Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

173 lines
12 KiB

<html newsdate="2016-07-11" type="newsletter">
<version>1</version>
<head>
<title>Buletini i FSFE-së - korrik 2016</title>
</head>
<body microformats="h-entry">
<h1 class="p-name">Buletini i FSFE-së - korrik 2016</h1>
<h2 id="eif-v.-3-the-eu-hampers-its-own-goal-to-promote-better-interoperability-with-harmful-licensing-terms">EIF v. 3:
Me kushte të dëmshme licencimi, BE-ja pengon synimet e veta për të promovuar ndërveprueshmëri më të mirë</h2>
<p>FSFE-ja i ofroi Komisionit Europian <a href="/news/2016/news-20160624-01.html">mendimet
e veta lidhur me rishikimin që po i bëhet Kuadrit Europian të Ndërveprueshmërisë</a> (EIF). EIF synon të promovojë ndërveprueshmëri të zgjeruar në sektorin publik të BE-së, dhe gjendet përgjatë rishikimit të tretë që nga 2004. Edhe pse në <a href="https://ec.europa.eu/eusurvey/files/57b2ecd5-effa-4594-9ef2-47e7ecc67047">versionin projekt</a> i jepet përparësi Standardeve të Hapura në ofrimin e shërbimeve publike, në të promovohen
kushte të dëmshme licencimi FRAND (të ashtuquajturat "fair, reasonable and non-discriminatory") për standardet. Në praktikë, këto janë
<a href="/freesoftware/standards/why-frand-is-bad-for-free-software.html">tejet anti-konkurrencë dhe të papërshtatshme</a>
jo vetëm për Software-in e Lirë por për krejt sektorin software në përgjithësi. Veç kësaj, projekti shpërfill gjithashtu edhe marrëdhënien e provuar mes ndërveprueshmërisë dhe Software-it të Lirë: mjaft kuadro ligjore kombëtare <a href="https://wiki.fsfe.org/Migrated/EU%20Policies%20overview%3A%20Free%20Software%20and%20Open%20Standards">kërkojnë shprehimisht që shërbimet e tyre kombëtare të jenë të bazuara në Software të Lirë</a>. Ne
<a href="/freesoftware/standards/eif-v3.html">i kërkuam Komisioni Europian që t’i shohë këto dhe të tjera mangësi dhe të sigurojë ndërveprueshmëri në një rrugë të efektshme</a></p>
<h2 id="fsfe-summit---registration-open-and-how-to-attend">Kuvendi i FSFE-së - Hapen regjistrimet dhe si të merret pjesë</h2>
<p>Më 2 deri më 4 shtator do të mbahet kuvendi i parë i FSFE-së.
Kjo është <a href="/community/events/2016/summit/frontpage">veprimtaria
kryesore për të mbledhur tok anëtarë dhe përkrahës të FSFE-së nga krejt Europa</a>.
Këto javët e fundit, ekipi ynë i mrekullueshëm për kuvendin e FSFE-së harxhoi kohë,
pauza kafeje dhe kohë ëndrrash për t’ju ofruar një veprimtari e cila ia vlen
të ndiqet dhe do të jetë kremtimi zyrtar i përvjetorit të pesëmbëdhjetë të FSFE-së.
Veprimtaria do të jetë mbarë-europiane, e organizuar për bashkësinë,
do të përfshijë të vjetër dhe të sapoardhur, dhe do të mbahet në zemër të Berlinit.
Çdo ditë do të ketë një temë të re, të cilat ngrihen përreth bisedash mbi teknologjinë,
lirinë dhe shoqërinë. Dhe së fundi, por jo për nga rëndësia, veprimtari shoqërore në mbrëmje,
që ju japin rastin të takoheni me të tjerë, të ndani me ta ide dhe të planifikoni veprimtari të reja.</p>
<p>Tashmë, <a href="/community/events/2016/summit/attendance">regjistrimi
për kuvendin e parë të FSFE-së është zyrtarisht i hapur</a>. Për më tepër, në po atë faqe do të gjeni
krejt të dhënat e dobishme rreth pyetjesh që mund të keni lidhur me pjesëmarrjen. Më mirë të shpejtoheni,
se biletat dikur do të mbarohen!</p>
<p>Ju lutemi, kini parasysh që ekipi ynë për kuvendin është ende duke punuar fort për t’i dhënë formë
një programi frymëzues dhe të baraspeshuar, i cili përfundimisht do të njoftohet në javët e ardhshme.</p>
<h2 id="from-the-community">Nga bashkësia</h2>
<ul>
<li><p>Pas lajmeve më të reja lidhur me sendërtim të fshehtëzimit në aplikacione popullore
fjalosjesh, <a href="https://blogs.fsfe.org/h2/2016/05/31/why-privacy-is-more-than-crypto/">Hannes Hauswedell
trajton aspektet e rëndësishme të privatësisë në komunikime</a>, dhe jep disa shembuj aplikacionesh
të tanishme dhe nga projekte në zhvillim e sipër që respektojnë privatësinë në nivele të ndryshme.
Tej fshehtëzimit, thotë Hannes, privatësia jonë ka nevojë për Software-in e Lirë, pacenueshmërinë e pajisjeve dhe rrjete të federuar.
<a href="https://framablog.org/2016/06/27/le-chiffrement-ne-suffira-pas/">Framasoft e
përktheu në frëngjisht këtë postim blogu</a>.</p></li>
<li><p>Björn Schießle shkruan rreth
<a href="http://blog.schiessle.org/2016/07/04/history-and-future-of-cloud-federation/">Historisë
dhe të Ardhmes së Federimit Në Re</a>, ku shpjegon konceptin e shkëmbimeve shërbyes-me-shërbyes
në rastin e Owncloud-it/Nextcloud-it dhe zhvillimin e tij si "ID e federuar reje",
që duket e ngjashme me një adresë email. Ashtu si edhe email-i, "reja e federuar" i referohet
një përdoruesi në një shërbyes të dhënë.</p></li>
<li><p>Torsten Grote, anëtar i Asamblesë së Përgjithshme
<a href="https://blog.grobox.de/2016/the-proprietarization-of-android-google-play-services-and-apps/">shkruan
mbi procesin e kalimit të Android-it në një produkt pronësor</a> dhe se si kjo efektivisht
gjymton versione të tjerë të Android-it dhe i bën ata gjithnjë e më të padobishëm.
Torsten gjithashtu mbron idenë se edhe versione të gjymtuar të Android-it përfaqësojnë për bashkësitë
një themel të rëndësishëm për shtimin e lirisë së njerëzve.</p></li>
<li><p>Daniel Pocock shkruan mbi WebRTC-në
dhe projekte komunikimi si pjesë e Google Summer of Code, nën ombrellën
e Projektit Debian. Përmbledhja e tij përfshin shtojca WebRTC për platforma popullore
CMS dhe web, alternativa vërtet peer-to-peer, si dhe platformën Linux Desktop Telepathy.</p></li>
<li><p>Erik Albers shkruan se si tani së fundi ministrat e BE-së e humbën rastin për ta bërë
Software-in e Lirë pjesë integrale të strategjisë Open Access dhe se
pse <a href="http://blog.3rik.cc/2016/06/there-is-no-open-science-without-the-use-of-open-standards-and-free-software/">nuk mund të ketë Shkencë të Hapur pa përdorimin e standardeve të hapur dhe Software-it të Lirë</a>.</p></li>
<li><p>Björn Schießle shkruan <a href="http://blog.schiessle.org/2016/06/15/freedom-for-whom/">Liri, po për kë</a>,
ku ndan me ne mendimet e veta rreth dëmit të Contributor License Agreement
(CLA) për bashkësitë e Software-it të Lirë dhe se si mund të përfitojë biznesi dhe bashkësia
nga zhvillimi i zgjidhjeve plotësisht Software i Lirë.</p></li>
</ul>
<h2 id="what-else-have-we-done">Ç’kemi bërë tjetër?</h2>
<ul>
<li><p>Erik Albers, drejtuesi i ekipit për kuvendin, shkroi disa herë këtë muaj rreth procesit
në zhvillim e sipër të organizimit të kuvendit të parë të FSFE-së. Në to përfshihet
diskutimi rreth <a href="http://blog.3rik.cc/2016/05/fsfe-summit-about-logo-and-pr/">PR/Logo-s</a>,
rreth <a href="http://blog.3rik.cc/2016/06/fsfesummit-some-updates-and-introducing-our-committee/">komitetit të kuvendit</a>
dhe rreth <a href="http://blog.3rik.cc/2016/07/fsfesummit-registration-open/">regjistrimit dhe ekipit pas tij</a>.</p></li>
<li><p>FSFE-ja përkrahu krijimin
e <a href="/news/2016/news-20160630-01">nismë Software Heritage,
arkiv i kodit Software të Lirë</a>. Në të grumbullohen programe,
aplikacione dhe copëza kodi të hedhura në qarkullim nën licencë të lirë, prej një
larmie të gjerë burimesh kodi aktive apo të thara, me synim shpëtimin e kodit,
që ky të mos tretet në harresë.</p></li>
<li><p>Ca kohë më parë patëm një ide të krijonim degë kombëtare të FSFE-së,
por kjo doli e panevojshme. Matthias Kirschner deklaron tani
se <a href="https://k7r.eu/fsfe-chapter-germany-ev-officially-dissolved/">FSFE
Chapter Germany e.V. është mbyllur zyrtarisht</a>.</p></li>
<li><p>FSFE-ja i dërgoi shqetësimet e veta zv.presidentit të Tregut të Përbashkët Dixhital,
Andrus Ansip, komisionerëve Elżbieta Bieńkowska, Günther
Oettinger, dhe Margrethe Vestager lidhur me
<a href="/freesoftware/standards/why-frand-is-bad-for-free-software.html">kushtet
e dëmshme të licencimeve FRAND</a>, pjesë e planeve të BE-së për standardizimet.</p></li>
<li><p>U bëmë pjesë e nismës "shoqëri civile transparente" që tani pasqyrohet
në një ndarje të re te faqja jonë <a href="/about/about.html">Rreth</a>:
<a href="/about/transparency-commitment.html">Përkushtimi Ynë Ndaj Transparencës</a>
në të cilën radhiten krejt të dhënat e nevojshme për të qenë pjesë e nismës.</p></li>
<li><p>FSFE Austria qe e pranishme me një <a href="https://blog.widerstroem.com/weblog/6/veganmania-2016-in-wien">stendë
të FSFE-së në Veganmania 2016, në Vjenë</a> (DE),
<a href="https://blog.widerstroem.com/weblog/7/fair-planet-2016-in-linz">Fair
Planet 2016 në Linc</a> (DE) dhe në <a href="https://blog.widerstroem.com/weblog/8/linuxwochen-linz-2016">Linuxwochen
Linz 2016</a>.</p></li>
<li><p>Zv.presidenti i FSFE-së, Alessandro Rubini, ndihmoi në organizimin e Konferencës Italiane
të Software-it të Lirë, Confsl 2016 dhe
<a href="https://blogs.fsfe.org/rubini/2016/06/29/confsl-2016-the-italian-free-software-conference/">përfaqësoi
FSFE-në në një sesion të posaçëm</a>.</p></li>
<li><p>Grupi i FSFE-së për Munihun qe i pranishëm me një
<a href="https://www.softmetz.de/2016/06/13/erster-corso-leopold-2016-die-fsfe-war-dabei/">stendë FSFE në
të parin Corso Leopold 2016</a> (DE).</p></li>
<li><p>"FreieSoftwareAG" qe i pranishëm me një <a href="https://blogs.fsfe.org/fast_edi/?p=502">stendë
FSFE në Offenburg</a> (DE).</p></li>
</ul>
<h2 id="take-action">Hidhuni në veprim!</h2>
<p><a href="/community/events/2016/summit/attendance">Siguroni
biletën tuaj për të parin kuvend të FSFE-së, 2-4 shtator</a>!</p>
<p>Veç kësaj, <a href="/community/events/2016/summit/frontpage#spreadtheword">na ndihmoni
të përhapim lajmin</a> te listat tuaja të postimeve, blogun tuaj, kanalet tuaj
të mediave shoqërore ose duke ua dhënë lajmin fqinjëve tuaj.</p>
<h2 id="good-free-software-news">Lajme të Mira Nga Software-i i Lirë</h2>
<p>Shoqata April na njofton për përparimet në fushatën e tyre lidhur me projektligjin
mbi Republikën Dixhitale Frënge, ku <a href="https://www.april.org/en/progress-report-aprils-campaign-around-french-digital-republic-bill">parlamenti frëng i ka dhënë përparësi Software-it të Lirë</a>. Edhe pse kuadri i përgjithshëm ligjor
në Francë po ndërmerr vetëm hapa bebeje për promovimin e Software-it të Lirë,
deri në fund të 2018-s, thuajse <a href="https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/%E2%80%98open-source-values-match-municipal-public-services%E2%80%99">70% e krejt kompjuterave publikë në qytetin frëng të Fontenit
do të xhirojnë nën Linux</a>. Nga ana tjetër, Bullgaria është shndërruar në shembullin
frymëzues për sa u përket politikave të Software-it të Lirë, përmes <a href="https://thepolicy.us/bulgaria-got-a-law-requiring-open-source-98bf626cf70a#.nfmord3u7">votimit të ligjit që kërkon që krejt
software-i shkruar për qeverinë të jetë Software i Lirë dhe të zhvillohet si i tillë në një depo
publike</a>. Andaluzia nuk mbetet pas në këtë prirje dhe ka njoftuar
se <a href="https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/andalusia-renews-funds-key-open-source-projects">do të vazhdojë financimi i dy projekteve kyçe Software i Lirë të rajonit, GECOS dhe Guadalinux</a>.
Universitete në Europë po
<a href="https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/european-colleges-share-smes-open-source-training">krijojnë kurse
për studentë që të ndihmojnë kompani në zgjedhje dhe përdorim shërbimesh re të ndërtuara me Software të Lirë</a>.</p>
<p>Faleminderit krejt <a href="/contribute/contribute.html">vullnetarëve</a> ,
<a href="https://my.fsfe.org/donate">Anëtarëve Shok</a> dhe
<a href="/donate/thankgnus.html">korporatat dhuruese</a>
që bëjnë të mundur punën tonë,</p>
<p>redaktorët tuaj Cellini, Polina dhe Erik, <a href="/">FSFE</a></p>
</body>
<sidebar promo="about-fsfe"/>
<date>
<original content="2018-07"/>
</date>
<followup>donate</followup>
<tags>
<tag key="newsletter"/>
</tags>
</html>