Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

38 lines
2.8 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2013-04-25">
 3. <head>
 4. <title>Ndal DRM-së në HTML5 - Nënshkruani Peticionin!</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>I thoni W3C-së: Nuk e duam Hollyweb-in. Ndal DRM-së në HTML5</h1>
 8. <p newsteaser="yes"> Bashkohuni me thirrjen tonë ndaj World Wide Web Consortium (W3C) dhe organizmave anëtare të tij për të kundërshtuar propozimin për Zgjerime Mediash të Fshehtëzuara (EME). Ky propozim synon trupëzimin e mbulimit të Administrimit Dixhital të Kufizimeve (DRM) brenda HTML-së dhe do të përjashtonte kështu shfletuesit Software i Lirë nga të qenët të përputhshëm me mjaft faqe web.</p>
 9. <p>FSFE-ja, FSF-ja dhe të tjera organizma të njohura për mbrojtjen e lirisë dixhitale kanë përgatitur një <a href="http://www.defectivebydesign.org/sign-on-against-drm-in-html">letër të përbashkët</a> për konsorciumin World Wide Web Consortium dhe organizmat anëtare të tij, duke u kërkuar të hedhin poshtë propozimin për Zgjerime Mediash të Fshehtëzuara (EME).</p>
 10. <p>Nënshkruesit pranojnë nevojën e W3C-së për t’iu përgjigjur ndryshimeve në peizazhin e Web-it dhe për të pajtuar interesat e shumë palëve. Por ratifikimi i EME-s do të ishte heqje dorë nga përgjegjësitë; do të dëmtonte ndërveprueshmërinë, do të shenjtëronte në standardet W3C software-in jo të lirë dhe përjetësimin e modeleve shtypëse të biznesit. Do të binte ndesh me ato çka W3C-ja përmend si pika kyçe të misionit të vet dhe do të shkaktonte një varg problemesh serioze për miliardat e njerëzve që përdorin Web-in.</p>
 11. <p>Ngaqë <a href="http://www.drm.info">Administrimi Dixhital i Kufizime</a> lyp që përdoruesve t’u mohohet e drejta e tyre të modifikojnë shtojca dhe të tjerë programe me rëndësi, ai është nga vetë natyra i papërputhshëm me software-in e lirë "si te liria". Prej kësaj, shtojcat e shfletuesve të konceptuara për luajtur media, nën specifikimet EME do të ishin të gjitha pronësore, dhe birësimi masiv i këtij sistemi shtojcash do të ushtronte trysni mbi edhe më shumë përdorues të Web-it për të sakrifikuar lirinë e tyre në punën me kompjuter që të mund të shihnin këto media. Shenjtërimi i software-it jo të lirë në HTML, në mënyrë të ngjashme, do të zvogëlonte vlerat e lirisë, vetë-përmbushjes dhe decentralizimit, kaq kritike për Web-in siç e njohim ne. </p>
 12. <p>Hidhuni në veprim në mbrojtje të një interneti të lirë dhe për ta mbajtur DRM-në larg Standardeve W3C dhe bashkojuni FSFE-së duke nënshkruar peticionin e FSF-së <a href="http://www.defectivebydesign.org/no-drm-in-html5">Nuk duam Hollyweb</a>.</p>
 13. </body>
 14. <tags>
 15. <tag content="Administrim Kufizimesh Dixhitale">DRM</tag>
 16. <tag>front-page</tag>
 17. </tags>
 18. <timestamp></timestamp>
 19. </html>
 20. <!--
 21. Local Variables: ***
 22. mode: xml ***
 23. End: ***
 24. -->