Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

22 lines
1.7 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Kies voor een Vrije Software PDF-lezer!</title>
</head> <body>
<h2>Over ons</h2>
<p>Dit was een initiatief van de <a href="https://fsfe.org">Free Software Foundation Europe</a> (FSFE). Heeft u feedback? Neem dan alstublieft contact met ons op via <a href="mailto:contact (at) pdfreaders (dot) org">contact (at) pdfreaders (dot) org</a>. Als u meer wilt weten over wat de FSFE op dit moment doet om het publieke bewustzijn van deze alternatieven te verbeteren, bekijkt u dan alstublieft onze <a href="https://fsfe.org/activities/pdfreaders/pdfreaders.html">"een einde aan niet-vrije software-advertenties"-campagne</a>.</p>
<h2>Over FSFE</h2>
<!--
Translations of the following text can be found on https://fsfe.org/contribute/translators/wordlist.en.html for many languages.
-->
<p>De <a href="https://fsfe.org">Free Software Foundation Europe</a> (FSFE) is een organisatie zonder winstoogmerk die actief is in vele Europese landen en betrokken is bij vele wereldwijde activiteiten. De toegang tot software bepaalt de deelname aan een digitale samenleving. Om gelijke deelname aan het informatietijdperk te verzekeren en vanwege te competitievrijheid versterkt de in 2001 opgerichte FSFE <a href="https://fsfe.org/freesoftware/freesoftware.html">Vrije Software</a>, zoals gedefinieerd door de vrijheden om te gebruiken, te bestuderen, te wijzigen en te kopieren. Tot de kernactiviteiten van de FSFE behoren het creëren van bewustzijn voor deze doelen, het politiek en juridisch zekerstellen van Vrije Software, en het bieden van vrijheid aan mensen door de ontwikkeling van Vrije Software te steunen.</p>
</body>
<translator>André Ockers</translator>
</html>