Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

61 lines
2.5 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2016-01-28">
<version>1</version>
<head>
<title>Leden van het Europees Parlement stemmen voor meer Vrije Software in
de publieke sector</title>
</head>
<body>
<h1>Leden van het Europees Parlement stemmen voor meer Vrije Software in
de publieke sector</h1>
<p> Op 19 januari nam het Europees Parlement het
<a href="http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0009+0+DOC+PDF+V0//EN">
op eigen initiatief opgestelde rapport "Naar een digitale interne markt"</a>
aan. Dit in antwoord op de strategie van de Europese Commissie voor de digitale
interne markt. Het doet FSFE goed om te zien dat het Parlement een positievere
houding en een steviger standpunt inneemt als het gaat om het toegenomen
gebruik van Vrije Software en het belang ervan voor de digitale interne markt.</p>
<p>In het bijzonder:</p>
<ul>
<li><p>
Paragraaf 89 stelt dat software-aanbieders "de veiligheidsvoordelen van
open source software beter moeten promoten".</p></li>
<li><p>Paragraaf 110 dringt bij de Europese Commissie en de Raad aan op
"verhogen van het aandeel van vrije en open source software en het hergebruik
ervan binnen en tussen overheden als zijnde een oplossing om interoperabiliteit
te verhogen ".</p></li>
<li><p>Paragraaf 125 roept op tot "meer gebruik van vrije en open source
software, met name in onderwijsinstellingen en overheden".</p></li>
</ul>
<p>Aan de niet zo positieve kant benadrukt het rapport de mogelijkheid om
standaard-essentiële octrooien van FRAND-licentievoorwaarden te voorzien.
Hierdoor is er sprake van meer innovatie en blijven de prikkels voor
onderzoek, ontwikkeling en standaardisatie behouden ondanks het bekende feit
dat <a href="/freesoftware/standards/why-frand-is-bad-for-free-software.html"
>FRAND-licentiepraktijken schadelijk zijn voor Vrije Software</a>.</p>
<p>FSFE is niettemin verheugd over de goedkeuring van het verslag en roept de
Commissie op om de aanbevelingen van het Parlement te volgen. Dit leidt tot
meer delen en hergebruiken van Vrije Software bij het nastreven van de digitale
interne markt-initiatieven.</p>
</body>
<tags>
<tag key="front-page">voorpagina</tag>
<tag key="digital-single-market">digitale interne markt</tag>
<tag key="policy">beleid</tag>
<tag key="european-parliament">Europees Parlement</tag>
<tag key="public-administration">overheid</tag>
</tags>
<translator>André Ockers</translator>
</html>