You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
fsfe-website/news/2016/news-20160428-02.nl.xhtml

112 lines
6.3 KiB
HTML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2016-04-28">
<version>1</version>
<head>
<title>EU bedreigt haar eigen standaardisatiedoelen met EREND-licentiëring</title>
</head>
<body>
<h1>EU bedreigt haar eigen standaardisatiedoelen met EREND-licentiëring</h1>
<p newsteaser="yes">Op 19 april publiceerde de Europese Commissie een mededeling <a
href="https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-ict-standardisation-priorities-digital-single-market">"ICT
Standaardisatieprioriteiten voor de digitale interne markt"</a> (hierna: 'de
mededeling'). De <a
href="/activities/policy/eu/digital-single-market-comments.en.html">digitale
interne markt-strategie</a> heeft de intentie om industrieën te digitaliseren met
verschillende wetgevende en politieke initiatieven. De mededeling gaat over
standaardisatie en is hiervan een onderdeel. FSFE verwelkomt in het algemeen de
acceptabele aanpak van de mededeling voor het integreren van Vrije Software en
<a href="/activities/os/">open standaarden</a> tot standaardisatie. Toch uit FSFE
haar bezorgdheid over het gebrek aan begrip
voor noodzakelijke voorwaarden om deze richting in te slaan.</p>
<h2>Het belang van Vrije Software erkennen</h2>
<p>De mededeling begint met het erkennen van het belang van open standaarden
voor interoperabiliteit, innovatie en toegang tot media en culturele en
educatieve inhoud. Zij promoot "gemeenschapsopbouw, het aantrekken van nieuwe
sectoren, het promoten van open standaarden en platforms waar dat nodig is,
en het versterken van de band tussen onderzoek en standaardisatie". Dit laatste
houdt sterk verband met de "cloud", waarvan de mededeling stelt dat de
"propriëtaire oplossingen, een zuiver nationale aanpak en standaarden die
interoperabiliteit beperken het potentieel van de digitale interne markt ernstig
tot hinder kunnen zijn". Zij licht uit dat "gemeenschappelijke open standaarden
gebruikers helpen zich toegang te verschaffen tot nieuwe innovatieve diensten".</p>
<p>Als gevolg hiervan concludeert de Commissie dat zij van plan is om tegen het
eind van 2016 meer gebruik te maken van Vrije Software-elementen. Daartoe
worden binnen de organisaties die de standaarden ontwikkelen Vrije
Software-gemeenschappen beter geïntegreerd in de processen die de standaarden
vaststellen.</p>
<p>De mededeling erkent binnen het domein van het 'Internet der Dingen' (IdD)
behoefte van de EU aan "een open platformaanpak die verschillende
toepassingsdomeinen ondersteunt... om competitieve 'Internet der Dingen'-ecosystemen
te creëren". In dit opzicht stelt de Commissie dat "dit het bestaan van open
standaarden vereist die de hele waarde-keten ondersteunen en verschillende
technologieën ondersteunen... gebaseerd op gestroomlijnde internationale
samenwerking die gebouwd is op een raamwerk van intellectuele eigendomsrechten
die een gemakkelijke en eerlijke toegang tot standaard-essentiële patenten
mogelijk maken".</p>
<p>FSFE verwelkomt zowel deze richting binnen de mededeling alswel het
<a
href="https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/oettinger/announcements/keynote-speech-closing-plenary-session-net-futures-2016-brussels_en">het standpunt van Commissaris Günther Oettinger, die in zijn inleidende praatje op
Net Futures 2016</a> stelt dat "gemakkelijk hergebruik van standaard- en
open componenten de digitalisering van ieder bedrijf en iedere industriële
sector doet accelereren." Verder maken Vrije Software-standaarden volgens
Commissaris Oettinger "transparantie mogelijk en wekken zij vertrouwen."</p>
<h2>Europese Commissie stelt goede inspanningen bloot aan risico</h2>
<p>Toch kunnen de pogingen van de Commissie om zowel open standaarden alswel
een meer gebalanceerde aanpak van het beleid rond "intellectuele eigendomsrechten"
in standaardisatie te promoten, serieus gehinderd worden door het standpunt van
de Commissie ten opzichte van EREND ('eerlijk, redelijk en niet-discriminerend')-
licentiëring. De Commissie stelt in het bijzonder als doel om "kern-elementen van
een eerlijke, effectieve en afdwingbare licentiëringsmethodologie rond EREND-principes
te verduidelijken". Dit wordt gezien als de juiste balans tussen standaardisatie
en het vaststellen van "eerlijke en niet-discriminerende" toegang tot standaarden. Verder is het
een bekend feit dat EREND-licentiëringstermen in theorie staan voor "eerlijk,
redelijk en niet-discriminerend", maar in de praktijk <a
href="/activities/os/why-frand-is-bad-for-free-software.en.html">incompatibel
zijn met de meeste Vrije Software</a>.</p>
<p>Samengevat zet de mededeling een positieve koers uit naar de promotie van
open standaarden en het opnemen van Vrije Software-gemeenschappen in
standaardisatie, maar zou deze koers serieus beperkt worden als de Commissie
weigert om de incompatibiliteit van de EREND-licentiëringstermen met Vrije
Software-licenties te erkennen. Dit maakt op haar beurt een juiste Vrije
Software-invoering van de standaard onmogelijk. Als gevolg hiervan zullen de
pogingen van de Commissie om tot een echte "digitale interne markt" op basis
van interoperabiliteit, openheid en innovatie te komen, niet worden bereikt als
een belangrijk deel van het innovatiepotentieel van Vrije Software in de praktijk
buiten standaardisatie zal worden gehouden.</p>
<p>Overeenkomstig met <a
href="/activities/policy/eu/digital-single-market-comments.en.html">onze
aanbevelingen over het DSM-initiatief</a>, dat positief ontvangen is door de
Commissie, gelooft FSFE dat om te komen tot adequate integratie van Vrije
software-gemeenschappen en tot een algemeen acceptabele houding ten aanzien
van het juiste gebruik van open standaarden, de Commissie de schadelijke
gevolgen van EREND-licentiëring voor Vrije software moet vermijden. In plaats
daarvan zou zij standaarden moeten steunen die open en minimalistisch zijn en
met Vrije Software zijn uit te voeren. Deze standaarden geven inhoud aan de
beloften van de Commissie om Vrije Software-gemeenschappen aan te moedigen
om deel te nemen aan standaardisatie.</p>
</body>
<tags>
<tag>front-page</tag>
<tag content="open standaarden">OpenStandards</tag>
<tag content="beleid">Policy</tag>
<tag content="Europese Commissie">EuropeanCommission</tag>
<tag content="digitale interne markt">DigitalSingleMarket</tag>
</tags>
<translator>André Ockers</translator>
</html>