Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

294 lines
8.0 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>0</version>
<head>
<title>Väljendiloend - Info tõlkijatele - Euroopa Vaba Tarkvara Fond</title>
</head>
<body>
<h1>Väljendiloend tõlkijatele</h1>
<h2>Spetsiifilised terminid ja nende tõlked</h2>
<p>
Me proovime kasutada üht ja sama tõlget järgnevate ingliskeelsete
terminite puhul, et saavutada ühtne keelekasutus.
</p>
<table class="table table-bordered table-condensed table-responsive">
<tr>
<th>inglise keel</th>
<th>eesti keel</th>
<th>märkused</th>
</tr>
<tr>
<td>associate organisation</td>
<td>partnerorganisatsioon</td>
<td>Lisainfo jaoks tutvu <a href="/associates/associates.html">partnerorganisatsioonide lehega</a>.</td>
</tr>
<tr>
<td>chapter</td>
<td>haru</td>
<td>(FSFE juriidilise isiku tähenduses)</td>
</tr>
<tr>
<td>compulsory licensing</td>
<td>kohustuslik litsentseerimine</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>contributor</td>
<td>panustaja</td>
<td>(sponsorlustase)</td>
</tr>
<tr>
<td>coordinator</td>
<td>koordinaator</td>
<td>(FSFE projekti või riigitiimi koordinaator)</td>
</tr>
<tr>
<td>copyright</td>
<td>autoriõigus, autoriõigusega kaitsma</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>deputy coordinator</td>
<td>abikoordinaator</td>
<td>(FSFE projekti või riigitiimi teine koordinaator)</td>
</tr>
<tr>
<td>Digital Restrictions Management (DRM)</td>
<td>digitaalne piiranguhaldus</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>Directorate-General (DG)</td>
<td>peadirektoraat</td>
<td>(Euroopa Liidu
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Directorate-General">valitsusasutus</a>)
</td>
</tr>
<tr>
<td>Executive Director</td>
<td>FSFE tegevjuht</td>
<td>Lisainfo jaoks tutvu <a href="/about/legal/constitution.html">põhikirjaga</a>.</td>
</tr>
<tr>
<td>European Commission</td>
<td>Euroopa Komisjon</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>European Council</td>
<td>Euroopa Ülemkogu</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>European Court</td>
<td>Euroopa Kohus</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>European Patent Office</td>
<td>Euroopa Patendiamet</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>executive committee</td>
<td>täitevkomitee</td>
<td>Lisainfo jaoks tutvu <a href="/about/legal/constitution.html">näidispõhikirjaga harudele</a>.</td>
</tr>
<tr>
<td>extended executive committee</td>
<td>laiendatud täitevkomitee</td>
<td>Lisainfo jaoks tutvu <a href="/about/legal/constitution.html">näidispõhikirjaga harudele</a>.</td>
</tr>
<tr>
<td>fee</td>
<td>tasu</td>
<td>Kasutatakse tihti seoses standardite või patentidega. Võib sõltuda kontekstist.</td>
</tr>
<tr>
<td>Fellow</td>
<td>Vennas, Vennaskonna liige</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>Fellowship</td>
<td>Vennaskond</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>Free Software</td>
<td>vaba tarkvara</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>Free Software community</td>
<td>vaba tarkvara kogukond</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>Freedom Party</td>
<td>vabaduspidu</td>
<td>Vaba tarkvara entusiastide pidu.</td>
</tr>
<tr>
<td>FSFE / FSF Europe / Free Software Foundation Europe</td>
<td>FSFE / Euroopa Vaba Tarkvara Fond</td>
<td>"FSF Euroopa" pole enam kasutuses. Sõltuvalt kontekstist
kasutatakse "FSFEd" või "Euroopa Vaba Tarkvara Fondi".</td>
</tr>
<tr>
<td>General Assembly (GA)</td>
<td>peaassamblee</td>
<td>FSFE kõrgeim organ</td>
</tr>
<tr>
<td>GNU Project</td>
<td>GNU projekt</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>hub</td>
<td>kese</td>
<td>(FSFE tsentraalse juriidilise isiku tähenduses)</td>
</tr>
<tr>
<td>"intellectual property"</td>
<td>"intellektuaalomand"</td>
<td>Kasutada vaid jutumärkides!</td>
</tr>
<tr>
<td>mailing list</td>
<td>postiloend, meililist</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>non-profit</td>
<td>vabaühendus</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>patron</td>
<td>patroon</td>
<td>(sponsorlustase)</td>
</tr>
<tr>
<td>President of the FSFE</td>
<td>Euroopa Vaba Tarkvara Fondi president</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>sister organisation</td>
<td>sõsarorganisatsioon</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>smart card</td>
<td>kiipkaart</td>
<td>(Vennaskonna kaart) Vältida terminit "krüptokaart", kuna see
võib põhjustada probleeme kaubamärkidega.</td>
</tr>
<tr>
<td>software patent</td>
<td>tarkvarapatent</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>supporter</td>
<td>toetaja</td>
<td>(sponsorlustase)</td>
</tr>
<tr>
<td>sustaining contributor</td>
<td>oluline panustaja</td>
<td>(sponsorlustase)</td>
</tr>
<tr>
<td>trademark</td>
<td>kaubamärk</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>UN World Summit on Information Society</td>
<td>ÜRO infoühiskonna tippkohtumine</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>volunteer</td>
<td>vabatahtlik</td>
<td>(isik, kes töötab oma vabast ajast FSFE heaks)</td>
</tr>
</table>
<h2>Standardtekstid</h2>
<h3>Kasutamiseks Euroopa Vaba Tarkvara Fondi poolt</h3>
<h4>Pressiteadete jalus</h4>
<pre>
Euroopa Vaba Tarkvara Fondist
Euroopa Vaba Tarkvara Fond (FSFE) on vabaühendus, mis on aktiivne
mitmetes Euroopa riikides ning osaleb paljudes üleilmsetes tegemistes.
Ligipääs tarkvarale määrab osaluse digitaalses ühiskonnas.
Nii võrdse osaluse kui ka konkurentsivabaduse kindlustamiseks
infoajastul on Euroopa Vaba Tarkvara Fond pühendunud vaba tarkvara
edendamisele. Vabadus kasutada, uurida, muuta ja kopeerida
defineerib vaba tarkvara. 2001. aastal asutatud FSFE kindlustab vaba
tarkvara poliitiliselt ja juriidiliselt, toetab vaba tarkvara
arendamist ja seeläbi vabadust ning harib rahvast nendes küsimustes.
https://fsfe.org/
</pre>
<h4>Uudiskirjade jalus</h4>
<pre>
Loend kõigist FSFE uudiskirjadest on leitav aadressil
https://fsfe.org/news/newsletter.html
</pre>
<h4>Mitmete Vennaste e-kirjade allkiri</h4>
<pre>
Ühine Vennaskonnaga ja kaitse oma vabadust! (https://my.fsfe.org/donate)
</pre>
<h3>Kasutamiseks vabaduse rakkerühma poolt</h3>
<h4>Pressiteadete jalus</h4>
<pre>
Vabaduse rakkerühmast
Vabaduse rakkerühm on Euroopa Vaba Tarkvara Fondi üksus, mille
eesmärgiks on aidata inimestel mõista vaba tarkvara litsentseerimist
ning sellega seonduvaid võimalusi. Me pakume konsultatsioone, aitame
läbi viia suuremaid taristut puudutavaid tegevusi ning tegeleme
FSFE juriidiliste küsimustega. Meie eesmärkideks on jagada teavet
vaba tarkvara juriidikast, kaitsta vaba tarkvara projektide huve,
ühendada eksperte ning aidata teistel huvigruppidel samu eesmärke
saavutada. Me usume positiivsesse konstruktiivsesse dialoogi ning
taotleme ja toetame vaba tarkvara pikaajalist jätkusuutlikkust.
</pre>
</body>
<translator>Heiki Ojasild</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->