Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

83 lines
2.9 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Dhuruesit Tanë në 2014-n</title>
 5. </head>
 6. <body class="article thank-donors">
 7. <h1>Dhuruesit Tanë në 2014-n</h1>
 8. <p id="introduction">
 9. Do të donim të falënderonim këdo që përkrah punën tonë. <a
 10. href="/contribute/contribute.html">Kontributet tuaja si vullnetarë</a>, <a
 11. href="http://fellowship.fsfe.org">Anëtarë Shok</a> ose sponsor bëjnë të mundur punën tonë.
 12. Përkrahja e shpërhapur siguron pavarësinë tonë, ndaj edhe
 13. është i rëndësishëm çdo dhurim, sado i vogël. Tregojeni <a
 14. href="/donate/donate.html">dhurimin tuaj</a> publikisht me <a
 15. href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">elementë grafikë sponsorizimi</a>
 16. ose qëndroni anonim.
 17. </p>
 18. <localmenu id="2014" style="number">2014</localmenu>
 19. <h2>Dhurues të Artë<a class="fn" id="ref-1" href="#fn-1">1</a></h2>
 20. <p>
 21. Dhuruesit e artë kanë dhuruar 1000 euro ose më shumë për çdo muaj, ose
 22. 12000 Euro ose më shumë në vit. Dhuruesit që kanë kontribuar për
 23. <a href="/about/transparency-commitment.html">më tepër se 10%</a>
 24. të buxhetit tonë vjetor janë shënuar me një <span style="color:red">*</span>.
 25. </p>
 26. <dynamic-content group="gold"/>
 27. <h2> Dhurues të Argjendtë</h2>
 28. <p>
 29. Dhuruesit e argjendtë kanë dhuruar 200 euro ose më shumë për çdo muaj, ose 2400 Euro ose më shumë në vit.
 30. </p>
 31. <dynamic-content group="silver"/>
 32. <h2> Dhurues të Bronztë</h2>
 33. <p>
 34. Dhuruesit e argjendtë kanë dhuruar 40 euro ose më shumë për çdo muaj, ose 480 Euro ose më shumë në vit.
 35. </p>
 36. <dynamic-content group="bronze"/>
 37. <h2> Dhurues të Tjerë</h2>
 38. <p>
 39. Do të donim të falënderonim ata dhurues që parapëlqyen të mbesin anonimë, dhe qindra dhurues
 40. dhe anëtarë shok që kanë dhuruar shuma më të vogla, shumë prej tyre gjatë vitesh. Çdo kontribut
 41. financiar, pa dallim sa i vogël apo i madh, është i rëndësishëm për veprën tonë, dhe në fakt,
 42. këto dhurime të shumta të vogla përbëjnë një të tretën e fondeve tona gjithsej.
 43. </p>
 44. <p>
 45. Dhurimet në <i>hardware</i> janë radhitur te
 46. <a href="hardware.html">sajti ynë i Dhurimeve në Hardware</a>. Ai përmban
 47. gjithashtu të dhëna se si të na përkrahni me hardware.
 48. </p>
 49. </body>
 50. <sidebar promo="donate">
 51. <h3>Fonde të FSFE-së</h3>
 52. <ul>
 53. <li><a href="/about/funds/funds.html">Para</a></li>
 54. <li><a href="/donate/hardware.html">Dhurime në hardware</a></li>
 55. <li><a href="/order/order.html">Artikuj tregtarë</a></li>
 56. </ul>
 57. </sidebar>
 58. <timestamp>$Date: 2015-12-08 12:56:31 +0200 (Tue, 08 Dec 2015) $ $Author: nicola.feltrin $</timestamp>
 59. </html>
 60. <!--
 61. Local Variables: ***
 62. mode: xml ***
 63. End: ***
 64. -->