Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

97 lines
5.1 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2017-12-06">
<head>
<title>Nederlandse overheid publiceert groot project als Vrije Software</title>
</head>
<body>
<h1>Nederlandse overheid publiceert groot project als Vrije Software</h1>
<p newsteaser="yes">
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de broncode
en documentatie van Basisregistratie Personen (BRP), een 100 miljoen euro ICT-systeem dat
informatie over inwoners in Nederland registreert, vrijgegeven. Dit is
een groot succes voor Publieke Code, en de FSFE juicht de Nederlandse overheid
toe voor haar verschuiving naar Vrije Software.
</p>
<p>Operatie BRP is een ICT-project van de Nederlandse overheid waar al sinds
2004 aan gewerkt wordt. Het heeft de Nederlandse belastingbetalers meer dan 100
miljoen Euro gekost en is drie keer herschreven, zonder enig resultaat. Van
buitenaf was het onduidelijk waar al dat geld eigenlijk naar toe ging, met zeer
weinig informatievoorziening. Nadat de stekker eerder in juli uit het project
getrokken was, stemde de toenmalige minister toe om de broncode uit te geven
onder druk van de Tweede Kamer, zodat er transparantie geboden wordt over het
gefaalde project. Staatssecretaris Knops ging een stap verder en heeft de
broncode vrijgegeven als Vrije Software (alias Open Source Software) aan het
publiek.</p>
<p>In 2013, toen de eerste waarschuwingssignalen zich vertoonden, wilde de
minister van Binnenlandse Zaken zorgen over het project stillen door beperkte
delen van de broncode aan een beperkt aantal mensen te verstrekken onder zekere
bekrompen voorwaarden. Het ministerie heeft sindsdien rechtsomkeert gemaakt
door <a href="https://github.com/MinBZK/OperatieBRP">een momentopname van de
(beweerde) volledige broncode en documentatie</a> onder de voorwaarden van de
GNU Affero General Public License vrij te geven. De ontwikkelingsgeschiedenis
volgt binnenkort.</p>
<p>In <a href="https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2017/11/10/afschrift-brief-over-openbaarmaking-broncode-brp">een
brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten</a> eerder in november schreef
staatssecretaris Knops over het belang voor een gelijk speelveld voor alle
partijen. "Daarom is het mijn voornemen de openbaarmaking onder open source
voorwaarden te laten plaatsvinden." Hij zei verder: "Wat in operatie BRP is
gerealiseerd is namelijk gefinancierd met publieke middelen. Software die
gerealiseerd wordt op basis van deze broncode hoort op zijn beurt ook weer
publiek beschikbaar te zijn."</p>
<p>Deze uitspraken zijn een weerklank van de Free Software Foundation Europe's
<a href="https://publiccode.eu/nl/">Public Money, Public Code</a> campagne,
waarin we overheidsinstanties verzoeken om software die gefinancierd is door
het publiek als Vrije Software beschikbaar te maken aan de bevolking die ervoor
betaald heeft</p>
<p>'Public Money, Public Code' klinkt nog verder
door. In <a href="https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/11/29/kamerbrief-over-openbaarmaking-meest-recente-versie-broncode-brp">een
brief aan de Tweede Kamer</a> van woensdag 29 november schreef de
staatssecretaris over de AGPL: "De licentievoorwaarden zien er op toe dat
aanpassingen op de broncode ook weer openbaar beschikbaar komen. Op deze manier
wordt het hergebruik verder ondersteund. De licentie AGPL biedt hiervoor de
beste garantie en wordt naast GPL (General Public License) veel gebruikt en kent
een grote mate van steun in de opensourcegemeenschap.</p>
<p>"Openbaarmaking vindt plaats zonder kostendoorberekening zodat, in het
algemeen belang, een gelijk speelveld ontstaat voor een ieder die deze code wil
hergebruiken."</p>
<p>Dit is groot nieuws uit Nederland en dit soort transparantie door de
Nederlandse overheid had nog geen precedent.
Na <a href="https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/10/11/onderzoek-open-source-software">een
rapport</a> aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken over het publiceren van
overheidssoftware als Vrije Software (Open Source Software) lijkt het erop dat
dit vaker zal gebeuren. Volgens het rapport maakt Vrije Software de overheid
transparanter, verlaagt het de kosten, verhoogt het innovatiekracht door
hergebruik, vormt het het fundament voor een digitale participatiemaatschappij
en bevordert het de codekwaliteit.</p>
<blockquote><p>"Wij juichen de Nederlandse overheid toe voor het uitgeven van de
broncode van BRP. Wij pleiten al sinds 2001 voor deze manier van werken, en het
is goed om te zien dat de overheid eindelijk stappen neemt richting Vrije
Software. In de toekomst hopen we dat de broncode tijdens een eerder stadium
vrijgegeven wordt, wat in dit geval volgens ons veel eerder problemen aan het
licht gebracht zou hebben", zegt Maurice Verheesen, coördinator FSFE
Nederland.</p></blockquote>
<p>Als u onze campagne "Public Money, Public Code"
steunt, <a href="https://fsfe.org/donate">word dan vandaag een supporter</a> om
ons werk mogelijk te maken!</p>
</body>
<tags>
<tag>front-page</tag>
<tag content="Publiek Geld Publieke Code">PMPC</tag>
</tags>
<author id="carmenbianca" />
<translator>Carmen Bianca Bakker</translator>
</html>