Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

62 lines
2.1 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSF Europe - Free Software Foundation Europe</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <center>
 8. <h1>Free Software Foundation Europe</h1>
 9. <h2>"Free as in Freedom"</h2>
 10. <table width="70%">
 11. <tr>
 12. <td>
 13. <center>
 14. <a href="http://www.fsfe.org"><img alt="[Fellowship of FSFE]" src="/graphics/global/fellow.png" border="0" /></a>
 15. </center>
 16. <!--
 17. <ul>
 18. <li><a href="documents/whyweexist.html">Pse ekzistojmë</a></li>
 19. <li><a href="help/help.html">Si mund të ndihmoni</a></li>
 20. <li><a href="documents/freesoftware.html">Ç´është Free
 21. Software-i</a></li>
 22. </ul>
 23. </td>
 24. <td>
 25. <ul>
 26. <li><a href="documents/whatwedo.html">Ç´bëjmë</a></li>
 27. <li><a href="help/thankgnus.html">Kë do të donim të falënderonim</a></li>
 28. <li><a href="documents/gnuproject.html">Ç´është projekti GNU</a></li>
 29. </ul>
 30. -->
 31. </td>
 32. </tr>
 33. </table>
 34. </center>
 35. <p>
 36. Mirësevini te faqja hyrëse e Free Software Foundation Europe. FSF
 37. Europa zë fill më 10 Mars 2001 dhe mbulon tërë anën Europiane të
 38. Free Software-it; veçanërisht
 39. <a href="documents/gnuproject.html">Projektin GNU</a>. Po mbështesim aktivisht
 40. zhvillimin e Free Software-it dhe çuarjen më tej të Sistemeve Operativë me bazë GNU-në
 41. si p.sh. GNU/Linux. Gjithashtu, ofrojmë një qendër asistence për politikanë,
 42. avokatër dhe gazetarë me qëllim që të sigurojmë të ardhme ligjore, politike dhe shoqërore
 43. për Free Software-in.
 44. </p>
 45. </body>
 46. <text id="news">Lajmet e fundit</text>
 47. <text id="events">Së afërmi</text>
 48. <text id="more">Lexoni më tepër...</text>
 49. <text id="morenews">Lajme të tjerë...</text>
 50. <text id="moreevents">Ngjarje të tjera...</text>
 51. <translator>Besnik Bletën</translator>
 52. </html>
 53. <!--
 54. Local Variables: ***
 55. mode: xml ***
 56. End: ***
 57. -->