Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

19 lines
1013 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <newsset>
 3. <news date="2013-05-03">
 4. <title>Blog: Mbi kufizimet fizike dhe dixhitale te pajisja juaj</title>
 5. <body>
 6. <p> Sot, më 3 maj 2013, është dita ndërkombëtare kundër Administrimit Dixhital të Kufizimeve (DRM). Zakonisht termi DRM i referohet kufizimeve të ndryshme që kompanitë – ose cilido furnizues lënde – imponon në media dhe të dhëna dixhitale. Këto kufizime janë aty për t’u lejuar furnizuesve të vendosin çfarë mund të bëni me median dhe të dhënat tuaja dhe çfarë jo. Ky zë blogu hedh dritë mbi një çështje të afërt: humbja e kontrollit dixhital dhe fizik mbi pajisjen tuaj.
 7. </p>
 8. </body>
 9. <link>https://blogs.fsfe.org/eal/2013/05/03/digital-and-physical-restrictions-on-your-own-device/</link>
 10. <tags>
 11. <tag>front-page</tag>
 12. <tag content="Administrim Dixhital Kufizimesh">DRM</tag>
 13. <tag>FYA</tag>
 14. <tag content="Pronësi">Ownership</tag>
 15. </tags>
 16. </news>
 17. </newsset>