Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

64 lines
1.9 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Dhuruesit Tanë në 2012-n</title>
 5. </head>
 6. <body class="article thank-donors">
 7. <h1>Dhuruesit Tanë në 2012-n</h1>
 8. <p id="introduction">
 9. Do të donim të falënderonim këdo që përkrah punën tonë. <a
 10. href="/contribute/contribute.html">Kontributet tuaja si vullnetarë</a>, <a
 11. href="http://fellowship.fsfe.org">Anëtarë Shok</a> ose sponsor bëjnë të mundur punën tonë.
 12. Përkrahja e shpërhapur siguron pavarësinë tonë, ndaj edhe
 13. është i rëndësishëm çdo dhurim, sado i vogël. Tregojeni <a
 14. href="/donate/donate.html">dhurimin tuaj</a> publikisht me <a
 15. href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">elementë grafikë sponsorizimi</a>
 16. ose qëndroni anonim.
 17. </p>
 18. <localmenu id="2012" style="number">2012</localmenu>
 19. <h2>Mbrojtës të FSFE-së<a class="fn" id="ref-1" href="#fn-1">1</a></h2>
 20. <dynamic-content group="patrons"/>
 21. <h2>Kontribues Vazhdueshmërie të FSFE-së</h2>
 22. <dynamic-content group="sustainingcontributors"/>
 23. <h2>Kontribues të FSFE-së</h2>
 24. <dynamic-content group="contributors"/>
 25. <h2>Përkrahës të FSFE-së</h2>
 26. <dynamic-content group="supporters"/>
 27. <p>
 28. Dhurimet në <i>hardware</i> janë radhitur te
 29. <a href="hardware.html">sajti ynë i Dhurimeve në Hardware</a>. Ai përmban
 30. gjithashtu të dhëna se si të na përkrahni me hardware.
 31. </p>
 32. </body>
 33. <sidebar promo="donate">
 34. <h3>Fonde të FSFE-së</h3>
 35. <ul>
 36. <li><a href="/about/funds/funds.html">Para</a></li>
 37. <li><a href="/donate/hardware.html">Dhurime në hardware</a></li>
 38. <li><a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">Grafikë sponsorizimesh</a></li>
 39. </ul>
 40. </sidebar>
 41. <timestamp>$Date: 2015-12-08 12:56:31 +0200 (Tue, 08 Dec 2015) $ $Author: nicola.feltrin $</timestamp>
 42. </html>
 43. <!--
 44. Local Variables: ***
 45. mode: xml ***
 46. End: ***
 47. -->