Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

39 lines
2.4KB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2013-06-11">
 3. <head>
 4. <title>Deklarim taksash pa software jo të lirë: një kompani sllovake apelon gjobat</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Deklarim taksash pa software jo të lirë: një kompani Sllovake apelon gjobat</h1>
 8. <p newsteaser="yes">Në një çështje gjyqësore të <a href="http://fsfe.org/news/2012/news-20120509-02.en.html">kompanie Sllovake që ka protestuar</a> kundër detyrimit për të përdorur një software jo të lirë për të deklaruar taksat, një gjykatë ka dështuar të japë një vendim mbi thelbin e çështjes.</p>
 9. <p>Importuesi sllovak i tekstileve EURA Sllovaki, s.r.o. po përballet me një gjobë prej 5600 eurosh sepse nuk pranon të përdorë sistemin operativ Microsoft Windows për të parashtruar raportet e veta elektronike mbi taksat. Që prej majit të 2012-s, EURA po e apelon çështjen në gjykatë. </p>
 10. <p> "Ne besojmë se gjykata dështoi në interpretimin e saktë të ligjit procedural, kur nuk pranoi të deklarojë nëse autoritetet fiskale e kanë drejt apo gabim në imponimin e gjobave", thotë Martin Husovec, një avokat që është në krah të <a href="http://eisionline.org/index.php/o-nas-m">EISi</a>-it.</p>
 11. <p>Gjithsej, autoritetet fiskale Sllovake kanë vendosur njëmbëdhjetë gjoba ndaj kompanisë, e cila e ka bërë deklarimin e taksave në letër. Si edhe në vende të tjera europiane, kompanive Sllovake u kërkohet që raportet e taksave t’i parashtrojnë në rrugë elektronike. Software-i zyrtar për ta bërë këtë funksionon vetëm në platformën jo të lirë Microsoft Windows.Tok me FSFE-në dhe <a href="http://eisionline.org">EISi</a>-in, EURA kërkon që shteti të reshtë së detyruari bizneset të përdorin një produkt të dhënë, dhe bën thirrje për një zgjidhje asnjanëse ndaj platformave, të bazuar në Standarde të Hapura.</p>
 12. <p>"Ky lloj trajtimi nuk do t’i duhej toleruar asnjë qeverie. Ne e nxisim këdo që mund të jetë dëmtuar nga kjo lloj praktike të ndjekë shembullin e EURA-s dhe të kërkojë drejtësi në gjykata." u shpreh Karsten Gerloff, president i FSFE-së.</p>
 13. <p><a href="http://fsfe.org/news/2012/news-20120509-02.en.html">Paraqitje përmbledhëse e çështjes së EURA-s</a></p>
 14. </body>
 15. <timestamp></timestamp>
 16. <tags>
 17. <tag>front-page</tag>
 18. <tag content="Standarde të Hapura">OpenStandards</tag>
 19. <tag>sk</tag>
 20. </tags>
 21. </html>
 22. <!--
 23. Local Variables: ***
 24. mode: xml ***
 25. End: ***
 26. -->