Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

54 lines
1.4 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Naši donatori</title>
</head>
<body>
<h1>Naši donatori</h1>
<p id="introduction">
Želimo zahvaliti svima koji podržavaju naš rad. Vaši <a
href="/contribute/contribute.html">doprinosi kao volonter</a>, <a
href="http://fellowship.fsfe.org">kolega</a> ili sponzor čine naš rad
mogućim. Distribuirana podrška osigurava našu nezavisnost, zbog čega je
svaki mali doprinos značajan. Javno pokaži <a
href="/donate/donate.html">svoju donaciju</a> sa <a
href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">našim sponzorskim
grafikama</a> ili ostani anoniman.
</p>
<localmenu id="9999" style="number">Zadnjih 12 mjeseci</localmenu>
<h2>Zlatni donatori</h2>
<dynamic-content group="gold"/>
<h2>Srebrni donatori</h2>
<dynamic-content group="silver"/>
<h2>Brončani donatori</h2>
<dynamic-content group="bronze"/>
<h2>Donatori</h2>
<dynamic-content group="donors"/>
<p>
Hardverske donacije su navedene na našoj
<a href="hardware.html">stranici za hardverske donacije</a>. Tamo možete
također pronaći informacije kako nas podržati sa hardverom.
</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>NGO-FSN Serbia-Sream</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->