Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

29 lines
1.1 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <newsset>
 3. <news date="2013-07-31">
 4. <title>FSFE-ja u bashkohet 100 e ca organizmave në thirrjen për kufizimin e survejimit</title>
 5. <body>
 6. <p>
 7. Privatësia është një e drejtë themelore e njeriut, dhe është kyçe
 8. për mirëmbajtjen e shoqërive demokratike. FSFE-ja u bashkohet më
 9. shumë se 100 organizmave të tjerë të cilët kërkojnë që shtetet
 10. të respektojnë të drejtat e njeriut, dhe ta vënë aparatin e tyre të
 11. survejimit nën kontroll demokratik. Kemi nënshkruar <a
 12. href="https://en.necessaryandproportionate.org/text">Parimet
 13. Ndërkombëtare mbi Zbatimin e të Drejtave të Njeriut në Survejimin e
 14. Komunikimeve</a>. Këto parime janë një kontribut i rëndësishëm në
 15. diskutimin rreth se si të ofrohet siguri në një shoqëri të lirë. Pas
 16. më shumë se një vit në përgatitje, tani janë më të rëndësishme se kurrë.
 17. </p>
 18. </body>
 19. <link>https://en.necessaryandproportionate.org/text</link>
 20. <tags>
 21. <tag>front-page</tag>
 22. <tag content="Privatësi">Privacy</tag>
 23. <tag content="Survejim">privacy</tag>
 24. </tags>
 25. </news>
 26. </newsset>