You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
fsfe-website/news/news.sq.xhtml

28 lines
970 B
HTML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>0</version>
<head>
<title>Arkiv Lajmesh</title>
</head>
<body class="article" microformats="h-entry">
<h1 class="p-name">Arkiv Lajmesh</h1>
<include-news/>
</body>
<sidebar promo="none">
<h2><i class="fa fa-rss"></i></h2>
<p id="introduction">
Në këtë faqe grumbullohen lajmet e rregullta që boton FSFE-ja
mbi fushatat dhe veprimtaritë e veta. Regjistrohuni te <a
href="/press/index.html">lista e postimeve mbi njoftimet për shtypin</a> ose
pajtohuni te <a href="/news/news.rss">prurja jonë RSS</a> që të jeni
të përditësuar rreth veprimtarive tona. Ka të passhëm gjithashtu <a href="newsletter.html">buletine mujore</a>. Lajme mbi Software-in e Lirë nga Bota mund të merren nga <a href="/about/fsfnetwork.html"> organizma simotra të FSFE-së</a>.
</p>
</sidebar>
<text id="more">Lexoni më tepër…</text>
</html>