<b>Free Software Foundation Índia</b><br />
<code><a href="http://fsf.org.in">http://fsf.org.in</a></code>
</p></li>

<li><p>
<b>Free Software Foundation Llatinoamèrica</b><br />
<code><a href="http://www.fsfla.org">http://www.fsfla.org</a></code>
</p></li>
<li>
<h3><a href="/about/principles.html">Principis</a></h3>
<p>
Creiem en la cooperació i la transparència.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/team.html">Persones</a></h3>
<!-- should be /about/people/... later -->
<p>
Qui som.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/press/press.html">Premsa</a></h3>
<p>
Notes de premsa, notícies, fotografies i dades de contacte.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/legal/legal.html">Legal</a></h3>
<p>
La constitució, estructura i les persones legalment responsables.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contact/contact.html">Contacte</a></h3>
<p>
Informació de contacte per qüestions en general.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/fsfnetwork.html">La xarxa d'FSF*</a></h3>
<p>
Tenim organitzacions germanes a <a
href="http://fsf.org/">amèrica del nord</a>, <a
href="http://fsf.org.in/">India</a> i <a
href="http://fsfla.org/">amèrica llatina</a>.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/associates/associates.html">Associades</a></h3>
<p>
Compartim objectius comuns amb aquestes organitzacions.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/donate/donate.html">Donacions</a></h3>
<p>
Per tal de ser una veu independent pel programari lliure, depenem de les
seves aportacions. Vegi <a href="/about/funds/funds.html">com usem els nostres
diners</a>.
</p>
</li>
</ul>

<h2>Suport</h2>

<p>
Com a organització sense afany de lucre, depenem enormement de la gent que
fa seves les nostres activitats -ja sigui
<a href="/contribute/contribute.html">involucrant-s'hi</a> o mitjançant
<a href="/donate/donate.html">donacions</a>. Si us plau, feu-ho!
</p>
</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Rafael Carreras</translator>
<translator>xrv</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***

Loading…
Cancel
Save