Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

887 lines
40 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>
 5. FSFE - Een evenwichtsonderzoek - Standaardisatie en patenten -
 6. door Georg Greve
 7. </title>
 8. </head>
 9. <body>
 10. <p align="right">
 11. [ <a href="ps.en.pdf">PDF versie (94k) (originele Engelse
 12. versie)</a> ]
 13. </p>
 14. <h1>Een evenwichtsonderzoek:<br />Standardisatie en patenten</h1>
 15. <p class="indent"><em>
 16. Deze studie analyseert de wisselwerking tussen patenten en
 17. standaarden. Op het einde van de tekst vindt u enkele concrete
 18. oplossingen voor de prangende problemen. Ik ben er van uitgegaan
 19. dat de tekst ook bestemd is voor personen zonder
 20. voorkennis. Personen die met deze materie vertrouwd zijn kunnen
 21. zonder problemen het gedeelte met achtergrondinformatie overslaan.
 22. </em></p>
 23. <p align="right"><em>
 24. -- <b><a href="/about/greve/">Georg C. F. Greve</a></b>
 25. <br />voorzitter FSFE
 26. <br />2 december 2008
 27. </em></p>
 28. <h2>Inleiding</h2>
 29. <p>
 30. Over softwarepatenten zijn al heel controversiële debatten
 31. gevoerd. De scheidingslijn lag meestal tussen enerzijds de grote
 32. bedrijven met hun enorme patentportfolio's en betrokken in
 33. cross-licensing overeenkomsten en anderzijds diegenen die het
 34. zonder deze zaken moeten stellen, ondernemers, kleine en
 35. middelgrote bedrijven en de gebruikers van de software, gaande
 36. van studenten die GNU/Linux gebruiken tot institutionele
 37. gebruikers in overheden.
 38. </p>
 39. <p>
 40. Dit debat is wat afgekoeld na de verwerping van de
 41. softwarepatentenrichtlijn in 2005. Maar andere discussies vulden
 42. vlug de leemte. Bijvoorbeeld de discussies over standaardisatie.
 43. Open Standaarden was al jaren een graag gebruikte term maar
 44. er werd nooit tevoren zo intensief over gediscussieerd.
 45. </p>
 46. <p>
 47. Op woensdag 19 november 2008 kwamen beide debatten samen in
 48. Brussel tijdens de workshop
 49. "<a href="http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/standards/ws08ipr_en.htm">IPR
 50. in ICT standardisation</a>". De titel "Patents in ICT
 51. standardisation" zou een betere weerspiegeling van het debat
 52. geweest zijn. De discussies gingen bijna exclusief over de
 53. wisselwerking tussen patenten en ICT-standaardisatie.
 54. </p>
 55. <p>
 56. Patenten en standaarden hebben fundamenteel tegengestelde
 57. belangen, heel veel mensen eisen dan ook een evenwicht tussen
 58. patenten en standaarden. In dit artikel geef ik mijn visie op de
 59. workshop en leg ik uit waarom standaarden voorrang moeten
 60. krijgen op patenten, tenminste in het domein van software.
 61. </p>
 62. <h2>Achtergrondinformatie: Patenten &amp; Standaarden 101</h2>
 63. <p>
 64. Het patentsysteem is geen moderne uitvinding. Het vindt zijn
 65. oorsprong in de koninklijke "litterae patentes" die aan bepaalde
 66. personen exclusieve rechten toekenden. Democratische overheden
 67. namen stilaan de rol van de monarchen over en ook de wetgeving
 68. rond patenten evolueerde. Maar de fundamentele eigenschappen van
 69. patenten zijn nooit veranderd.
 70. </p>
 71. <p>
 72. Eenvoudig gesteld: een patent is een monopolie dat voor een
 73. beperkte tijd wordt toegekend door een overheid in naam van haar
 74. burgers.
 75. </p>
 76. <p>
 77. De term monopolie heeft een negatieve bijklank en
 78. terecht. Monopolies zijn een rem op de innovatie en doen de
 79. prijzen stijgen door een gebrek aan concurrentie. Tengevolge
 80. hiervan worden monopolies meestal bekeken als iets schadelijks
 81. voor de economie en de samenleving. Het is niet illegaal om een
 82. monopolie te hebben, maar de samenleving heeft er alle baat bij
 83. om het machtsmisbruik dat in elk monopolie schuilt in te
 84. perken. Meestal probeert men dit te bereiken door middel van een
 85. antitrustwetgeving.
 86. </p>
 87. <p>
 88. Samen met het monopolierecht brengen patenten natuurlijk ook
 89. alle neveneffecten van een monopolie. Een regering kent ze toe
 90. omdat men vreest dat men geen nieuwe ontdekkingen meer zal
 91. publiceren als ze niet beschermd worden door een patent, iets
 92. wat men nog erger vindt dan het toekennen van een
 93. patentmonopolie.
 94. </p>
 95. <p>
 96. De oorspronkelijke patentovereenkomsten waren gebaseerd op een
 97. systeem van onthulling. Anderen konden zo iets bijleren en verder
 98. bouwen op nieuwe ideeën. Het gebrek aan betekenisvolle
 99. onthullingen of andere stimulansen voor publieke kennis zorgen
 100. ervoor dat patenten vandaag worden toegekend zonder dat ze
 101. positieve impulsen geven aan de samenleving.
 102. </p>
 103. <p>
 104. Net zoals patenten zijn standaarden nauw gerelateerd aan
 105. onthulling. Het woord standaard blijkt zijn oorsprong te vinden
 106. in de heraldiek. Het verwees er naar een symbool dat gebruikt
 107. werd om een verzamelpunt in een veldslag aan te duiden.
 108. </p>
 109. <p>
 110. Ook in zijn moderne betekenis behoudt het woord de betekenis van
 111. publiek zichtbaar referentiepunt, weliswaar gebruikt in een heel
 112. andere context. In
 113. de <a href="http://www.merriam-webster.com/dictionary/standard">
 114. Merriam-Webster On-line dictionary</a> vindt u onder andere de
 115. volgende verklaringen voor standaard: "iets dat wordt vastgelegd
 116. door een autoriteit, op maat gemaakt of in algemene consensus
 117. als model of voorbeeld." en "een structuur die kan dienen als
 118. basis of als ondersteuning".
 119. </p>
 120. <p>
 121. Voor de informatie- en communicatietechnologieën is het begrip
 122. standaard een combinatie van deze twee omschrijvingen. Volgens
 123. het <a href="http://www.bsi-global.com/en/Standards-and-Publications/About-standards/What-is-a-standard/">British
 124. Standards Institution</a> (BSI), is een standaard "<em>een
 125. overeengekomen, herhaalbare methode om dingen te doen. Het is
 126. een gepubliceerd document met technische bepalingen en andere
 127. duidelijke criteria, zo ontwikkeld dat het consistent als regel,
 128. richtlijn of definitie gebruikt kan worden. [...] Elke standaard
 129. is een collectief werk. Commissies van producenten, gebruikers,
 130. onderzoekscentra, departementen van de overheid en consumenten
 131. trachten een standaard te ontwikkelen die tegemoetkomt aan de
 132. noden van de samenleving en de technologie. [...]</em>"
 133. </p>
 134. <p>
 135. De bedoeling van dit alles is het creëren van een basisplatform,
 136. waar interoperabiliteit en concurrentie vanzelfsprekend aanwezig
 137. zijn. Dit geldt in het bijzonder voor de ICT-wereld met zijn
 138. sterke netwerkeffecten. Als alle spelers in de ICT-markt zich
 139. aan dezelfde standaarden houden en enige moeite doen om de
 140. interoperabiliteit te garanderen, dan kunnen alle klanten vrij
 141. kiezen tussen de verschillende producten en diensten. Men zou
 142. dan ook zonder enig probleem informatie met anderen kunnen
 143. delen.
 144. </p>
 145. <p>
 146. Het ontbreken of het mislukken van standaardisatie leidt ten
 147. gevolge van de netwerkeffecten daarentegen bijna altijd tot
 148. monopolisering. Gebruikers die voor een bepaald product of een
 149. bepaalde dienst kiezen, kunnen alleen maar samenwerken met
 150. personen die van hetzelfde product of dezelfde dienst gebruik
 151. maken. Na verloop van tijd zal één bepaalde oplossing zo'n
 152. numeriek overwicht hebben dat de anderen nog slechts één keuze
 153. rest: mee aansluiten bij de meerderheid of niet langer kunnen
 154. communiceren met de grote meerderheid. Zo'n zaken worden
 155. bijvoorbeeld bewerkstelligd door bepaalde software te bundelen
 156. met reeds dominante hardwareplatformen.
 157. </p>
 158. <p>
 159. Standaarden zijn in hoofdzaak instrumenten die concurrentie
 160. mogelijk moeten maken ten voordele van de gemeenschap. Het doel
 161. van standaardisatie is intrinsiek anti-monopolistisch.
 162. </p>
 163. <p>
 164. Standaarden zijn ook pro-innovatief. Aangezien elke afwijking
 165. van een standaard niet langer compatibel is, lijken
 166. standaardisatie en innovatie elkaar tegen te werken. In zekere
 167. zin is dit natuurlijk zo. Maar als de veranderingen gebeuren in
 168. onderling overleg tussen de verschillende implementaties, zal er
 169. steeds voor alle gebruikers een geüpdatete versie beschikbaar
 170. zijn. Ten tweede kan men ook innoveren bovenop de standaard, men
 171. gebruikt de bestaande standaard als basis voor innovatie in
 172. plaats van de standaard zelf te innoveren.
 173. </p>
 174. <p>
 175. Door het globale, op consensus gebaseerde karakter van de eerste
 176. oplossing, is het een relatief trage methode. Een ander probleem
 177. hiervan is de relatief hoge drempel om toegang te krijgen tot
 178. het standaardisatieproces. Dit heeft als gevolg dat grote
 179. ondernemingen oververtegenwoordigd zijn in deze commissies ten
 180. nadele van de kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's).
 181. </p>
 182. <p>
 183. De tweede methode is voor iedereen toegankelijk, private
 184. personen, KMO's en grote softwarefirma's. De enige beperkingen
 185. zijn de snelheid en de mogelijkheden van het team dat werk maakt
 186. van de innovatie. Als slechts één speler de innovatie
 187. implementeert, krijgt deze tijdelijk een monopoliepositie. Maar
 188. eens volgroeid wordt zo'n innovatie vaak geformaliseerd in een
 189. nieuwe versie van de standaard, die dan vaak weer een basis
 190. vormt voor nieuwe ontwikkelingen.
 191. </p>
 192. <p>
 193. Terwijl de eerste methode slechts geschikt lijkt voor trage,
 194. kleine verbeteringen aan de standaard, geeft de tweede methode
 195. aan een grote economische meerderheid volwaardige kansen om
 196. vernieuwende ideeën te implementeren. Deze methode dient dus
 197. beschermd te worden in het algemeen belang van de samenleving.
 198. </p>
 199. <h2>Conflict: Fundamenteel tegengestelde instrumenten</h2>
 200. <p>
 201. De fundamenteel verschillende doelen van patenten en standaarden
 202. waren vaak een thema tijdens het debat. Dhr. Karsten Meinhold,
 203. voorzitter van de ETSI IPR Special
 204. Committee <a href="http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/standards/ws08ipr/presentations/21meinhold_en.pdf">vatte
 205. het als volgt samen</a>: "<em>IPR's (intellectuele eigendomsrechten)
 206. en standaarden dienen verschillende doelen: IPR's zijn bedoeld
 207. voor privaat exclusief gebruik, standaarden werden ontwikkeld
 208. voor openbaar, collectief gebruik.</em>".
 209. </p>
 210. <p>
 211. Zowel patenten als standaarden vinden hun bestaansrecht in het
 212. openbaar nut dat ze creëren. Maar toch, als je voor het ene
 213. kiest ontneem je de functie van het andere. Standaarden zijn een
 214. dam tegen monopolies, patenten creëren monopolies. Tomoko
 215. Miyamoto, senior raadgever voor de afdeling Patentwetgeving van
 216. de World Intellectual Property Organization (WIPO) zei er
 217. in <a href="http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/standards/ws08ipr/presentations/14miyamoto_en.pdf">haar
 218. presentatie</a> hetvolgende over: "Patent Thickets (een bewust
 219. onduidelijk gehouden kluwen van patenten) en Patent hold-ups
 220. (het gebruiken van voorheen niet bekendgemaakte patenten tegen
 221. de personen die een implementatie maken van een standaard, nadat
 222. de standaard werd goedgekeurd) kunnen het gevolg zijn van
 223. bepaalde vormen van het legitiem, exclusieve exploitatierecht
 224. dat men krijgt door patenten".
 225. </p>
 226. <p>
 227. Met andere woorden: Het toekennen van exclusieve rechten is een
 228. doel van het patentsysteem, het rechtmatig uitoefenen van deze
 229. rechten heeft als gevolg dat systemen zoals Patent Thickets en
 230. Patent Hold-ups ontstaan. Het gebruik van patenten in
 231. standaarden toestaan is dus een bewuste maatregel om bepaalde
 232. partijen de kans te geven een monopolie over een standaard te
 233. verwerven en het recht op implementaties van de standaard door
 234. derden af te blokken
 235. </p>
 236. <h2>Ex-Ante Disclosure</h2>
 237. <p>
 238. Betrokkenen bij standaardisatieprojecten hebben de afgelopen
 239. jaren al verschillende pogingen ondernomen om deze praktijken te
 240. temperen. Een van deze mechanismen wordt "Ex-Ante Disclosure"
 241. genoemd. Dit principe zorgt ervoor dat de partijen die onderhandelen
 242. over een standaard al tijdens de onderhandelingen eventuele
 243. licentievoorwaarden bekend maken. Als deze voorwaarden niet
 244. aanvaardbaar zijn voor de andere partijen aan tafel, wordt de
 245. technologie die onder die licentievoorwaarden valt niet opgenomen
 246. in de standaard.
 247. </p>
 248. <p>
 249. Wat aanvaardbare voorwaarden juist zijn, is natuurlijk heel
 250. subjectief. Voor grote bedrijven met grote patentportfolio's en
 251. bestaande cross-licensing overeenkomsten met de eigenaar van het
 252. relevante patent is een patent meer of minder in de overeenkomst
 253. een verwaarloosbaar probleem. Voor een KMO, met in het beste
 254. geval een kleine patentportfolio, ligt de situatie natuurlijk
 255. helemaal anders, vanuit hun perspectief zijn het vaak
 256. buitensporige voorwaarden.
 257. </p>
 258. <p>
 259. Aangezien KMO's sterk ondervertegenwoordigd zijn in de
 260. standaardisatieprocedures zal het "Ex-Ante Disclosure" systeem
 261. vooral bevredigende resultaten geven voor de grote bedrijven met
 262. grote patentportfolio's die concurreren in dezelfde markt. De
 263. economische meerderheid heeft in het algemeen weinig inspraak in
 264. de aanvaardbaarheid van de voorwaarden.
 265. </p>
 266. <p>
 267. Een ander probleem is de afdwingbaarheid van het ex-ante
 268. disclosure systeem. Suzanne Michel, Assistant Director Office of
 269. Policy and Coordination van de V.S. Federal Trade Commission
 270. (FTC), gaf het volgende voorbeeld
 271. in <a href="http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/standards/ws08ipr/presentations/12michel_en.pdf">haar
 272. presentatie</a>. De FTC ontdekte dat <a href="http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rambus&amp;oldid=251605519">Rambus
 273. Incorporated</a> lid geworden was van
 274. de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/JEDEC">Joint Electron
 275. Device Engineering Council (JEDEC)</a> en had deelgenomen aan de
 276. standaardisatievergaderingen om haar gepatenteerde toepassingen
 277. zo aan te passen dat ze betrekking zouden hebben op
 278. technologieën waarover gediscussieerd werd voor integratie in
 279. toekomstige standaarden. Volgens de FTC was dit puur bedrog, een
 280. schending van het JEDEC's "disclosure" beleid en verkreeg Rambus
 281. op een illegale manier een monopolie.
 282. </p>
 283. <p>
 284. Het <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Court_of_Appeals_for_the_District_of_Columbia_Circuit">D.C. Circuit
 285. Court</a> ging niet akkoord met de conclusies van de FTC in haar
 286. beslissing van april 2008. Volgens Mvr. Michel oordeelde de
 287. rechter dat het proberen te vermijden van zogenaamde
 288. "<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Reasonable_and_Non_Discriminatory_Licensing">Redelijke
 289. en niet discriminerende</a>" (RAND) licenties geen misdrijf
 290. is. De rechtbank achtte het ook helemaal niet bewezen de JEDEC
 291. die technologieën vermeden zou hebben als ze geweten hadden dat
 292. Rambus van plan was haar volledige juridische rechten voor die
 293. patenten te gebruiken. Ook tegenover het niet-afdwingbaar maken
 294. van patenten door middel van een vaag "disclosure" beleid sprak
 295. de rechtbank zich negatief uit.
 296. </p>
 297. <p>
 298. Zowel patenten als standaarden halen hun bestaansrecht uit de
 299. publieke voordelen die ze creëren. De patenten die Rambus
 300. verkreeg voor de standaarden die klaar waren om gepubliceerd te
 301. worden, hebben geen enkele nieuwe technologie beschreven. Ook
 302. het monopolierecht dat Rambus verkreeg staat haaks op het
 303. publiek belang. Als men een volledige analyse zou maken van deze
 304. situatie, zal het publiek belang meer dan waarschijnlijk niet
 305. als winnaar uit de bus komen.
 306. </p>
 307. <p>
 308. Blijkbaar was de analyse van de FTC correct, maar ook de
 309. rechtbank had gelijk, aangezien het instellen van in de tijd
 310. beperkte monopolies het eigenlijke doel is van de
 311. patentwetgeving. Het is niet de taak van rechtbanken om wetten
 312. ongedaan te maken. En de meeste wetgevers hebben blijkbaar nog
 313. niet stil gestaan bij het conflict tussen patenten en
 314. standaarden ten aanzien van het openbaar belang.
 315. </p>
 316. <p>
 317. JEDEC heeft ondertussen haar beleid aangepast wat
 318. soortgelijke praktijken in de toekomst zou moeten vermijden. Als
 319. we zien welk belang patentwetgeving van de meeste rechtbanken krijgt
 320. tegenover standaardisatie zullen alleen toekomstige rechtszaken
 321. kunnen aantonen of deze zaak nu een oplossing kreeg die wel
 322. standhoudt bij formeel een juridisch onderzoek.
 323. </p>
 324. <h2>(F)RAND</h2>
 325. <p>
 326. Het voorgaande geldt voor standaardisatieorganisaties die een
 327. ex-ante disclosure beleid hebben, wat voor de meeste
 328. organisaties echter niet het geval is. Zij rekenen op een
 329. vrijwillige bekendmaking de garantie dat patenthouders die bij
 330. het proces betrokken zijn zullen akkoord gaan met zogenaamde
 331. RAND of FRAND
 332. ("<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Fair,_Reasonable_and_Non_Discriminatory_Licensing">Eerlijke,
 333. redelijke, niet discriminerende</a>") voorwaarden.
 334. </p>
 335. <p>
 336. Een veel gehoorde kritiek op de (F)RAND voorwaarden zijn het
 337. gebrek aan een goede definitie van wat eerlijk is voor
 338. wie. Tijdens het Internet Governance Forum in Athene (2006)
 339. heeft Susy Struble van Sun Microsystems er
 340. reeds <a href="http://www.youtube.com/watch?v=CNUdqEqjbOQ">op
 341. gewezen</a> dat wat redelijk is voor een bepaalde partij,
 342. misschien helemaal niet redelijk is voor een andere partij.
 343. </p>
 344. <p>
 345. Er durft nogal wat variatie zitten op de manier waarop rechten
 346. ontleend aan een licentie worden uitgeoefend. Dit hangt van
 347. verschillende factoren af. De belangen van het bedrijf in de
 348. respectievelijke markt en de gretigheid waarmee het bedrijf de
 349. inkomsten uit haar patenten najaagt zijn twee voorbeelden.
 350. </p>
 351. <p>
 352. Daar komt nog bij dat patenten gekocht of verkregen kunnen worden
 353. door herstructureringen of overnames. Een nieuwe patenthouder,
 354. die niet deel nam aan het standaardisatieproces en zich nooit
 355. eerder toelegde op RAND voorwaarden, kan heel andere zaken
 356. redelijk vinden.
 357. </p>
 358. <p>
 359. RAND-voorwaarden zijn meestal een vage belofte om licenties op
 360. eenvoudig verzoek te verstrekken. Zo'n belofte is niet
 361. eeuwigdurend en geeft geen verplichtingen aan een eventuele
 362. nieuwe patenthouder. Een nieuwe eigenaar kan vrij kiezen op
 363. welke manier hij zijn rechten gebruikt. Dus ook patent hold-ups
 364. op alle bestaande implementaties van de standaard zijn mogelijk.
 365. </p>
 366. <p>
 367. En zoals Mvr. Miyamoto van WIPO reeds verklaarde zijn patent
 368. hold-ups een gerechtvaardigd en voorzien gebruik van het
 369. patentsysteem. Het is duidelijk dat ook een systeem met
 370. RAND-voorwaarden een grote onzekerheidsfactor inhoudt, wat
 371. altijd in het voordeel van de grotere bedrijven speelt. Hun
 372. bankrekening is niet alleen beter gevuld, ze hebben ook grote
 373. juridische afdelingen en een beter gevulde patentportfolio.
 374. </p>
 375. <p>
 376. Deze onzekerheid bezorgt de KMO's grote frustraties. Charles
 377. Schulz van Ars Aperta vatte ze samen door naar RAND te verwijzen
 378. als "RANDom licenties al naargelang de concurrent". In
 379. zijn <a href="http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/standards/ws08ipr/presentations/25schulz_en.pdf">toespraak</a>
 380. heeft Dhr. Schulz er ook op gewezen dat (F)RAND licenties altijd
 381. discriminerend zijn tegenover Vrije Software. Ook als het een
 382. RAND overeenkomst is waarbij geen royalty's betaald moeten
 383. worden, in zogenaamde RF-on-RAND ("Royalty Free on RAND"),
 384. RAND-RF ("RAND Royalty Free") of RAND-Z ("RAND with Zero
 385. royalties") licenties, blijft het een groot probleem dat men
 386. niet de toestemming krijgt om een sublicentie te geven.
 387. </p>
 388. <p>
 389. Vrije Software (<a href="/documents/freesoftware">soms ook wel
 390. Openbronsoftware, FOSS of FLOSS genoemd)</a> is gebaseerd op het
 391. principe dat elke persoon en elke juridische entiteit zowel
 392. gebruiker, ontwikkelaar, verdeler of een combinatie van deze
 393. drie kan zijn. Alleen voorwaarden die dit mogelijk maken zijn
 394. aanvaardbaar voor Vrije Software, een product dat tegen
 395. 2010 <a href="http://www.flossimpact.eu/">naar schatting</a>
 396. 32% van de IT-sector zal omvatten en goed zal zijn voor 4% van
 397. het Europese BBP.
 398. </p>
 399. <p>
 400. Amy Marasco, General Manager Standards Strategy van Microsoft
 401. heeft er
 402. in <a href="http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/standards/ws08ipr/presentations/32marasco_en.pdf">haar
 403. toespraak</a> de nadruk op gelegd dat zij Vrij Software niet
 404. als een bedrijfsmodel beschouwt. Dit is waar in die mate dat
 405. propriëtaire software op zich ook geen bedrijfsmodel
 406. is. Bedrijfsmodellen zijn de structuren die op Vrije Software
 407. en/of propriëtaire software gebouwd worden.
 408. </p>
 409. <p>
 410. Mvr. Marasco vervolgde met te stellen dat al deze
 411. bedrijfsmodellen legitiem zijn. En alhoewel er sterke
 412. meningsverschillen bestaan over welk model het beste en meest
 413. duurzame is voor de economie en de samenleving, moeten politiek
 414. gezien zowel de bedrijfsmodellen gebaseerd op propriëtaire
 415. software, Vrije Software of een mengeling van beide als
 416. volwaardig en legitiem beschouwd worden.
 417. </p>
 418. <p>
 419. Zoals eerder vermeld, verwacht men dat tegen 2010 4% van het
 420. Europese BBP aan Vrije Software gerelateerd zal zijn. Alle
 421. partijen waren het er ook over eens dat alle bedrijfsmodellen,
 422. dus ook diegenen die gebruik maken van Vrije Software, legitiem
 423. zijn. Dus moeten we ons ook afvragen of het eerlijk, redelijk en
 424. niet discriminerend is om dit legitiem deel van de economie uit
 425. te sluiten door het aanvaarden van licentievoorwaarden die
 426. afhankelijk zijn van patenten.
 427. </p>
 428. <h2>Negatieve gevolgen van uitsluiting</h2>
 429. <p>
 430. Deze situatie heeft overeenkomsten met de toestanden
 431. rond <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Counterfeit_drugs">nagemaakte
 432. geneesmiddelen</a>, waar de argumentatie voor het afdwingen van
 433. licenties altijd nauw verbonden is met aspecten van de
 434. volksgezondheid. Alleen werkzame geneesmiddelen die een exacte
 435. kopie zijn van het gepatenteerde product zijn een schending van
 436. het patent. Men loopt het grootste gezondheidsrisico op plaatsen
 437. waar de patenten niet geschonden worden.
 438. </p>
 439. <p>
 440. Bij standaarden zitten we in een gelijkaardige situatie. Als
 441. patenten deel uitmaken van de standaard, kunnen alleen
 442. implementaties die deze patententen volgen een efficiënte
 443. dam opwerpen tegen een monopolie. Het omzeilen van een patent
 444. zal meestal betekenen dat het product niet langer compatibel is
 445. met de standaard en dus nadelig zal zijn voor het publiek belang,
 446. wat tenslotte toch de initiële reden was om standaarden op te
 447. stellen.
 448. </p>
 449. <p>
 450. Als men het gebruik van patenten in standaarden toestaat zal dat
 451. voor verschillende legitieme bedrijven betekenen dat hun
 452. producten niet volledig interoperabel kunnen zijn in sommige
 453. markten. De reeds eerder vermelde
 454. BSI <a href="http://www.bsi-global.com/en/Standards-and-Publications/About-standards/What-is-a-standard/">zei
 455. er hetvolgende over</a>: "Door het ontwikkelen van een standaard
 456. legt men niemand verplichtingen op, het staat iedereen vrij een
 457. standaard te volgen. Maar, wetten en regelgeving kunnen
 458. eventueel verwijzen naar bepaalde standaarden waardoor het
 459. naleven ervan wel een verplichting wordt."
 460. </p>
 461. <p>
 462. Van zodra een technologie gestandaardiseerd is, worden bepaalde
 463. keuzes niet langer gemaakt vanuit technologisch kwalitatief
 464. standpunt. Zelfs als er een beter alternatief ontwikkeld wordt
 465. dat bovendien vrij zou zijn van bestaande patentproblemen in de
 466. standaard, dan nog zal een ontwikkelaar kiezen voor de
 467. technologisch inferieure technologie omdat hij zo toegang heeft
 468. tot de volledige markt. Wat de oorspronkelijke theorie rond
 469. patenten helemaal op zijn kop zet: Technologie krijgt waarde
 470. omdat ze gepatenteerd is, ze wordt niet gepatenteerd omdat ze
 471. waardevol is.
 472. </p>
 473. <p>
 474. In sommige gevallen hebben de standaardisatieorganisaties, zoals
 475. bijvoorbeeld de <a href="http://www.iso.org">International
 476. Organisation for Standardisation</a> (ISO), een bevoorrechte
 477. relatie met overheden in aankoopbeslissingen. Door de
 478. bevoorrechte positie die standaarden met patenten en ontoereikende
 479. (F)RAND-voorwaarden zo verkrijgen, kunnen niet alle legitieme spelers op een
 480. markt deelnemen aan openbare aanbestedingen.
 481. </p>
 482. <p>
 483. Door de speciale bevoorrechte positie van organisaties zoals
 484. ISO, die voorwaarden aanvaarden waardoor eerlijke concurrentie
 485. onvoldoende beschermd wordt, kan het monopolierecht dat
 486. initieel bedoeld was voor patenten resulteren in oligopolies en
 487. zelfs monopolies bij openbare aankopen. Het onmogelijk maken van
 488. concurrentie bij aanbestedingen door middel van het gebruiken
 489. van standaarden met patenten staat haaks op het openbaar belang
 490. aangezien het leidt tot hogere prijzen wat uiteindelijk weer
 491. leidt tot hogere belastingen.
 492. </p>
 493. <p>
 494. Oplossingen voor deze situatie kunnen gevonden worden in de
 495. wijze waarop overheden standaarden kiezen voor hun aankopen, de
 496. wijze waarop patenten worden opgenomen in standaarden, het
 497. patentsysteem zelf of in een combinatie van deze maatregelen.
 498. </p>
 499. <h2>Reeds uitgeprobeerde oplossing</h2>
 500. <p>
 501. Volgens Rigo Wenning, Legal Counsel &amp; Patent Policy Team
 502. Contact van het W3C/ERCIM, die een uiteenzetting gaf over
 503. "<a href="http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/standards/ws08ipr/presentations/22wenning_en.pdf">Standards,
 504. Patents and the Dynamics of Innovation on the Web</a>", kost een
 505. goed onderzoek naar patenten ongeveer 100.000 EUR per zaak. Het
 506. W3C weet waarover ze praten, het is de enige
 507. standaardisatieorganisatie (SSO) met een patentbeleid voor
 508. standaarden dat voldoende streng is om alle legitieme
 509. bedrijfsmodellen gelijke kansen te geven.
 510. </p>
 511. <p>
 512. Voor de meeste KMO's is 100.000 EUR onderzoekskosten naar
 513. patenten een buitensporige kost. En zelfs voor grotere bedrijven
 514. blijft 100.000 EUR een aanzienlijk bedrag voor slechts één van
 515. de vele aspecten die de kosten bepalen. Eens er gerechtelijke
 516. bevelen en schadeclaims tegen een product komen kan de schade
 517. nog verder oplopen. In
 518. zijn <a href="http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/standards/ws08ipr/presentations/41burt_en.pdf">voorstelling
 519. van het IBM "SoftIP" concept</a> gebruikte Roger Burt, Senior
 520. Counsel van IBM Europe, de volgende quote uit een BSA et
 521. al. Amicus brief in de eBay tegen MercExchange zaak om het
 522. probleem aan te kaarten. Het vat de problemen van de grote
 523. industriële spelers goed samen:
 524. </p>
 525. <quote class="indent">
 526. <em> "Technology products typically consist of hundreds or
 527. thousands of patented components. It therefore is impossible
 528. for technology companies to investigate all of the patents,
 529. and pending patent applications that may be relevant to a new
 530. invention (product), notwithstanding their best efforts to do
 531. so. When, as frequently occurs, the claim of infringement is
 532. not made until after the new product is released or the
 533. industry standard has been adopted, designing around the claim
 534. is no longer a realistic option. Because an injunction will
 535. issue automatically upon a finding of infringement – even if
 536. the claim relates to an insignificant part of the product –
 537. the target of the claim is forced to pay an extortionate
 538. settlement in order to preserve its business."</em><br/>
 539. (Technologische producten bestaan in de meeste gevallen uit
 540. honderden of zelfs duizenden gepatenteerde
 541. onderdelen. Daardoor is het voor technologische bedrijven
 542. onmogelijk om een onderzoek in te stellen naar alle bestaande
 543. en hangende patenten voor toepassingen die mogelijk relevant
 544. kunnen zijn voor de nieuwe uitvinding, niettegenstaande de
 545. enorme hoeveelheden tijd en moeite die ze investeren. De
 546. meeste klachten pas komen als een nieuw product is uitgebracht
 547. of nadat de standaard is goedgekeurd. Dan is het ontwikkelen
 548. van een alternatief geen realistische oplossing
 549. meer. Aangezien de ontdekking van een inbreuk automatisch
 550. leidt tot een gerechtelijk bevel - ook al gaat de klacht maar
 551. over een klein verwaarloosbaar deeltje van het product - wordt
 552. de overtreder verplicht om een buitensporig bedrag te betalen
 553. om zijn handel veilig te stellen.)
 554. </quote>
 555. <p>
 556. Een andere poging om patentkosten binnen de perken te houden
 557. zelfs voor de grootste bedrijven werd voorgesteld door Dhr. Tim
 558. Frain, Director IPR regulatory affairs van Nokia in zijn
 559. toespraak
 560. "<a href="http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/standards/ws08ipr/presentations/43frain_en.pdf">FRAND
 561. Best Practice</a>". Dhr. Frain promoot een systeem gebaseerd op
 562. "Aggregated Reasonable Terms" &amp; "Proportionality" (ART+P,
 563. aanvaardbaar geheel van voorwaarden en proportionaliteit).
 564. </p>
 565. <p>
 566. Het idee achter deze aanpak was het feit dat elke patenthouder
 567. individueel besliste wat een eerlijke, redelijke en
 568. niet-discriminerende voorwaarde is. Het totaal van al die RAND
 569. voorwaarden kon vaak oplopen tot meer dan 50% van de kosten van
 570. het eindproduct. Alle patenthouders moeten dus vooraf
 571. overeenkomen dat de totale kost voor hun licenties binnen de
 572. perken blijft. Dhr. Frain gaf als voorbeeld de visie van Nokia
 573. op wat redelijk was: Het totaal aan patentkosten voor de
 574. communicatietechnologie van een mobiele telefoon zou minder dan
 575. 10% mogen zijn van de totale kost per toestel.
 576. </p>
 577. <p>
 578. Beide benaderingen zijn een poging om controle te krijgen over
 579. het recht op monopolie dat bij het patent hoort. Ze hopen dat
 580. andere partijen zich vrijwillig inkopen zodat ze de rechten
 581. verkregen door hun patenten niet zouden uitoefenen.
 582. </p>
 583. <p>
 584. Beide benaderingen discrimineren, in tegenstelling tot hun
 585. definitie, een legitiem bedrijfsmodel. Ook de ART+P benadering
 586. geeft in praktijk problemen, steeds meer toestellen verenigen
 587. verschillende technologieën. Zo kunnen de licentiekosten voor
 588. een smart phone makkelijk boven de 50% uitkomen alhoewel de
 589. prijs voor het GSM &amp; Co deel beperkt bleef tot 10%. En ook
 590. die 10% kan aardig oplopen, denk maar even aan een laptop met
 591. UMTS modem, of sommige toestellen met ingebouwde software. Al
 592. deze toestellen worden verkocht in een markt waar de winstmarge
 593. ver onder de 10% ligt.
 594. </p>
 595. <p>
 596. We durven hierover een controversiële vraag stellen: Is het
 597. eerlijk en redelijk dat patenthouders een hoger bedrag krijgen
 598. voor hun monopolie dan het innovatieve bedrijf dat nieuwe
 599. producten ontwikkeld en al de risico's die daarmee gepaard gaan
 600. moet dragen?
 601. </p>
 602. <h2>Cui bono?</h2>
 603. <p>
 604. Wie is hier de winnaar? We hebben al uitgelegd dat patenten
 605. ontstaan zijn uit een compromis. De voordelen ervan worden vaak
 606. gedemonstreerd met het beeld van de eenzame uitvinder met zijn
 607. geniaal idee. Zou het eerlijk zijn dat hij op een dag zijn idee
 608. publiceert om vast te stellen dat een groot bedrijf het voor hem
 609. op de markt brengt, zonder enige financiële beloning voor de
 610. uitvinder? Bijna iedereen gaat ermee akkoord dat dit niet
 611. eerlijk is.
 612. </p>
 613. <p>
 614. In een wereld zonder patenten heeft die uitvinder slechts twee
 615. opties. Hij aanvaardt zijn lot, of hij houdt zijn uitvinding zo
 616. lang mogelijk geheim en probeert het ondertussen zelf op de
 617. markt te krijgen. Een patent geeft de uitvinder een tijdelijk
 618. monopolie in ruil voor het publiceren van zijn uitvinding. De
 619. uitvinder krijgt zo de tijd om investeerders te vinden, een
 620. bedrijf op te starten, het product verder te ontwikkelen en het
 621. op de markt te brengen. Hij krijgt zo een kopstart voordat
 622. anderen kunnen concurreren.
 623. </p>
 624. <p>
 625. Dit mechanisme heeft in het verleden een hele tijd vrij goed
 626. gewerkt. Maar enkelen van de oorspronkelijke parameters zijn
 627. ondertussen veranderd, terwijl het patentsysteem zonder veel
 628. nadenken werd uitgebreid naar andere domeinen. Dit geldt in het
 629. bijzonder voor software, waar patenten een verwaarloosbare rol
 630. spelen in het ontsluiten van kennis, waardoor de overeenkomst
 631. geen meerwaarde meer heeft voor de samenleving, terwijl de tijd
 632. die nodig is om nieuwe innovaties op de markt te brengen steeds
 633. korter wordt en de ene technologische doorbraak de vorige steeds
 634. vlugger opvolgt.
 635. </p>
 636. <p>
 637. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ray_Kurzweil">Raymond
 638. Kurzweil</a> ontdekte een exponentieel patroon in innovatie, dat
 639. helemaal teruggaat tot het eencellig organisme. Aangezien hij
 640. concludeerde dat het om een universeel principe moest gaan
 641. maakte Dhr Kurzweil
 642. een <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Predictions_made_by_Raymond_Kurzweil">reeks
 643. voorspellingen</a> voor de toekomst, waarvan er verschillende
 644. tot nu toe vrij juist bleken. Als we zijn principes toepassen op
 645. patenten, volgt uit de gegarandeerde constante duurtijd van het
 646. monopolie een exponentiële groei van de waarde van het
 647. individueel patent.
 648. </p>
 649. <p>
 650. Voor de samenleving is de prijs voor het toekennen van
 651. patenten <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Exponential_growth">exponentieel
 652. gegroeid</a> vanaf het moment dat het eerste patentsysteem werd
 653. ingevoerd. Dit zou wel eens de reden kunnen zijn waarom de prijs
 654. van het patentsysteem vandaag zo buitensporig lijkt en er steeds
 655. meer vragen komen om het systeem te hervormen. Onlangs verscheen
 656. hierover een verklaring van de V.S. Federal Trade Commission
 657. (FTC): <a href="http://www.ftc.gov/opa/2008/11/ipmarketplace.shtm">First
 658. in Series of Hearings on Evolving Intellectual Property
 659. Marketplace</a>.
 660. </p>
 661. <p>
 662. Eventuele oplossingen voor dit probleem zijn het verminderen van
 663. de levenduur van de patenten, patenten aanpassen naargelang de
 664. specifieke behoeften in de sector en zaken die geen substantiele
 665. vernieuwing opleveren uitsluiten van patentering.
 666. </p>
 667. <p>
 668. Naar standaarden vertaald was het Dhr. An Baisheng, Afgevaardigd
 669. Directeur van het departement voor technologische regulering
 670. voor WTO zaken van het Chinese Ministerie voor Economische
 671. Zaken, die vragen stelde over de verhouding tussen openbare en
 672. private voordelen in zijn
 673. presentatie: <a href="http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/standards/ws08ipr/presentations/13baisheng_en.pdf">Strike
 674. the Right Balance between Public and Private Interests in IPR in
 675. ICT Standardization</a>.
 676. </p>
 677. <p>
 678. In het scenario van de eenzame uitvinder kunnen we ook
 679. de vraag stellen over patenten in standaarden: Is het eerlijk
 680. als onze uitvinder het recht krijgt om uitvindingen van anderen
 681. te verbieden als die op één of andere manier met zijn uitvinding
 682. verband houdt? Om het iets minder abstract te maken: Geldt een
 683. patent op een typemachine ook voor het kopieerpapier dat de
 684. juiste afmetingen heeft om met die machine gebruikt te worden?
 685. De meeste mensen gaan ermee akkoord dat dit te ver gaat.
 686. </p>
 687. <h2>Potentiële oplossingen</h2>
 688. <h3>1. Interoperabiliteit overtroeft patenten</h3>
 689. <p>
 690. Tijdens het softwaredebat voor de Europese unie was er een
 691. consensus tussen de afgevaardigden van KMO's, Vrije Software en
 692. grote bedrijven zoals IBM en Sun Microsystems dat patenten die
 693. de interoperabiliteit beperken of verhinderen, niet afdwingbaar
 694. zouden mogen zijn.
 695. </p>
 696. <p>
 697. In de Europese Gemeenschap kan deze regel opgenomen worden in
 698. het lopende debat over patenten. Op internationaal niveau zou
 699. WIPO kunnen overwegen om dit deel op te nemen in de lopende
 700. discussies over verdere ontwikkelingen.
 701. </p>
 702. <p>
 703. Eens geïmplementeerd zou dit de meest schadelijke neveneffecten
 704. oplossen voor alle legitieme bedrijfsmodellen en krijgt
 705. interoperabiliteit en concurrentie opnieuw de bovenhand over
 706. monopolierechten. Als men rekening houdt met de ongelooflijk sterke
 707. netwerkeffecten in deze markt is deze keuze gerechtvaardigd.
 708. </p>
 709. <h3>2. De SSO's moeten hun beleid aanpassen</h3>
 710. <p>
 711. Ten tweede kunnen Standaardisatieorganisaties (SSO's) hun beleid
 712. aanpassen zodat hun standaarden bruikbaar zijn door alle
 713. bedrijfsmodellen. Verschillende SSO-afgevaardigden hielden
 714. tijdens de bijeenkomst vol dat het niet hun taak is om een
 715. bepaald patentbeleid uit te stippelen. Ondertussen is in
 716. het <a href="http://www.itu.int/ITU-T/dbase/patent/patent-policy.html">Algemeen
 717. patentbeleid</a> van ITU-T, ITU-R, ISO en IEC reeds opgenomen
 718. dat "<em>a patent embodied fully or partly in a Recommendation |
 719. Deliverable must be accessible to everybody without undue
 720. constraints.</em>" (een patent dat geheel of gedeeltelijk wordt
 721. opgenomen in een aanbeveling moet voor iedereen toegankelijk
 722. zijn zonder overdadige belemmering). Zoals uit deze analyse
 723. blijkt, voldoet de huidige invulling van RAND-voorwaarden niet
 724. aan dit principe.
 725. </p>
 726. <p>
 727. We kunnen een voorbeeld van oplossing vinden in de methode die
 728. de meeste SSO's gebruiken voor het vermijden van potentiële
 729. toekomstige klachten van auteursrechthouders. Zij eisen van alle
 730. deelnemers aan het standaardisatieproces om hun rechten over te
 731. dragen aan de SSO. Het toepassen van een gepaste gelijkaardige
 732. maatregel voor patenten om gelijkaardige redenen lijkt
 733. gerechtvaardigd.
 734. </p>
 735. <h3>3. Voorzie in tussentijdse oplossingen en overgangsmogelijkheden</h3>
 736. <p>
 737. Er bestaan al verschillende door patenten belaste
 738. standaarden. Zelf als WIPO uiteindelijk beslist om de voorkeur te
 739. geven aan algemene interoperabiliteit, dan nog zal het
 740. tientallen jaren duren vooraleer dit juridisch allemaal geregeld
 741. is in de locale wetgevingen.
 742. </p>
 743. <p>
 744. Als tussentijdse maatregel moeten de (F)RAND-voorwaarden zo afgedwongen
 745. worden dat ze niet langer discriminerend werken tegen legitieme
 746. bedrijfsmodellen, wat vandaag nog steeds de algemene gang van
 747. zaken is. Een mogelijke oplossing bestaat erin om
 748. (F)RAND-royalties afhankelijk te maken van de licentie-inkomsten
 749. die eruit volgen.
 750. </p>
 751. <p>
 752. Bedrijfsmodellen die gebaseerd zijn op propriëtaire licenties
 753. voor auteursrechten- of patentinkomsten, kunnen hun huidige
 754. systeem voor het genereren van inkomsten blijven
 755. handhaven. Bedrijfsmodellen die niet afhankelijk zijn van
 756. licentieinkomsten kunnen volledig interoperabel worden en
 757. concurrentieel zijn.
 758. </p>
 759. <p>
 760. Als we deze stap zetten zullen ook ITU-T, ITU-R, ISO and IEC
 761. opnieuw in regel zijn met hun zelfverklaarde algemeen
 762. patentbeleid.
 763. </p>
 764. <h3>4. Moderniseer de aankooprichtlijnen voor overheden</h3>
 765. <p>
 766. Overheden en intergouvernementele organisaties zouden hun
 767. aankooprichtlijnen moeten aanpassen zodat er alleen producten
 768. aangekocht worden die gebaseerd zijn op standaarden die geen
 769. enkel legitiem bedrijfsmodel uitsluiten. Dit betekent dat men
 770. zal moeten herbekijken welke standaardisatieorganisaties het
 771. volledige vertrouwen krijgen en welke slechts een beperkte
 772. goedkeuring door het uitblijven van een aanpassing aan hun
 773. patentbeleid op het ogenblik van de controle.</p>
 774. <hr />
 775. <p><em>
 776. BELANGRIJKE OPMERKING: Dit document werd geschreven door
 777. een persoon die gespecialiseerd in het domein van software. De
 778. conclusies van dit document kunnen volledig, gedeeltelijk of
 779. helemaal niet van toepassing zijn op andere vakgebieden.
 780. </em></p>
 781. </body>
 782. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 783. </html>
 784. <!--
 785. Local Variables: ***
 786. mode: xml ***
 787. End: ***
 788. -->