Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

40 lines
1.4 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Free Software Foundation Europe</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Free Software Foundation Europe</h1>
 8. <h2 class="tagline">Fri som i fridom</h2>
 9. <p>Free Software Foundation Europe (FSFE) er ein ideell, og i enkelte land
 10. velgjerande, organisasjon som jobbar for <a
 11. href="/documents/freesoftware.html">fri programvare</a>. FSFE meinar at
 12. fridomane til å bruka, studera, dela og forbetra programvare er avgjerande for
 13. å oppnå jamgod deltaking i informasjonsalderen. Vi arbeider for å skapa
 14. forståing og støtte for programvarefridom innan politikk, juss, og ellers i
 15. samfunnet. Vi fremjar ogso utvikling, som til dømes av operativsystemet
 16. GNU/Linux, som gjer desse fridomane til alle deltakarar i det digitale
 17. samfunnet.</p>
 18. <p>Arbeidet til FSFE blir gjort mogelg takka vere mange einskilde tilskot,
 19. særleg til <a href="http://fellowship.fsfe.org/">FSFEs Brorlag</a>. Éin måte å
 20. stø vårt arbeid på er å <a href="http://fellowship.fsfe.org/join">bli medlem
 21. no</a>, samt å oppmode andre til å gjera det same.</p>
 22. </body>
 23. <text id="news">Siste nytt</text>
 24. <text id="events">Kva skjer?</text>
 25. <text id="more">Les meir</text>
 26. <text id="morenews">Fleire nyhende …</text>
 27. <text id="moreevents">Fleire hendingar …</text>
 28. <translator>Andreas Tolf Tolfsen</translator>
 29. </html>
 30. <!--
 31. Local Variables: ***
 32. mode: xml ***
 33. End: ***
 34. -->