Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

317 lines
9.0 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>0</version>
<head>
<title>Ordliste - Informasjon for oversettere</title>
</head>
<body>
<h1>Ordliste for oversettere</h1>
<h2>Spesielle begreper og deres oversettelser</h2>
<p>
Vi forsøker å anvende de samme oversettelsene av de følgende
engelskspråklige begrepene for å sikre konsekvent språkbruk.
</p>
<p>
Forslag til bedre oversettelser mottas med takk. Nøl ikke med <a
href="mailto:ato@fsfe.org">å ta kontakt med de norske
oversetterne</a>.
</p>
<table class="table table-bordered table-condensed table-responsive">
<tr>
<th>Engelsk</th>
<th>Norsk (bokmål)</th>
<th>Bemerkning</th>
</tr>
<tr>
<td>associate organisation</td>
<td>tilknyttet organisasjon</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>chapter</td>
<td>avdeling</td>
<td>I betydningen av en juridisk enhet (<em>legal entity</em>) av FSFE).</td>
</tr>
<tr>
<td>compulsory licensing</td>
<td>obligatorisk lisensiering</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>contributor</td>
<td>bidragsyter</td>
<td>(Navnet på et sponsornivå.)</td>
</tr>
<tr>
<td>coordinator</td>
<td>koordinator</td>
<td>Koordinator av et prosjekt eller et landslag av FSFE)</td>
</tr>
<tr>
<td>copyright</td>
<td>copyright</td>
<td>
Det er misvisende å bruke <em>opphavsrett</em> eller
<em>kopirett</em> i dette tilfellet; <em>copyright</em> er ett
bestemt, spesielt fenomen.
</td>
</tr>
<tr>
<td>deputy coordinator</td>
<td>assisterende koordinator</td>
<td>Varakoordinator for et prosjekt eller et landslag av FSFE.</td>
</tr>
<tr>
<td>Directorate-General (DG)</td>
<td>generaldirektoratet</td>
<td>EU-kommisjonens <a
href="http://no.wikipedia.org/wiki/Generaldirektorat">
tjenesteavdelinger</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Executive Director</td>
<td>administrerende direktør</td>
<td>daglig leder</td>
</tr>
<tr>
<td>European Commission</td>
<td>Europakommisjonen</td>
<td>EU-kommisjonen</td>
</tr>
<tr>
<td>European Council</td>
<td>Det europeiske råd</td>
<td>
<a href="http://no.wikipedia.org/wiki/Det_europeiske_r%C3%A5d">
Det europeiske råd</a> må ikke forveksles med
<a href="http://no.wikipedia.org/wiki/Europar%C3%A5det">
Europarådet</a> eller
<a href="http://no.wikipedia.org/wiki/R%C3%A5det_for_Den_europeiske_union">
Rådet for Den europeiske union</a>
</td>
</tr>
<tr>
<td>European Court</td>
<td>EU-domstolen</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>European Patent Office</td>
<td>Det europeiske patentverket</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>executive commitee</td>
<td>styre, komité, sentralstyre, bestyrelse, e.l.</td>
<td>Avhenger av sammenhengen.</td>
</tr>
<tr>
<td>extended executive commitee</td>
<td>utvidet-</td>
<td>Avhenger av sammenhengen, se <em>executive commitee</em>.</td>
</tr>
<tr>
<td>Fellow</td>
<td>Medlem</td>
<td>
<p>
Bør påpekes at dette gjelder et medlem av
<em>Fellowship</em>, ikke FSFE.
</p>
<p>
Synonymer: Bror, felle, kamerat, følgesvenn, kollega, medlem
(av et selskap), lagsmann, stipendiat, like, likemann,
svenn, medhjelper.
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Fellowship</td>
<td>&#160;</td>
<td>Fellesskap, sammenslutning, kameratskap, forening, selskap</td>
</tr>
<tr>
<td>Free Software</td>
<td>fri programvare</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>Free Software community</td>
<td>fri programvare-miljøet</td>
<td>Alternativt <em>fri programvare-fellesskapet</em></td>
</tr>
<tr>
<td>Freedom Party</td>
<td>frihetsfest</td>
<td>I hvilken sammenheng brukes dette?</td>
</tr>
<tr>
<td>FSFE / FSF Europe / Free Software Foundation Europe</td>
<td>&#160;</td>
<td>
«FSF Europe» er ikke i bruk lenger. Avhengig av sammenhengen
bruker vi "FSFE" eller "Free Software Foundation Europe"
</td>
</tr>
<tr>
<td>General Assembly (GA)</td>
<td>Generalforsamlingen</td>
<td>Det høyeste organet i FSFE.</td>
</tr>
<tr>
<td>GNU Project</td>
<td>GNU-prosjektet</td>
<td>Legg merke til bindestreken og liten forbokstav i siste ord.</td>
</tr>
<tr>
<td>hub</td>
<td>Sentralkontoret</td>
<td>
I betydningen av den sentrale juridiske enheten av FSFE, som
motsetning til avdelingene.
</td>
</tr>
<tr>
<td>“intellectual property”</td>
<td>«intellektuell eiendom»</td>
<td>Skal alltid i anførselstegn!</td>
</tr>
<tr>
<td>mailing list</td>
<td>e-postliste</td>
<td>Legg merke til bruken av bindestrek og sammenbindingen av ordene.</td>
</tr>
<tr>
<td>non-profit</td>
<td>idéel</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>patron</td>
<td>beskytter</td>
<td>Navnet på et sponsornivå.</td>
</tr>
<tr>
<td>President of the FSFE</td>
<td>President av FSFE</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>sister organisation</td>
<td>søsterorganisasjon</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>smart card</td>
<td>krypteringskort</td>
<td>Fellesskapskortet</td>
</tr>
<tr>
<td>software patent</td>
<td>programvarepatent</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>supporter</td>
<td>støttespiller</td>
<td>Navnet på et sponsornivå.</td>
</tr>
<tr>
<td>sustaining contributor</td>
<td>langtidsstøttespiller</td>
<td>Navnet på et sponsornivå.</td>
</tr>
<tr>
<td>trademark</td>
<td>varemerke</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>UN World Summit on Information Society</td>
<td>FNs verdenstoppmøte om informasjonssamfunnet</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>volunteer</td>
<td>frivillig</td>
<td>Folk som arbeider for FSFE i fritiden sin.</td>
</tr>
</table>
<h2>Standardtekster</h2>
<h3>For Free Software Foundation Europe</h3>
<h4>Pressemeldinger, bunntekst</h4>
<pre>
Om Free Software Foundation Europe
Free Software Foundation Europe (FSFE) er en idéell frivillig organisasjon
som er aktiv i mange europeiske land, og som er involvert i en rekke
globale aktiviteter. Deltagelse i det digitale samfunn er avhengig av
tilgang til programvare. For å sikre lik deltakelse i informasjonsalderen,
så vel som konkurransefrihet, søker Free Software Foundation Europe å
fremme fri programvare, definert av frihetene til å bruke, studere, endre
og kopiere. FSFE, som ble stiftet i 2001, har som sine mest sentrale
kampsaker å skape oppmerksomhet om disse sakene, å sikre fri programvare
både politisk og juridisk, og å gi folk frihet ved å støtte utvikling av
fri programvare.
https://fsfe.org/
</pre>
<h4>Nyhetsbrev, bunntekst</h4>
<pre>
Du finner en liste over alle FSFEs nyhetsbrev på
https://fsfe.org/news/newsletter.no.html
</pre>
<h4>E-postsignatur for mange medlemmer</h4>
<pre>
Bli med i Fellesskapet og beskytt din frihet! (https://my.fsfe.org/donate)
</pre>
<h3>For Aksjonsgruppen for frihet</h3>
<h4>Pressemeldinger, bunntekst</h4>
<pre>
Om Aksjonsgruppen for frihet
Aksjonsgruppen for frihet er en undergruppe av Free Software Foundation
Europe som arbeider for å hjelpe folk å forstå fri programvare-lisensering
og mulighetene dette bringer med seg. Vi tilbyr opplæringsmuligheter, leder
større arbeid med infrastruktur og håndterer FSFEs juridiske saker.
Våre mål er å spre kunnskap om de juidiske sidene ved fri programvare, å
sikre fri programvare-prosjekters interesser, å knytte til oss eksperter
på disse områdene og å hjelpe andre grupper å nå lignende mål.
Vi tror på en positiv, konstruktiv dialog og søker hele tiden å bygge
opp om den langsiktige bærekraften til fri programvare.
</pre>
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->