Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

75 lines
2.4 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Free Software Foundation Europe</title>
 5. <script src="/scripts/jquery.cycle2.min.js" type="text/javascript"></script>
 6. <meta name="description" content="Organizëm jofitimprurës që punon për të krijuar një ide të përgjithshme dhe përkrahje për lirinë e software-it. Përfshin lajme, veprimtari, dhe fushata." />
 7. <meta name="keywords" content="fsfe software i lirë burim i hapur foss floss oss fsf sektor publik qeveri gpl" />
 8. </head>
 9. <body class="frontpage" id="index-html">
 10. <campaigns />
 11. <h1 class="hide">Free Software Foundation Europe</h1>
 12. <div id="feeds">
 13. <div id="news" class="section">
 14. <h2>
 15. <a href="/news/news.html"><news-label /></a>
 16. <a class="rss-feed" href="/news/news.rss" title="prurje RSS lajmesh"><i class="fa fa-rss"></i></a>
 17. <a class="ical" href="https://mastodon.social/@fsfe" title="ndiqeni FSFE-në në Mastodon" rel="me"><i class="fa fa-comments-o"></i></a>
 18. </h2>
 19. <all-news />
 20. </div>
 21. <div id="newsletter" class="section">
 22. <a class="big-donate" href="https://my.fsfe.org/support">Bëhuni një përkrahës</a>
 23. <h2><a href="/news/newsletter.html"><newsletter-label /></a></h2>
 24. <subscribe-nl />
 25. <ul id="more-news-list">
 26. <li><a href="/news/news.html" class="learn-more">Shihni krejt lajmet</a></li>
 27. <li><a href="http://planet.fsfe.org/en" class="learn-more">Lexoni blogje FSFE</a></li>
 28. </ul>
 29. </div>
 30. <hr />
 31. <div id="events" class="section">
 32. <h2>
 33. <a href="/events/events.html"><events-label /></a>
 34. <a class="rss-feed" href="/events/events.rss" title="Prurje RSS veprimtarish"><i class="fa fa-rss"></i></a>
 35. <a class="ical" href="webcal://fsfe.org/events/events.ics" title="Prurje iCal për veprimtaritë e FSFE-së"><i class="fa fa-calendar-o"></i></a>
 36. </h2>
 37. <all-events />
 38. </div>
 39. <div id="shop-promo" class="section">
 40. <a href="/order/order.html?ref-frontpage"><img src="/graphics/tshirt-promo.jpg" alt="" /></a>
 41. <a class="big-donate" href="/order/order.html?ref-frontpage">Blini</a>
 42. </div>
 43. </div>
 44. </body>
 45. <!--Do not translate this ↓-->
 46. <followup>join</followup>
 47. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 48. </html>
 49. <!--
 50. Local Variables: ***
 51. mode: xml ***
 52. End: ***
 53. -->