Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

59 lines
5.8 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2017-11-07">
<head>
<title>Algemene Vergadering 2017: nieuwe leden, nieuwe rollen en nieuwe richtingen</title>
</head>
<body>
<h1>Algemene Vergadering 2017: nieuwe leden, nieuwe rollen en nieuwe richtingen</h1>
<p newsteaser="yes">De leden van de Free Software Foundation Europe zijn op 15 oktober bijeengekomen in Edinburgh (Schotland) voor de jaarlijkse Algemene Vergadering. Deze jaarlijkse bijeenkomst wordt georganiseerd om te discussiëren over strategieën voor het komende jaar en de algemene koers voor de organisatie te bepalen. Er zijn gedragsregels aangenomen, Patrick Ohnewein is gekozen als nieuwe penningmeester en er zijn zes nieuwe leden bijgekomen.</p>
<p>Na jaren van toegewijde arbeid legde <a href="http://wiki.fsfe.org/Fellows/reinhard">Reinhard Müller</a> zijn rol als FSFE's penningmeester neer. De organisatie bedankte hem voor zijn langdurende bijdragen aan de FSFE en is blij met zijn voortgaande steun als gewaardeerd lid van FSFE's financiële team. De rol van penningmeester is overgenomen door Patrick Ohnewein die hiervoor gekozen is voor de periode 2017-2019. FSFE's huidige voorzitter <a href="/about/kirschner/kirschner">Matthias Kirschner</a> en vice-voorzitter <a href="/about/repentinus/repentinus">Heiki Lõhmus</a> zijn beiden herkozen in hun rollen voor de periode 2017-2019.</p>
<div class="captioned" style="width:80%; margin: 1.5em auto;"><img src="/picturebase/people/20171015-GA-meeting-Edinburgh-800px.jpg" alt="Algemene Vergadering 2017" /><footer><p>Van links naar rechts: Nikos Roussos, Mirko Böhm, Reinhard Müller, Heiki Löhmus, Polina Malaja, Max Mehl, Matthias Kirschner, Amandine "Cryptie", Björn Schiessle, Jonas Öberg, Patrick Ohnewein. Albert Dengg staat niet op de foto maar nam wel deel aan de bijeenkomst.</p></footer></div>
<p>De <a href="/about/team#general-assembly">Algemene Vergadering</a> nam ook enkele belangrijke beslissingen over de toekomst van de FSFE. U kunt de volledige <a href="/about/legal/minutes/minutes-2017-10-15.en.pdf">officiële notulen</a> en een samenvatting van de aangenomen voorstellen online lezen.</p>
<h2 id="ondirections">Over richtingen:</h2>
<ul>
<li>Om de diversiteit van de FSFE te vergroten en zeker te stellen dat het een organisatie blijft waar mensen graag bij betrokken raken zijn er <a href="https://wiki.fsfe.org/KnowHow/FSFELife/CodeOfConduct">gedragsregels</a> aangenomen voor alle FSFE-evenementen, online en offline.</li>
<li>De directie is gevraagd om een voorstel te maken voor het budget van 2018 voor het identificeren van strategieën om de diversiteit in de FSFE-gemeenschap en het FSFE-lidmaatschap te vergroten door een budget te hebben voor raadgeving over diversiteit en tijdbudget voor stafleden om betrokken te raken bij dit onderwerp.</li>
<li>De FSFE vraagt het lidmaatschap van <a href="https://edri.org/">European Digital Rights (EDRi)</a> aan.</li>
<li>De FSFE zou een speciale financiële reserve ("buffer") van 100.000 Euro moeten creëren.<em>(dankzij een genereus nalatenschap aan de FSFE ontvingen wij een buitengewoon overschot aan inkomsten in 2016. Deze omstandigheden stellen ons in staat om een financiële reserve op te bouwen die normaal gesproken niet is toegestaan voor een liefdadigheidsorganisatie.)</em></li>
</ul>
<h2 id="onstructure">Over structuur</h2>
<p>Voorafgaand aan de vergadering zijn verschillende voorstellen ontvangen en bediscussieerd. Over twee daarvan waren de leden het eens en dus zijn ze aangenomen. De voorstellen geven de directie de opdracht om de noodzakelijke voorstellen voor te bereiden voor een verandering van de statuten ten behoeve van een hervorming van de structuur van de organisatie. Men is overeengekomen om voor te bereiden dat de statuten veranderd worden om de <a href="/about/legal/constitution#id-fellowship-seats">zetels voor de Fellowshipvertegenwoordigers</a> te verwijderen. Deze zetels voor de Fellowshipvertegenwoordigers zijn geïntroduceerd om FSFE's duurzame donoren toegang te verschaffen tot de Algemene Vergadering. Maar in plaats daarvan willen we <a href="http://blogs.fsfe.org/repentinus/english/2017/11/06/background-for-future-changes-to-membership-in-fsfe-e-v/">meer actieve vrijwilligers</a> deel laten uitmaken van FSFE's Algemene Vergadering. Dit betekent dat de Fellowship-zetels impliciet worden vervangen door een structuur en door procedures ten gunste van een bredere basis van actieve leden en dat er een scheiding is tussen lidmaatschap en bestuursorganen (inclusief raad van bestuur of het vergroten van de uitvoerende raad, of vergelijkbaar). De exacte details van deze veranderingen zouden door de leden moeten worden voorbereid en aangenomen op de algemene vergadering van 2018.</p>
<h2 id="onmembership">Over lidmaatschap:</h2>
<ul>
<li>Pablo Machón en Martin Gollowitzer hebben hun lidmaatschap opgezegd. De voorzitter bedankten hen voor vele jaren actief werk voor de organisatie.</li>
<li>Aan Amandine "Cryptie", Polina Malaja, Ulrike Sliwinski, Jan-Christoph Borchardt, Max Mehl en Erik Albers is lidmaatschap toegekend.</li>
</ul>
<p>Twaalf van de 28 leden namen deel aan de vergadering van 2017. Elf leden waren afwezig maar waren vertegenwoordigd doordat zij hun stemmen gedelegeerd hadden.</p>
</body>
<tags>
<tag content="Algemene Vergadering">ga</tag>
<tag content="gedragsregels">coc</tag>
<tag content="lidmaatschap">membership</tag>
<tag content="organisatiestructuur">organisational structure</tag>
<tag>front-page</tag>
</tags>
<author id="albers" />
<translator>André Ockers</translator>
</html>