Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

24 lines
913 B

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<newsset>
<news date="2017-01-27">
<title>Raport i pjesëmarrjes së FSFE-së në Chaos Communication Congress</title>
<body>
<p>Chaos Communication Congress është takimi më i madh vjetor në Gjermani i hacker-ve dhe veprimtarëve politikë. Këtë vit qe edicioni i 33-të ("33C3") dhe FSFE-ja qe e pranishme me një stendë dhe 21 sesione rreth Software-it të Lirë. Shihni raportin pamor të veprimtarive tona, tok me disa foto nga Erik Albers.</p>
</body>
<link>http://blog.3rik.cc/2017/01/worked-for-us-thank-you-33c3/</link>
<tags>
<tag>front-page</tag>
<tag content="pjesëmarrja e FSFE-së">FSFE assembly</tag>
<tag content="2016">2016</tag>
<tag content="Bashkësi">Community</tag>
<tag content="Chaos Communication Congress">ccc</tag>
</tags>
</news>
</newsset>