Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

88 lines
3.6 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2013-04-22">
 3. <head>
 4. <title>Parlamenti gjerman thotë: Ndal Akordimit të Patentave mbi Software-in</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Parlamenti gjerman thotë: Ndal Akordimit të Patentave mbi Software-in</h1>
 8. <p newsteaser="yes">Parlamenti gjerman ka paraqitur një mocion të përbashkët
 9. kundër patentave mbi software-in. Rezoluta i kërkon qeverisë gjermane
 10. të ndërmarrë hapa për kufizimin e akordimit të patentave mbi programe
 11. kompjuteri.
 12. </p>
 13. <p>
 14. <a href="http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/130/1713086.pdf">Në rezolutën</a>
 15. e parlamentit thuhet se patentat mbi software-in ua kufizojnë zhvilluesve
 16. ushtrimin e privilegjeve të rrjedhura nga të drejtat e kopjimit, përfshi
 17. këtu të drejtën për të shpërndarë programet e tyre si Software i Lirë.
 18. Ato nxisin krijimin e monopoleve në tregun e software-it, dhe dëmtojnë
 19. risitë dhe krijimin e vendeve të punës.
 20. <i>[Saktësim, 24-04-2013: Parlamenti nuk e ka adoptuar ende mocionin,
 21. por vendosi t’ia kalojë komiteteve të parlamentit për shqyrtim të
 22. mëtejshëm.]</i>
 23. </p>
 24. <p>
 25. "Patentat mbi software-in janë të dëmshme në çfarëdo pikëpamje, dhe janë të
 26. padobishme për nxitjen e risive", thotë Karsten Gerloff, president i Free
 27. Software Foundation Europe. "I kërkojmë qeverisë gjermane të veprojë mbi
 28. këtë rezolutë sa më shpejt që të jetë e mundur, dhe t’u heqë zhvilluesve
 29. të software-it barrën e panevojshme të kostove dhe rreziqet që rrjedhin nga
 30. patentat, nën të cilën ata vuajnë tani."
 31. </p>
 32. <p>
 33. <a href="http://fsfe.org/campaigns/swpat/swpat.en.html">Patentat mbi software-in
 34. janë të paligjshme</a> sipas Konventës Europiane të Patentave.
 35. E megjithatë, Zyra Europiane e Patentave ka akorduar mijëra patenta që
 36. mbulojnë software-in. Si pasojë, zhvilluesit e software-it rrezikojnë në mënyrë
 37. konstante të akuzohen për shkelje patentash. Kjo shkakton pasiguri
 38. ligjore që është e kushtueshme për kompanitë e mëdha, dhe potencialisht
 39. vdekjeprurëse për të voglat.
 40. </p>
 41. <p>
 42. Rezoluta e parlamentit i kujton qeverisë se, sipas Direktivave të BE-së
 43. për Programet e Kompjuterit, software-i mbulohet nga të drejtat e kopjimit,
 44. jo nga patentat. Ajo i bën thirrje qeverisë që ta vërë më në fund në jetë
 45. "këndvështrimin përmes të drejtave të kopjimit", dhe ta bëjë ligjin gjerman
 46. më konkret në këtë drejtim. Ajo vë gjithashtu në dukje se kufizimet që
 47. vendosin patentat janë të papërputhshme me licencat Software i Lirë të
 48. përdorura më shumë.
 49. </p>
 50. <p>
 51. Lidhur me çfarëdo nisme të ardhshme për reformimin e rregullave europiane
 52. mbi të drejtat e kopjimit dhe patentat, parlamenti i kërkon qeverisë gjermane
 53. të sigurohet që të drejtat e zhvilluesve për shfrytëzimin ekonomik të
 54. programeve të veta të mos jenë të kufizuara nga patentat. Qeveria do të duhej
 55. gjithashtu të punonte për të siguruar që software-i të mbulohet vetëm nga të
 56. drejta kopjimi, dhe që zyrat e patentave (përfshi Zyrën Europiane të Patentave)
 57. të ndalonte akordimin e patentave mbi software-in.
 58. </p>
 59. <h3>Për më tepër të dhëna</h3>
 60. <ul>
 61. <li><a href="http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/130/1713086.pdf">Mocioni i përbashkët i miratuar nga parlamenti</a> (në Gjermanisht, PDF)</li>
 62. <li><a href="http://fsfe.org/campaigns/swpat/swpat.en.html">Kontekst rreth patentave mbi software-in</a></li>
 63. </ul>
 64. </body>
 65. <tags>
 66. <tag>front-page</tag>
 67. <tag content="Bashkimi Europian">eu</tag>
 68. <tag>de</tag>
 69. <tag content="Gjermani">de</tag>
 70. <tag>swpatents</tag>
 71. </tags>
 72. </html>