Browse Source

adding translation, as part of reviving sq translation for fsfe site

svn path=/trunk/; revision=24940
tags/stw2018
guest-Besnik_b 6 years ago
parent
commit
4f632f7e1c
1 changed files with 192 additions and 0 deletions
  1. 192
    0
      campaigns/android/liberate.sq.xhtml

+ 192
- 0
campaigns/android/liberate.sq.xhtml View File

@@ -0,0 +1,192 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
<title>Çlironi Pajisjen tuaj - Çlironi Androidin Tuaj! - FSFE</title>
<meta content="Mësoni si të rifitoni kontrollin mbi të dhënat tuaja, me një sistem operativ të lirë dhe zbatime të lira" name="description" />
<meta content="android telefon i mençur sistem operativ përudhësa zbatime Replicant OS CyanogenMod F-Droid FoeBuD e.V. fsf ansol software i lirë telefon telefon celular burim i hapur GTA04 Maemo/MeeGo Mer Tizen Carrier IQ spiunim spiun analizë" />

<link type="text/css" href="/campaigns/android/android.css" rel="stylesheet" media="screen and (min-device-width:1280px) and (min-width:1200px)" />
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/campaigns/android/android.html">Çlironi Androidin Tuaj</a></p>

<h1>Çlironi Pajisjen Tuaj!</h1>
<div id="introduction">
<div class="image" id="hello-free-droid">
<img src="/campaigns/android/robot.png" alt="Robot Android i Çliruar" />
</div>
<p>
Edhe pse në pjesën dërrmuese Android-i është Software i Lirë, pajisjet zakonisht vijnë me software pronësor dhe shërbime që i pengojnë njerëzit t'i përdorin në rrugë të pavarur dhe autonome.
Çlirojeni pajisjen tuaj Android: mësoni si të rifitoni kontrollin mbi të dhënat tuaja, me një sistem operativ të lirë dhe me zbatime të lira!
</p>
</div>
<h2 id="OS">Sisteme Operative</h2>
<p>
Një sistem operativ është një koleksion programesh që ju bëjnë të mundur
përdorimin e telefonit tuaj dhe xhirimin e zbatimeve në të. Edhe pse Android <a
href="http://www.gnu.org/philosophy/android-and-users-freedom.html">në pjesën dërrmuese
është i lirë</a>, mjaft telefona shiten me përbërës pronësorë dhe shtesa. Disa telefona
kanë gjithashtu <a
href="https://en.wikipedia.org/wiki/Booting#Boot_loader">ngarkues nisjeje</a>
të kyçur, çka ju pengon të instaloni dhe nisni sisteme të tjerë operativë.
Nëse doni të blini një telefon Android, sigurohuni që ngarkuesi i nisjes të
mund <a
href="http://wiki.cyanogenmod.com/?search=&quot;unlock+bootloader&quot;">të çkyçet</a>.
Në disa pajisje mund të çkyçet vetëm me trike të mençura dhe prodhuesit priren ta deklarojnë të pavlefshme garancinë në rast se zhbllokoni ngarkuesin e nisjes te pajisjet e tyre. Por, sipas Direktivës Europiane 1999/44/CE, thjesht fakti se ndryshuat ose ndërruat software-in e pajisjes suaj, nuk është arsye e mjaftueshme për ta bërë të pavlefshme garancinë tuaj. Për më tepër informacion, <a href="http://piana.eu/root" title="Does rooting your phone invalidate its warranty?">shihni blogun e Karlo Pianës</a>. Ka gjithashtu kompani
që i shesin pajisjet e tyre me ngarkues të pabllokuar nisjeje ose
që furnizojnë mjetet për ta zhbllokuar atë. Përtej kësaj, është ide e mirë
të shihet nëse ka versione të lirë të Android-it <a
href="http://www.cyanogenmod.com/devices">që mbulojnë pajisjen</a>.
</p>
<h3 id="Replicant">Replicant OS</h3>
<p>
<a href="http://replicant.us/">Replicant</a> është një shpërndarje
Android që është 100% Software i Lirë. Xhiron vetëm në <a
href="http://replicant.us/supported-phones/">numër shumë të kufizuar pajisjesh</a>.
Nëse keni një nga këto pajisje, atëherë këtë duhet të zgjidhni.
</p>
<h3 id="CyanogenMod">CyanogenMod</h3>
<div class="image right">
<img alt="CyanogenMod" src="/campaigns/android/cyanogenmod.png" />
</div>
<p>
<a href="http://www.cyanogenmod.com/">CyanogenMod</a> është shpërndarja
më popullore suplementare për Android. <a
href="http://www.cyanogenmod.com/devices">xhiron në mjaft telefona</a> dhe
ofron <a href="http://www.cyanogenmod.com/about/features">veçori</a>
që nuk gjenden te firmware-et e bazuara në Android-in zyrtar. Ai ofrohet
gjithashtu pa zbatimet Google dhe ju jep më tepër liri mbi pajisjen tuaj.
CyanogenMod është Software i Lirë i krijuar nga bhë bashkësi aktive.
Që të arrijë të xhirojë në kaq shumë pajisje, ai përdor
<a href="https://github.com/CyanogenMod/android_device_semc_iyokan/blob/gingerbread/proprietary-files.txt">përudhësa pajisjesh dhe firmware jo të lirë</a> që
<a href="https://github.com/CyanogenMod/android_device_semc_iyokan/blob/gingerbread/extract-files.sh">sillen me pajisjen</a> dhe përfshihen në ROM.
</p>
<p>
Që të instaloni CyanogenMod-in, duhet zhbllokuar ngarkuesi i nisjeve
te pajisja juaj. Kjo <a
href="http://wiki.cyanogenmod.com/wiki/Main_Page">Wiki për
CyanogenMod-in</a> përmban udhëzime të hollësishme se si të instalohet.
</p>
<p>
Pas instalimit, telefoni juaj do të jetë i çliruar nga krejt ato zbatime
pronësore të parainstaluara dhe nuk do të jetë më e nevojshme të lidhet
telefoni juaj me një llogari Google. Hiq disa përudhësa jo të lirë pajisjesh,
telefoni juaj do të xhironte vetëm Software të Lirë. Nëse keni dijeni
për zbatime software-i jo të lirë shtuar te CyanogenMod, ju lutemi, <a
href="mailto:android&#64;lists.fsfe.org">na e bëni të ditur</a>!
</p>

<p>
Kemi grumbulluar ca të dhëna se si mund
<a href="/campaigns/android/help.html#OS">të ndihmoni për të siguruar që CyanogenMod të vazhdojë të jetë i lirë</a>
dhe se si të identifikohen dhe të hiqen pjesë jo të lira.
</p>


<h2 id="Apps">Zbatimet</h2>
<p>
Për shumicën e njerëzve, <a href="https://market.android.com/">Google
Play Store</a> (i njohur më herët si tregu për Android) është burimi i vetëm ose kryesor
për zbatime. Atje nuk as që nuk ju tregohet nëse një zbatim është Software
i Lirë apo jo, lere pastaj mbi licencat e tij. Mjerisht, shumica e zbatimeve prej këtij
tregu ose prej të tjerësh janë pronësorë. Edhe nëse instaloni një zbatim Software
të Lirë, nuk ka arsye pse duhet besuar në dyorin e shkarkuar. Përdorimi i Google
Market-it lyp gjithshtu një llogari Google. Është e këshillueshme që të mos
përdoret fare ky treg.
</p>

<h3 id="F-Droid">F-Droid</h3>

<div class="image">
<img alt="F-Droid" src="/campaigns/android/f-droid.png" />
</div>

<p>
<a href="http://f-droid.org/">Nisma F-Droid</a> pat filluar që
të ndryshohej gjendja e trishtë e zbatimeve Software i Lirë në
botën e Android-it. Ajo shërben për të ndërtuar një depo Software-i
të Lirë për Android që instalohet lehtë. Përmban një zbatim klienti
Android që e bën të lehtë shfletimin për zbatime Software-i të Lirë,
instalimin e tyre në pajisjen tuaj, dhe që ndjek përditësimet për to.
Kur ka të tilla, përfshin të dhëna se si të dhurohen para për autorët
e një zbatimit.
</p>

<p>
Depoja F-Droid përmban hollësi mbi versione të shumta të secilit zbatim.
Mund të krijoni dhe të shtoni lehtësisht depot tuaja. Por meqë nisma
është <a
href="https://gitorious.org/f-droid/fdroidserver">shumë aktive</a>,
me programim të decentralizuar dhe e hapur për bashkëveprim,
krijimi i depove të tilla vetjake nuk është vërtet i domosdoshëm.
Synimi i saj është të përfshihen krej zbatimet e dobishme Android që janë
Software i Lirë dhe të ndiqen përditësimet për to.
</p>

<p>
Kemi grumbulluar disa të dhëna se si mund <a href="/campaigns/android/help.html#Apps">të ndihmoni te F-Droid</a>.
</p>

<h2 id="Sync">Njëkohësim i Të dhënave Tuaja</h2>

<p>
Kur xhironi vetëm Software të Lirë dhe nuk bazoheni te shërbime jo të lira
rrjeti, të tilla si ato që ofron Google-i, mund të duket sikur humbët mundësinë
e njëkohësimit të kontakteve tuaja, kalendarit dhe të tjera të dhënave prej pajisjesh
tuaja të tjera. Për fat, ka plot Software-e të Lirë që e bëjnë këtë punë:
</p>

<ul>
<li>
<a href="http://acal.me/">ACal</a> njëkohëson librin e adresave dhe kalendarin tuaj
Android me shërbyesa <a
href="https://en.wikipedia.org/wiki/CalDAV">CalDAV</a>/<a
href="https://en.wikipedia.org/wiki/CardDAV">CardDAV</a>, të tillë si
<a href="http://owncloud.org/">ownCloud</a>.
</li>
<li>
<a href="https://code.google.com/p/kolab-android/">kolab-android</a>
njëkohëson librin e adresave dhe kalendarin tuaj Android me dosje <a
href="http://www.kolab.org/">Kolab</a>/IMAP folders.
</li>
<li>
<a href="http://f-droid.org/repository/browse/?fdid=com.funambol.androidsync">Klienti Funambol Sync</a>
përdor SyncML-in për njëkohësim të kalendarit dhe librit tuaj të adresave me zbatime të ndryshime.
</li>
<li>
<a
href="http://wiki.cyanogenmod.com/wiki/Howto:_Connect_to_Device_with_SSH">SSH
Daemon dropbear</a> është i parainstaluar në CyanogenMod dhe mund të përdoret
p.sh. për të xhiruar <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Rsync">rsync-un</a>.
</li>
</ul>

</body>
<timestamp>$Date: 2012-02-17 15:16:09 +0100 (ven. 17 févr. 2012) $ $Author: hugo $</timestamp>
<legal type="cc-license">
<license>http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/</license>
<notice>Pjesë të kësaj faqeje janë
modifikime të bazuara në punë të krijuar dhe ndarë me të tjerët nga Google,
dhe që përdoren në përputhje me kushtet e përshkruara në lejen Creative Commons 3.0
Attribution License. Android-i është një shenjë tregtare e Google Inc.</notice>
</legal>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

Loading…
Cancel
Save