瀏覽代碼

Recommiting to include web.sq.xhtml

tags/stw2018
Besnik Bleta 1 年之前
父節點
當前提交
8a93e23477
共有 1 個檔案被更改,包括 4 行新增4 行删除
  1. 4
    4
      contribute/web/web.sq.xhtml

+ 4
- 4
contribute/web/web.sq.xhtml 查看文件

@@ -13,7 +13,7 @@
<p id="introduction" class="p-summary">
<em>Ekipi Web</em> mirëmban dhe zhvillon sajtet e FSFE-së —
që shtrihen nga <a href="/">fsfe.org</a> te sajtet për projekte
dhe fushata. Përgjegjësit e sajteve janë vullnetarë që punojnë
dhe fushata. Përgjegjësit e sajteve janë vullnetarë që punojnë
për të përmirësuar fytyrën që i paraqet botës organizmi, dhe për
të përmirësuar zgjidhjet teknike bazë të punës sonë web.
</p>
@@ -75,11 +75,11 @@
</ul>


<h2 id="Understanding">Të kuptojmë si janë ndërtuar faqet web</h2>
<h2 id="Understanding">Të kuptojmë si janë ndërtuar faqet web</h2>

<p>
Faqet web të <var>fsfe.org</var>-ut mirëmbahen si një grup kartelash
XML. Shërbyesi web si prodhon faqet HTML duke u nisur nga këto kartela XML, çdo 10 minuta. Për pasojë, krejt përpunimet e faqeve bëhen te kartela XML, pra HTML-të nuk përpunohen kurrë drejtpërsëdrejti.
XML. Shërbyesi web si prodhon faqet HTML duke u nisur nga këto kartela XML, çdo 10 minuta. Për pasojë, krejt përpunimet e faqeve bëhen te kartela XML, pra HTML-të nuk përpunohen kurrë drejtpërsëdrejti.
</p>

<p>
@@ -92,7 +92,7 @@
</p>

<p>
Disa faqe përmbajnë një pjesë dinamike: përveç teksti të fiksuar, të marrë nga kartela XHTML, ato përmbajnë të dhëna nga një ose disa kartela XML. Kurdo që prodhohet një faqe e tillë, sistemi përdor kartelat e përkthyera XML, dhe përdor versionin anglisht të atyre kartelave XML që nuk janë përkthyer ende. Në këtë mënyrë, faqe të tilla mund të përfundojnë me pjesë të përkthyera dhe me pjesë që shfaqen ende në anglisht. Shembuj faqesh të tilla janë <a href="/">faqja e fillimit</a>,
Disa faqe përmbajnë një pjesë dinamike: përveç teksti të fiksuar, të marrë nga kartela XHTML, ato përmbajnë të dhëna nga një ose disa kartela XML. Kurdo që prodhohet një faqe e tillë, sistemi përdor kartelat e përkthyera XML, dhe përdor versionin anglisht të atyre kartelave XML që nuk janë përkthyer ende. Në këtë mënyrë, faqe të tilla mund të përfundojnë me pjesë të përkthyera dhe me pjesë që shfaqen ende në anglisht. Shembuj faqesh të tilla janë <a href="/">faqja e fillimit</a>,
<a href="/news/">faqja e lajmeve</a>, dhe <a href="/events/">faqja e veprimtarive</a>.
</p>


Loading…
取消
儲存