fsfe-website/activities/upcyclingandroid/openletter.pl.xhtml

300 lines
13 KiB
HTML
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>List otwarty Prawo do instalacji dowolnego oprogramowania na każdym urządzeniu</title>
</head>
<body class="upcycling-android">
<p id="category"><a href="/activities/upcyclingandroid/upcyclingandroid.html">Upcycling Android</a></p>
<div id="join" class="color-box background fullwidth" data-color="android-blue">
<h4>List Otwarty</h4>
<h3 id="the-universal-right-to-freely-choose-operating-systems-software-and-services">Prawo do instalacji dowolnego oprogramowania na każdym urządzeniu</h3>
</div>
<blockquote>
<p>
Projektowanie oprogramowania jest kluczowe dla ochrony środowiska i
trwałości produktów i sprzętu. Systemy i usługi będące Wolnym
Oprogramowaniem pozwalają na ponowne użycie, zmianę przeznaczenia i
interoperacyjność urządzeń. Prawo do wyboru systemu operacyjnego,
oprogramowania i usług jest niezbędne w tworzeniu bardziej zrównoważonego
społeczeństwa cyfrowego.
</p>
</blockquote>
<h2>Do: Legislatorzy w Unii Europejskiej</h2>
<h2>Do wiadomości: Obywatele Unii Europejskiej</h2>
<p>
Postępująca digitalizacja infrastruktury i usług niesie ze sobą stale
rosnącą liczbę urządzeń elektronicznych podłączonych do Internetu zarówno
w środowiskach prywatnych, jak i publicznych i biznesowych. Wiele z tych
urządzeń wymaga większego nakładu energii i zasobów naturalnych do ich
produkcji, niż energia którą zużywają podczas całego okresu ich późniejszej
eksploatacji. Zdecydowanie zbyt wiele z tych urządzeń jest wyrzucanych i
nie naprawianych, ponieważ oprogramowanie po prostu przestaje działać lub
przestaje otrzymywać aktualizacje.
</p>
<p>
Kiedy fabrycznie zainstalowane oprogramowanie nie pozwala użytkownikom
na dalsze korzystanie z ich sprzętu, z powodu restrykcyjnych modeli
własnościowych użytkownicy nie mogą cieszyć się dłuższym korzystaniem z ich
urządzeń. Ograniczenia pojawiają się od fizycznego blokowania sprzętu,
poprzez zaciemnianie mechanizmów działania używając niewolnego
oprogramowania, po ograniczenia prawne takie jak licencje oprogramowania i
Umowy Licencyjne Użytkownika Końcowego. W ten sposób, producenci
sprzętu często zabraniają naprawiania, uzyskiwania dostępu i ponownego
użycia ich urządzeń. Nawet po dokonaniu zakupu klienci często wcale nie są
prawdziwymi właścicielami swoich urządzeń. Nie mogą robić tego co chcą ze
swoją własnością. <strong>Jeżeli nie możesz na swoim urządzeniu instalować
takiego oprogramowania, jakie chcesz wtedy nie jesteś jego właścicielem.
</strong>
</p>
<p>
My, sygnatariusze tego otwartego listu, uważamy, że:
</p>
<ul>
<li>
swobodny dostęp do sprzętu i oprogramowania ma wpływ na to jak długo urządzenie może być używane, oraz jak często może być ponownie użyte.
</li>
<li>
zwiększony okres sprawności i możliwości ponownego wykorzystania naszych urządzeń jest konieczny dla bardziej zrównoważonego społeczeństwa cyfrowego.
</li>
</ul>
<p>
<strong>Dlatego prosimy legislatorów w Unii Europejskiej o wykorzystanie
historycznej okazji i umożliwienie bardziej zrównoważonego użytkowania
produktów i urządzeń elektronicznych z uniwersalnym prawem do instalowania
dowolnego oprogramowania na każdym urządzeniu.</strong> W tym celu, domagamy
się aby:
</p>
<div class="color-box background rounded" data-color="android-blue">
<h3 id="users-have-the-right-to-freely-choose-operating-systems-and-software-running-on-their-devices">Użytkownicy mieli prawo wyboru systemu operacyjnego i oprogramowania uruchamianego na ich urządzeniach</h3>
</div>
<div class="with-image-left small-img">
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/big/4bc66bc88db53000d4c61158a2c59ed8.png" alt="trzy tryby o różnych kolorach i rozmiarach łączą się ze sobą, jedna z nich ma symbol kodowania" />
<div>
<p>
Nasze tablety, telefony i inne połączone urządzenia są komputerami
ogólnego przeznaczenia. Wymiana oprogramowania i systemów operacyjnych w
tych urządzeniach pozwala nam na wydłużenie okresu sprawności urządzeń
i wykorzystanie ich pełnego potencjału. Aby mieć możliwość ponownego
użycia i zmiany przeznaczenia naszych zasobów w kreatywny i zrównoważony
sposób, potrzebujemy <strong>uniwersalnego prawa do instalowania i
rozwijania każdego systemu operacyjnego i każdego oprogramowania, jakie
chcemy, na każdym z naszych urządzeń.</strong> Jakiekolwiek prawne,
techniczne lub inne przeszkody w ponownym wykorzystaniu tych urządzeń,
bez względu na cel, powinny być zakazane.
</p>
</div>
</div>
<div class="color-box background rounded" data-color="android-blue">
<h3 id="users-have-the-right-to-freely-choose-between-service-providers-to-connect-their-devices-with">Użytkownicy mieli prawo wyboru spośród dostawców usług, z którymi łączą się ich urządzenia</h3>
</div>
<div class="with-image-left small-img">
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/big/3a188e6f8005efc058a948f46f8055fe.png" alt="urządzenie przypominające telefon z którego wychodzą trzy strzałki, jedna w lewo, jedna w prawo i jedna prosto" />
<div>
<p>
Użytkownicy muszą mieć swobodę wyboru dostawców oferujących usługi
związane z oprogramowaniem, co oznacza możliwość używania urządzenia
od jednego producenta wraz z usługą zapewnianą przez innego. Wiele z
połączonych klientów jest dziś wyrzucanych zwyczajnie dlatego, że ich
usługi online przestają działać. Swoboda wyboru usług pozwaliłaby
tym klientom na ich ponowne wykorzystanie, łącząc się z inną usługą.
</p>
<p>
Systemy operacyjne i oprogramowanie wbudowane określają możliwe
interakcje pomiędzy ogólnymi sensorami, modułami i systemami, a
połączonymi z nimi usługami online. Aby użytkownicy mogli skorzystać z
prawa do wyboru usług, muszą mieć możliwość używania urządzenia od
jednego producenta z jakąkolwiek usługą online, która może być
zapewniona przez jakąkolwiek stronę trzecią, lub przez nich samych.
<strong>Połączone usługi, podobnie jak oprogramowanie na połączonych
urządzeniach i aplikacjach, muszą zapewniać interoperacyjność i pełną
funkcjonalność zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem urządzenia, z
wykorzystaniem otwartych standardów.</strong>
</p>
</div>
</div>
<div class="color-box background rounded" data-color="android-blue">
<h3 id="devices-are-interoperable-and-compatible-with-open-standards">Urządzenia były interoperacyjne i kompatybilne z otwartymi standardami</h3>
</div>
<div class="with-image-left small-img">
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/big/5d9d8a311d507cef799ce719b554094f.png" alt="cztery różne figury geometryczne połączone liniami" />
<div>
<p>
Projekty i architektury sprzętu określają dostępność i kompatybilność
sprzętu poprzez standardy, sterowniki, narzędzia i interfejsy. Niewolne
oprogramowanie i tajne protokoły utrudniają konkurencję pomiędzy
producentami urządzeń, utrudniają naprawianie urządzeń i tworzą sztuczną
niekompatybilność pomiędzy różnymi urządzeniami w zakresie tej
samej infrastruktury. Interoperacyjność pojedynczych urządzeń z kolei
ma kluczowe znaczenie w tworzeniu efektywnej, zrównoważonej i trwałej
infrastruktury IT. Aby umożliwić interoperacyjność, <strong>producenci
muszą upewnić się, że jakiekolwiek dane wymagane do uruchomienia
podstawowych funkcji urządzenia są kompatybilne z otwartymi standardami,
oraz że dane te można zaimportować/wyeksportować w tych standardach.
</strong>
</p>
</div>
</div>
<div class="color-box background rounded" data-color="android-blue">
<h3 id="source-code-of-drivers-tools-and-interfaces-are-published-under-a-free-license">Kod źródłowy sterowników, narzędzi i interfejsów był dostępny na wolnej licencji</h3>
</div>
<div class="with-image-left small-img">
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/big/2846e7dcfaca4da119444ed8563f9f78.png" alt="urządzenie przypominające telefon wyglądające jak otwarta kłódka" />
<div>
<p>
Mniejsze komponenty urządzenia często wymagają do działania określonych
sterowników, narzędzi i interfejsów. Użytkownicy muszą mieć pełny dostęp i
prawo do ponownego użycia kodu źródłowego tych sterowników, narzędzi i
interfejsów w celu analizowania i integracji urządzenia w zestawie
połączonych ze sobą urządzeń pochodzących od różnych producentów.
Ponowne użycie kodu źródłowego jest kluczem do wykorzystania w pełni
prawa do naprawy przez jakiekolwiek strony trzecie, począwszy od
profesjonalnych serwisów, poprzez kawiarnie naprawcze, na indywidualnych
użytkownikach kończąc.
</p>
<p>
Wolna licencja to każda licencja, zapewniająca każdemu 4 wolności: wolność
do używania, analizowania, dzielenia się i ulepszania oprogramowania, w
tym licencje Wolnego Oprogramowania oraz Open Source. <strong>Obowiązek
publikowania sterowników, narzędzi i interfejsów na wolnej licencji po
wejściu na rynek jest kluczem do pełnego dostępu do naszych urządzeń i
możliwości korzystania z uniwersalnego prawa do naprawy.</strong>
</p>
</div>
</div>
<h2 id="sign-the-letter">Sign the letter</h2>
<p>
Together we will make a difference. Join our cause and sign the letter
now:
</p>
<form method="POST" action="https://forms.fsfe.org/email">
<input type="hidden" name="appid" value="upa-sign" />
<input type="hidden" name="lang" value="en" />
<div class="form-group row">
<div class="col-sm-4">
<label for="name" class="control-label">Your full name</label>
<input
type="text"
class="form-control"
id="name"
name="name"
required="required"
/>
</div>
<div class="col-sm-4">
<label for="email" class="control-label">Your email address</label>
<input
type="email"
class="form-control"
id="confirm"
name="confirm"
required="required"
/>
</div>
<div class="col-sm-4">
<label for="country" class="control-label">Country</label>
<country-list />
</div>
</div>
<div class="form-group row">
<div class="checkbox col-sm-10 col-xs-offset-1">
<label>
<input
type="checkbox"
name="permissionPriv"
id="permissionPriv"
value="yes"
required="required"
/>
I have understood and accepted the
<a href="/about/legal/imprint.html#id-privacy-policy"
>privacy policy</a
>.
</label>
</div>
</div>
<div class="form-group row">
<div class="checkbox col-sm-10 col-xs-offset-1">
<label>
<input
type="checkbox"
name="permissionPub"
id="permissionPub"
/>
I want my signature to appear in the
<a href="/activities/upcyclingandroid/individual-signatures.html"
>list of signatures</a
>
(~24 hours delay)
</label>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="checkbox col-sm-10 col-xs-offset-1">
<label>
<input type="checkbox" name="permissionNews" id="permissionNews" />
I want to stay informed about the future of this campaign.
</label>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="checkbox col-sm-10 col-xs-offset-1">
<label>
<input
type="checkbox"
name="permissionNewsFSFE"
id="permissionNewsFSFE"
/>
I want to receive general email updates by the FSFE's experts about
current news, events, activities, and how you can contribute.
</label>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-sm-6 col-xs-offset-3 center">
<button type="submit" class="btn btn-primary">Sign!</button>
</div>
</div>
</form>
<h2 id="signatures">Sygnatariusze</h2>
<sigtable/>
<br></br>
<hr></hr>
<p>
Czy twoja organizacja lub firma popiera prawo użytkowników do wyboru systemu
operacyjnego, oprogramowania i usług? Napisz do nas na email contact [at] fsfe [dot] org aby podpisać otwarty list i dołączyć do sojuszu.
</p>
</body>
<translator>Anedroid</translator>
</html>