You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
fsfe-website/activities/upcyclingandroid/openletter.nl.xhtml

220 lines
12 KiB
HTML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Open brief voor het recht om elke software op elk apparaat te installeren</title>
</head>
<body class="upcycling-android">
<p id="category"><a href="/activities/upcyclingandroid/upcyclingandroid.html">Upcycling Android</a></p>
<div id="join" class="color-box background fullwidth" data-color="android-blue">
<h4>Open brief</h4>
<h3 id="the-universal-right-to-freely-choose-operating-systems-software-and-services">Het universele recht om alle software op elk apparaat te installeren</h3>
</div>
<blockquote>
<p>
Software-ontwerp is van cruciaal belang voor het ecologisch ontwerp en de duurzaamheid van produkten en hardware. Vrije Softwaresystemen en -diensten maken hergebruik, herbestemming en interoperabiliteit van apparatuur mogelijk. Het universele recht om vrij besturingssystemen, software en diensten te kiezen is van cruciaal belang voor een duurzamere digitale samenleving.
</p>
</blockquote>
<h2>Aan: Wetgevers in de Europese Unie</h2>
<h2>Kopie naar: Burgers van de Europese Unie</h2>
<p>
De voortdurende digitalisering van infrastructuren en diensten gaat gepaard met een voortdurend groeiend aantal elektronische apparaten die met het internet verbonden zijn - of dat nu in een particuliere, openbare of bedrijfsomgeving is. Veel van deze apparaten hebben meer energie en natuurlijke hulpbronnen nodig om geproduceerd te worden dan de energie die ze tijdens hun hele levensduur verbruiken. En veel te veel van deze apparaten worden verspild en zijn niet meer te repareren, gewoon omdat de software niet meer werkt of niet meer geüpdatet wordt.
</p>
<p>
Zodra de voorgeïnstalleerde software gebruikers ervan weerhoudt hun hardware te blijven gebruiken, verhinderen beperkende eigendomsmodellen dat gebruikers zichzelf helpen langer van hun apparaten te genieten. Beperkingen strekken zich uit van het fysiek vergrendelen van hardware, en technische onduidelijkheid door het gebruik van propriëtaire software, tot wettelijke beperkingen via softwarelicenties en licentie-overeenkomsten voor eindgebruikers. Op deze manier verbieden fabrikanten vaak de repareerbaarheid, toegang en hergebruik van hun apparaten. Zelfs na aankoop zijn klanten vaak niet echt eigenaar van hun apparaten. Ze kunnen met hun eigen apparaten niet doen wat ze willen. <strong>Als je de software die je wilt niet op je eigen apparaat kunt installeren bezit je het niet.</strong>
</p>
<p>
Wij, de ondertekenaars van deze open brief,
</p>
<ul>
<li>
erkennen dat vrije toegang tot de hardware en software bepaalt hoe lang of hoe vaak een apparaat gebruikt of hergebruikt kan worden.
</li>
<li>
verklaren de toegenomen levensduur en herbruikbaarheid van onze apparaten als onvermijdelijk voor een duurzamere digitale samenleving.
</li>
</ul>
<p>
<strong>Daarom vragen we wetgevers in heel Europa om de historische kans te benutten en een duurzamer gebruik van elektronische producten en apparaten mogelijk te maken met een universeel recht om op elk apparaat software te installeren en te gebruiken. </strong> Daartoe eisen we dat:
</p>
<div class="color-box background rounded" data-color="android-blue">
<h3 id="users-have-the-right-to-freely-choose-operating-systems-and-software-running-on-their-devices">Gebruikers hebben het recht om in vrijheid de besturingssystemen en software te kiezen die op hun apparaten draait </h3>
</div>
<div class="with-image-left small-img">
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/big/4bc66bc88db53000d4c61158a2c59ed8.png" alt="three gears in different colors and sizes integrate with each other, while one has the coding abbreviation on it" />
<div>
<p>
Onze tablets, telefoons en andere aangesloten apparaten zijn computers voor algemeen gebruik. Door software en besturingssystemen op deze apparaten te vervangen kunnen we de aanvankelijke levensduur van een apparaat verlengen en onze hardware ten volle benutten. Om onze middelen op een creatieve en duurzame manier te kunnen hergebruiken en herbestemmen hebben we
<strong>het universele recht nodig om elk besturingssysteem en elke software die we willen op elk van onze apparaten te installeren en te ontwikkelen. </strong> Wettelijke, technische of andere belemmeringen om deze apparaten voor welk doel dan ook te hergebruiken mogen niet worden toegestaan.
</p>
</div>
</div>
<div class="color-box background rounded" data-color="android-blue">
<h3 id="users-have-the-right-to-freely-choose-between-service-providers-to-connect-their-devices-with">Gebruikers hebben het recht om in vrijheid te kiezen tussen dienstverleners om apparaten mee te verbinden</h3>
</div>
<div class="with-image-left small-img">
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/big/3a188e6f8005efc058a948f46f8055fe.png" alt="a phone-like device out of which come three arrows, one to the left, one to the right and one straight ahead" />
<div>
<p>
Gebruikers moeten vrij kunnen kiezen tussen aanbieders van software-gerelateerde diensten, wat betekent dat ze het apparaat van de ene fabrikant kunnen gebruiken met de dienst van een andere. Veel verbonden cliënten gaan vandaag de dag verloren, gewoon omdat hun online diensten offline gaan. Vrije keuze van diensten maakt het mogelijk deze cliënten te hergebruiken door ze met een andere dienst te verbinden.
</p>
<p>
Besturingssystemen en ingebedde software bepalen de mogelijke interacties tussen generieke sensoren, modules en systemen en de daarmee verbonden online diensten. Opdat gebruikers een vrije keuze van diensten kunnen maken, moeten zij het apparaat van een fabrikant kunnen gebruiken met welke online dienst dan ook, die door een andere derde of door henzelf geleverd kan worden. <strong>Zowel de aangesloten diensten als de software op aangesloten apparaten en toepassingen moeten interoperabiliteit bieden en de volledige functionaliteit van het oorspronkelijke doel van een apparaat mogelijk maken door het gebruik van Open Standaarden.</strong>
</p>
</div>
</div>
<div class="color-box background rounded" data-color="android-blue">
<h3 id="devices-are-interoperable-and-compatible-with-open-standards">Apparaten zijn interoperabel en compatibel met open standaarden</h3>
</div>
<div class="with-image-left small-img">
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/big/5d9d8a311d507cef799ce719b554094f.png" alt="four different geometrical figures are connected via bridges" />
<div>
<p>
Softwareontwerpen en -architecturen bepalen de toegankelijkheid en compatibiliteit van hardware via standaarden, stuurprogramma's, gereedschappen en interfaces. Propriëtaire software en protocollen belemmeren de concurrentie tussen fabrikanten, ondermijnen de repareerbaarheid van apparaten en creëren een kunstmatige incompatibiliteit van verschillende apparaten binnen eenzelfde infrastructuur. Interoperabiliteit van afzonderlijke apparaten is echter van cruciaal belang voor de totstandbrenging van toereikende en duurzame IT-infrastructuren. Om interoperabiliteit mogelijk te maken
<strong>moeten fabrikanten ervoor zorgen dat alle gegevens die nodig zijn om de primaire functie van een apparaat uit te voeren, compatibel zijn met en kunnen worden geïmporteerd/uitgevoerd volgens open standaarden.</strong>
</p>
</div>
</div>
<div class="color-box background rounded" data-color="android-blue">
<h3 id="source-code-of-drivers-tools-and-interfaces-are-published-under-a-free-license">Broncode van drivers, gereedschappen en interfaces worden gepubliceerd onder een vrije licentie</h3>
</div>
<div class="with-image-left small-img">
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/big/2846e7dcfaca4da119444ed8563f9f78.png" alt="a phone like device looks like a lock that has been opened" />
<div>
<p>
Kleinere onderdelen van een apparaat hebben vaak specifieke stuurprogramma's, hulpmiddelen en interfaces nodig om te kunnen werken. Gebruikers hebben volledige toegang tot en vrije herbruikbaarheid van de broncode van die stuurprogramma's, gereedschappen en interfaces nodig om een apparaat te analyseren en te integreren in een geheel van onderling verbonden apparaten van verschillende fabrikanten. Herbruikbaarheid van broncode is ook essentieel om het volledige recht op reparatie uit te oefenen voor derden, van professionele reparatiewerkplaatsen tot reparatiecafés en eindgebruikers. </p>
<p>
Een vrije licentie is elke licentie die iedereen de vier vrijheden geeft om de software te gebruiken, te bestuderen, te delen en te verbeteren, waaronder Vrije Software- en Open Source Software-licenties. <strong>De verplichting om stuurprogramma's, gereedschappen en interfaces onder zo'n vrije licentie te publiceren nadat ze op de markt zijn gekomen is de sleutel voor volledige toegang tot onze apparaten en het uitoefenen van het universele recht op reparatie.</strong>
</p>
</div>
</div>
<h2 id="sign-the-letter">Sign the letter</h2>
<p>
Together we will make a difference. Join our cause and sign the letter
now:
</p>
<form method="POST" action="https://forms.fsfe.org/email">
<input type="hidden" name="appid" value="upa-sign" />
<input type="hidden" name="lang" value="en" />
<div class="form-group row">
<div class="col-sm-4">
<label for="name" class="control-label">Your full name</label>
<input
type="text"
class="form-control"
id="name"
name="name"
required="required"
/>
</div>
<div class="col-sm-4">
<label for="email" class="control-label">Your email address</label>
<input
type="email"
class="form-control"
id="confirm"
name="confirm"
required="required"
/>
</div>
<div class="col-sm-4">
<label for="country" class="control-label">Country</label>
<country-list />
</div>
</div>
<div class="form-group row">
<div class="checkbox col-sm-10 col-xs-offset-1">
<label>
<input
type="checkbox"
name="permissionPriv"
id="permissionPriv"
value="yes"
required="required"
/>
I have understood and accepted the
<a href="/about/legal/imprint.html#id-privacy-policy"
>privacy policy</a
>.
</label>
</div>
</div>
<div class="form-group row">
<div class="checkbox col-sm-10 col-xs-offset-1">
<label>
<input
type="checkbox"
name="permissionPub"
id="permissionPub"
/>
I want my signature to appear in the
<a href="/activities/upcyclingandroid/individual-signatures.html"
>list of signatures</a
>
(~24 hours delay)
</label>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="checkbox col-sm-10 col-xs-offset-1">
<label>
<input type="checkbox" name="permissionNews" id="permissionNews" />
I want to stay informed about the future of this campaign.
</label>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="checkbox col-sm-10 col-xs-offset-1">
<label>
<input
type="checkbox"
name="permissionNewsFSFE"
id="permissionNewsFSFE"
/>
I want to receive general email updates by the FSFE's experts about
current news, events, activities, and how you can contribute.
</label>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-sm-6 col-xs-offset-3 center">
<button type="submit" class="btn btn-primary">Sign!</button>
</div>
</div>
</form>
<h2 id="signatures">Handtekeningen</h2>
<sigtable/>
</body>
</html>