Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

46 lines
2.8KB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2013-05-02">
 3. <head>
 4. <title>Një gjykatë portugeze eliminon një prokurim të paligjshëm që favorizonte Microsoft-in</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Një gjykatë portugeze eliminon një prokurim të paligjshëm që favorizonte Microsoft-in</h1>
 8. <p newsteaser="yes">Më 27 prill, gjykata administrative e Almadas, Portugali, shpalli <a href="https://fsfe.org/documents/court-act-portugal.pdf">të paligjshme</a> një kontratë prej 550 mijë eurosh mes Microsoft-it dhe bashkisë së Almadas. Kërkesat teknike të konkurrimit të shpallur nga bashkia ia bënin të pamundur cilësdo kompani tjetër veç Microsoft-it dhe partnerëve të tyre parashtrimin e një propozimi.</p>
 9. <p>Ky vendim gjykate është veçanërisht domethënës ngaqë sqaron se një procedurë prokurimi e përdorur gjerësisht është e paligjshme. Procedura specifikonte emrin e produkteve Microsoft, në vend se domosdoshmëritë e përgjithshme funksionale dhe teknike.</p>
 10. <p>Praktikat e anshme të tenderimit në Portugali janë denoncuar në mënyrë të përsëritur nga organizmi bashkëpunëtor i FSFE-së, <a href="https://ansol.org/">ANSOL</a> dhe nga <a href="http://www.esop.pt/">Shoqata e Biznesve Portugeze të Burimit të Hapur, ESOP</a>, që e çoi çështjen në gjyq. Këto praktika dhunojnë rregulluat themelore të konkurrencës së paanshme dhe përjashtojnë sistematikisht kompani që ofrojnë shërbime të bazuara në Software-in e Lirë.</p>
 11. <p>FSFE-ja e përshëndet vendimin e gjykatës, dhe u bën thirrje gjykatave të vendeve të tjera europiane të vazhdojnë të shfuqizojnë sistematikisht kontrata të ngjashme diskriminuese.</p>
 12. <h3>Më tepër informacion </h3>
 13. <ul>
 14. <li><a href="https://fsfe.org/documents/court-act-portugal.pdf">Vendimi</a> i gjykatës (në portugalisht)</li>
 15. <li><a href="http://www.esop.pt/court-annuls-public-tender-for-microsoft-software-in-the-municipality-of-almada/">Njoftimi për shtypin</a> nga ESOP-i lidhur me vendimin</li>
 16. <li>Open Forum Europe: <a href="http://www.openforumeurope.org/openprocurement">Praktikat diskriminuese vazhdojnë të molepsin prokurimet publike IT nëpër Europë</a></li>
 17. <li><a href="https://fsfe.org/activities/policy/eu/20110418.ProcurementConsultation.FSFE.response.pdf">Kontributi i FSFE-së</a> në konsultën e Komisionit Europian për modernizimin e rregullave të prokurimit publik në Bashkimin Europian </li>
 18. <li>Puna e FSFE-së për <a href="http://fsfe.org/news/2012/news-20120619-01.en.html">përmirësimin e prokurimit publik në Finlandë</a></li>
 19. </ul>
 20. </body>
 21. <tags>
 22. <tag>front-page</tag>
 23. <tag>pt</tag>
 24. <tag content="Vendim gjykate">Ruling</tag>
 25. <tag content="Prokurim">Procurement</tag>
 26. </tags>
 27. <timestamp></timestamp>
 28. </html>