Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
fsfe-website/freesoftware/democracy.sk.xhtml

75 lines
4.7 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<version>0</version>
<head>
<title>Demokracia a slobodný softvér</title>
</head>
<body class="article">
<p id="category">
<a href="/freesoftware/freesoftware.html">Slobodný softvér</a>
</p>
<h1>Demokracia potrebuje slobodný softvér</h1>
<p>
Počas histórie technológia vždy ovplyvňovala spoločnosť. Čítanie, písanie, matematika, poľnohospodárstvo, tlačiarenstvo či rádio-technika sú všetko príklady vývoja, ktoré zmenili spôsob akým prebieha interakcia v obchode, umení alebo vede. Najvýznamnejšiou kultúrnou technológiou 21. storočia je softvér. Free Software Foundation Europe (FSFE) sa zasadzuje práve o zaistenie toho, že ľudia v našej spoločnosti majú možnosť stvárňovať túto technológiu tak, ako im vyhovuje.
</p>
<p>
Dnes je už nemožné predstaviť si denno-denný život bez softvéru. Väčšina z nás nemôže stráviť jediný deň bez toho, aby ho používala. Ľudia používajú softvér na pracovisku, v notebookoch či mobilných telefónoch. Softvér sa však nachádza aj na menej samozrejmých miestach: vo vlakoch, autách, televízoroch, práčkach, chladničkách a ako aj mnoho ďalších zariadeniach. Žiadne z týchto zariadení nemôže fungovať bez softvéru. Bez softvéru by sme preto nemohli písať emaily, telefonovať, ísť nakupovať či cestovať tak, ako sme zvyknutí. Softvér je teda ústredným nástrojom v našej spoločnosti.
</p>
<p>
Ak iní ovládajú nástroj pre nás tak dôležitý ako je softvér, dokážu mať nad naším konaním veľký vplyv. Ktokoľvek ovláda internetové vyhľadávače, ktoré používame, zároveň aj určuje čo nájdeme. Ten, kto ovláda naše emaily má zároveň aj možnosť nás cenzúrovať. Jednoducho povedané, ovládanie komunikačných služieb so sebou prináša aj schopnosť rozhodnúť o tom medzi kým a o čom môže takáto komunikácia vôbec prebiehať. Podobne, ktokoľvek rozhoduje o tom ako bude softvér fungovať má zároveň aj veľký vplyv na to ako vlastne budeme žiť a pracovať.
</p>
<p>
V moderných demokraciách je moc rozdelená. Prerozdeľujeme zákonodárnu, výkonnú a súdnu moc medzi rôzne išntitúcie. Navyše, jednotlivé úlohy prerozdeľujeme ešte medzi rôzne kompetenčné stupne ako napr. ústredná vláda, regionálna vláda či miestna vláda. Kľúčová funkcia slobody tlače je potom predísť vytvoreniu informačného monopolu, kde priveľa moci by bolo sústredené v nemnohých rukách. Kľúčový benefit efektívnej demokracie je potom to, že ktorýkoľvek úrad v rámci demokratického systému môžete dať aj svojmu najhoršiemu oponentovi.
</p>
<p>
Predstavovalo by to veľké ohrozenie demokracie, ak by nevyhnutný spoločenský inštrument, ktorý softvér jednoznačne predstavuje, bol ovládaný iba malou skupinou. Nie len, že naša komunikácia závisí od softvéru, ale aj veľká časť našej ostatnej spoločenskej infraštruktúry. FSFE preto zdôrazňuje záujmy počítačových užívateľov a usiluje sa o odovzdanie kontroly nad budúcnosťou softvéru do rúk každého z nás. Spoločnosť si nemôže dovoliť byť závislá na súkromných záujmoch, keď ide o tak dôležitý nástroj akým je softvér.
</p>
<p>
Celá naša spoločnosť musí zaistiť, aby mal každý právo stvárňovať softvér pre seba. To však vyžaduje, aby sme mali slobodu používať softvér na akýkoľvek účel, slobodu študovať ako pracuje či slobodu zdieľať ho s inými a samy zlepšovať.
</p>
<ul>
<li>
<strong>Používať:</strong> Sloboda používať softvér na akýkoľvek účel bojuje proti diskriminácií a garantuje každému rovnaké možnosti podieľania sa na spoločnosti.
</li>
<li>
<strong>Študovať:</strong> Sloboda študovať ako softvér funguje je nevyhnutná pre pochopenie ako tento kľúčový nástroj vlastne pracuje.
</li>
<li>
<strong>Rozširovať:</strong> Sloboda rozširovať softvér zaručuje to, že iným môžeme pomôcť tak, že ho budeme s nimi zdielať.
</li>
<li>
<strong>Zlepšovať:</strong> Napokon, spoločnosť musí mať slobodu zmeniť svoje nástroje, aby ich mohla ďalej vyvíjat a prispôsobovať osobným potrebám.
</li>
</ul>
<p>
Softvér, ktorý rešpektuje tieto štyri slobody je slobodný softvér.
</p>
<p>
Demokratická spoločnosť potrebuje pevné základy. Jedným z týchto základov je slobodný softvér.
</p>
</body>
<author id="kirschner" />
<date>
<original content="2010-04-23" />
</date>
<sidebar/>
<translator>Martin Husovec</translator>
</html>