Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
您最多能選擇 25 個主題 主題必須以字母或數字為開頭,可包含連接號 ('-') 且最長為 35 個字。
 
 
 
 
 
 

48 行
1.7 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Thank GNUs 2005</title>
</head>
<body>
<localmenu/>
<h2>Listë e Mbështetësve për 2005-n</h2>
<p>Free Software Foundation Europe do të donte të falënderonte
tërë vullnetarët, ndihmuesit dhe të tjerë të cilët na kanë ndihmuar
të punojmë në dhe për Free Software-in. Të dhëna se si mund të na
mbështesni në punën tonë për Free Software-in mund të gjeni <a
href="/contribute/contribute.html">këtu</a>. Të dhëna për dhuruesa të mundshëm
gjenden edhe <a href="donate.html">këtu</a>.</p>
<p>Free Software Foundation Europe do të donte të falënderonte
me emra dhuruesit vijues. Mbështetja juaj na bëri të mundur
vazhdimin e punës për Free Software-in.</p>
<p>Do të donim të falënderonim tërë dhuruesit që kërkuan të mbeten
të papërmendur. Nëse doni të dhuroni, mund të gjeni tërë
të dhënat e nevojshme <a href="donate.html">këtu</a>. Nëse kërkoni
butona për sponsor, i gjeni <a
href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.en.html">këtu</a>.</p>
<p>Dhurimet në "hardware" janë listuar te <a
href="hardware.html">"website"-i ynë i Dhurimeve në "hardware"</a>. Atje
do të gjeni gjithashtu të dhëna se si të na mbështesni me "hardware".</p>
</body>
<text id="patrons">Mbrojtës të FSFE</text>
<text id="sustaining">Kontribuesa Jetikë të FSFE</text>
<text id="contributors">Kontribuesa të FSFE</text>
<text id="supporters">Mbështetës të FSFE</text>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Besnik Bletën</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->