Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

103 lines
5.6 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<head>
<title>Naša práca - FSFE</title>
</head>
<body class="subsite">
<h1 class="heading">Naša práca</h1>
<div id="introduction">
<p>
Ako nezisková, nevládna organizácia, Free Software Foundation Europe pracuje na vytvorení celkového pochopenia a podpory pre Slobodný Softvér a Otvorené Štandardy v politike, biznise, práve a spoločnosti vo všeobecnosti. Pokračujte v čítaní a dozviete sa viac o našej práci a našich prebiehajúcich <a href="/campaigns/campaigns.html">kampaniach</a>.
</p>
</div>
<ul id="priorities" class="subheadings">
<li>
<h3><a href="/activities/ftf/ftf.html">Právny tím</a></h3>
<p>
V našom právnom tíme zhromažďujeme a zdieľame znalosti ohľadom právnych a licenčných aspektov Slobodného Softvéru, chránime záujmy projektov Slobodného Softvéru, spájame odborníkov z celého sveta a pomáhame ostatným skupinám dosiahnuť podobné ciele. Poskytujeme poradenstvo, <a href="/activities/ftf/education.html">tréning</a> a <a href="/activities/ftf/documentation.html">dokumentáciu</a> v spojení s projektom gpl-violations.org a členmi European Legal Network.
</p>
<ul>
<li><a href="/activities/ftf/network.html">European Legal Network</a></li>
</ul>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/team.html">Informovanie verejnosti</a></h3>
<p>
Informovanie verejnosti o Slobodnom Softvéri patrí k súčasti hlavnej misie FSFE. Mnoho ľudí v organizácii sú odborníci na rôzne témy týkajúce sa Slobodného Softvéru, a môžu byť kontaktovaní ohľadom poskytovania prednášok, usporiadania workshopov alebo zúčastnenia sa diskusie.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/os/os.html">Otvorné Štandardy</a></h3>
<p>
<a href="/activities/os/def.html">Otvorené Štandardy (Open Standards)</a> umožňujú ľuďom zdieľať všetky druhy dát slobodne a s dokonalou spoľahlivosťou. Zabraňujú tzv. lock-in a iným umelým bariéram brániacim interoperabilite a podporujú možnosť voľby medzi predajcami a technologickými riešeniami. Práca FSFE v oblasti <a href="/activities/os/os.en.html">Otvorených Štandardov</a> má za cieľ zaistiť, že je pre ľudí jednoduché migrovať k Slobodnému Softvéru alebo medzi rôznymi riešeniami Slobodného Softvéru.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/procurement/procurement.html">Verejné obstarávanie</a></h3>
<p>
Slobodný Softvér perfektne pasuje do verejného sektoru. Prináša efektívnosť vláde, transparentnosť občanom a súťaž na trhu. FSFE pracuje s orgánmi verejnej správy naprieč Európov, aby zlepšila verejné IT obstarávanie a otvorila nové možnosti Slobodnému Softvéru.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/campaigns/swpat/swpat.html">Softvérové patenty v Európe</a></h3>
<p>
Softvérové patenty sú hrozbou spoločnosti a ekonomiky. Obmedzujú inováciu, poškodzujú podniky a značne ohrozujú kolaboratívnu kreativitu. FSFE bojuje za udržanie Európy bez softvérových patentov, a zároveň pracuje na úrovni OSN s cieľom zrušenia softvérových patentov na celom svete.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/policy/eu/eu.html">Európska Únia</a></h3>
<p>
FSFE pracuje s <a href="/activities/policy/eu/eu.html">Európskou Komisiou a Európskym Parlamentom</a> na vytvorení pozitívneho prostredia pre Slobodný Softvér a Otvorené Štandardy v Európe. Bojujeme proti monopolom a za <a href="/campaigns/swpat/novell-cptn.html">súťaž</a> na softvérovom trhu zúčastnením sa ako tretia strana v <a href="/activities/ms-vs-eu/ms-vs-eu.html">protimonopolných</a> prípadoch. Informujeme tvorcov politiky o možnostiach ktoré Slobodný Softvér ponúka a presadzujeme interoperabilitu.
</p>
<ul>
<li><a href="/activities/ms-vs-eu/ms-vs-eu.html">Microsoft vs. občania Európskej Únie</a></li>
</ul>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/education/education.html">Vzdelávanie</a></h3>
<p>
FSFE aktívne propaguje použitie Slobodného Softvéru na školách a univerzitách. Slobodný Softvér je pedagogicky kvalitnejší, jeho charakter slobody a spolupráce sa nesie v rovnakom duchu ako vzdelávanie v demokratickom prostredí.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/un/un.html">Organizácia Spojených Národov &amp; WIPO</a></h3>
<p>
FSFE je aktívna na úrovni Organizácii Spojených Národov už od roku 2002, pomáha pri vytváraní slobodnej a nestrannej informačnej spoločnosti. V organizácii <a href="/activities/wipo/wipo.html">WIPO (Svetová organizácia duševného vlastníctva)</a> máme status pozorovateľa.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/policy/eu/policy-goals.html">Politické ciele 2014 - 2019</a></h3>
<p>
V nasledujúcich rokoch sa FSFE bude sústreďovať na rôzne politiky. Tu môžete nájsť zoznam cieľov ktoré by FSFE chcela dosiahnuť a ktoré bude požadovať od zákonodarcov v blízkej budúcnosti.
</p>
</li>
<p style="clear: both;">
Free Software Foundation Europe už pracovala na mnohých iných problémoch a kampaniach. Pozri naše <a href="/campaigns/finished.html">dokončené a už skončené projekty</a> pre detaily o tom, čo sme dosiahli.
</p>
</ul>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->