Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

61 lines
2.1 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSF Europe - Free Software Foundation Europe</title>
</head>
<body>
<center>
<h1>Free Software Foundation Europe</h1>
<h2>"Free as in Freedom"</h2>
<table width="70%">
<tr>
<td>
<center>
<a href="http://www.fsfe.org"><img alt="[Fellowship of FSFE]" src="/graphics/global/fellow.png" border="0" /></a>
</center>
<!--
<ul>
<li><a href="documents/whyweexist.html">Pse ekzistojmë</a></li>
<li><a href="help/help.html">Si mund të ndihmoni</a></li>
<li><a href="documents/freesoftware.html">Ç´është Free
Software-i</a></li>
</ul>
</td>
<td>
<ul>
<li><a href="documents/whatwedo.html">Ç´bëjmë</a></li>
<li><a href="help/thankgnus.html">Kë do të donim të falënderonim</a></li>
<li><a href="documents/gnuproject.html">Ç´është projekti GNU</a></li>
</ul>
-->
</td>
</tr>
</table>
</center>
<p>
Mirësevini te faqja hyrëse e Free Software Foundation Europe. FSF
Europa zë fill më 10 Mars 2001 dhe mbulon tërë anën Europiane të
Free Software-it; veçanërisht
<a href="documents/gnuproject.html">Projektin GNU</a>. Po mbështesim aktivisht
zhvillimin e Free Software-it dhe çuarjen më tej të Sistemeve Operativë me bazë GNU-në
si p.sh. GNU/Linux. Gjithashtu, ofrojmë një qendër asistence për politikanë,
avokatër dhe gazetarë me qëllim që të sigurojmë të ardhme ligjore, politike dhe shoqërore
për Free Software-in.
</p>
</body>
<text id="news">Lajmet e fundit</text>
<text id="events">Së afërmi</text>
<text id="more">Lexoni më tepër...</text>
<text id="morenews">Lajme të tjerë...</text>
<text id="moreevents">Ngjarje të tjera...</text>
<translator>Besnik Bletën</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->