Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

55 lines
1.9 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Faleminderit për dhurimin tuaj!</title>
</head>
<body>
<h1>Faleminderit për dhurimin tuaj!</h1>
<div id="introduction">
<div class="image">
<img src="money.jpg" alt="Faleminderit për dhurimin tuaj!"/>
</div>
<p>
Procesi i dhurimit tuaj online u krye.<br/>
Dhurimet tuaja sigurojnë qëndrueshmërinë e <a href="/work.html">punës sonë</a>. Ne
i bëjmë publike <a href="/about/funds/funds.html">financat tona</a>, që të mund të
siguroni veten se paratë tuaja janë vënë në punë për qëllime të mira.
</p>
</div>
<h2>Po më tej?</h2>
<p>
Hiq rastin kur i keni vënë shenjë mundësisë "Dua të mbetem anonim", emrin tuaj
do ta shtojmë te <a href="thankgnus.html">lista jonë e dhuruesve</a>. Përgjithësisht,
për këtë përdorim emrin e të zotit të llogarisë ose të kartës; nëse doni të shfaqeni
me një emër tjetër, ju lutemi, <a href="mailto:contact@fsfe.org">lidhuni me ne</a>.
Sido qoftë, ju lutemi, mbani parasysh se mund të duhen disa ditë deri sa emrin juaj të jetë shtuar.
</p>
<p>
Për më tepër, mund të shtoni
<a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.en.html">butonat tanë të Sponsorizimit</a>
te faqja juaj web që të demonstroni përkrahjen tuaj për ne.
</p>
<p>
Në disa vende, dhurimet për ne mund të zbriten nga taksat mbi të ardhurat.
Deri më sot, kështu mund të bëhet në <a href="germany.html">Gjermani</a> dhe
<a href="switzerland.html">Zvicër</a>. Nëse keni nevojë për një faturë të dhurimit,
ju lutemi,
<a href="mailto:contact@fsfe.org">lidhuni me zyrën tonë</a>.
</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->