Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

140 lines
5.3 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>Information för översättare - FSFE</title>
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/contribute/">Bidra</a></p>
<h1>Översättningar</h1>
<p id="introducion">
Free Software Foundation Europe är en internationell organisation.
Vi har som mål att <strong>nå ut till så många människor som möjligt</strong>
och inkludera dem i våra aktiviteter för att främja, hjälpa och stödja
frimjukvarurörelsen. För att uppnå detta vill vi göra våra publicerade
texter och hemsida tillgänglig på flera språk.
</p>
<p>
En stor del av översättningsinsatsen gäller webbsidorna,
framför allt de sidor som uppdateras regelbundet som
<a href="/">startsidan</a>, <a href="/news/">nyhetssidan</a> och
<a href="/events/">evenemangssidan</a>. Vi tillhandahåller en del
specialinformation för att <a href="/contribute/translators/web.html">hjälpa
dig med webböversättning</a>.
</p>
<p>
Men inte bara webbsidor behöver översättas: <a
href="/press/">Pressmeddelanden</a>, <a
href="/news/newletter.html">nyhetsbrev</a>, <a
href="/contribute/spreadtheword.html#promo-material">broschyrer och
informationsblad</a> och andra texter blir också mer spridda med varje
ytterligare språk dom finns tillgängliga i.
</p>
<p>
Eftersom FSFE är aktiva i många olika länder så finns texter även
skrivna på olika språk. Vi använder huvudsakligen engelska som en
startpunkt för att dela med oss dessa texter med andra delar av
organisationen och för ytterligare översättningar.
Därför behövs bidrag med att:
</p>
<ul>
<li>översätta texter från andra språk <em>till</em> engelska,</li>
<li>korrekturläsa engelska texter som är skrivna av personer som
inte har engelska som modersmål, och</li>
<li>översätta från engelska till andra språk.</li>
</ul>
<p>
Erfarenhet visar att de bästa översättningsresultaten nås när personer
översätter från ett främmande språk till deras modersmål. Att ha en god
idé om <a href="/about/">vad FSFE är</a> och om <a href="/about/principles.html">våra
koncept och värderingar</a> är en god idé innan man börjar översätta. För
att hjälpa till med svåra ord och fraser underhåller vi en <a
href="/contribute/translators/wordlist.html">ordlista på över 15
språk</a> som du kan förlita dig på när du råkar ut för teknisk
terminologi eller bara vanliga sätt att uttrycka sig när man talar
för FSFE.
</p>
<p>
Översättningar koordineras i allmänhet på <a
href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/translators">översättningssändlistan</a>,
och alla som vill bidra med översättningar
kan prenumerera på denna sändlista. Det är också här du bör söka efter
hjälp om du tvekar eller när du vill samarbeta i större projekt. Eftersom
vi redan har material tillgängligt på 30 språk är chansen stor att du kan
hitta någon i organisationen som kan hjälpa dig.
</p>
<p>
Texter som skall översättas eller korrekturläsas skickas till denna
sändlista med en referens till de önskade språken. Den som påbörjar
en översättning skickar ett svar till sändlistan för att undvika
dubbelarbete. Färdiga översättningar skickas även till sändlistan för
att tillåta andra att korrekturläsa översättningen och föreslå eventuella
korrigeringar. Både originaltexter och översättningar skickas normalt som
rena bifogade textdokument för att minimera arbete med att kopiera och
klistra-in.
</p>
<p>
Ideellt har översättningsgruppen för ett specifikt språk flera medlemmar
som kan avbelasta och stödja varandra, så att översättningar till ett
språk inte beror på endast en person.
</p>
<p>
Många av våra översättare är redan aktiva i andra fri mjukvaruprojekt
utöver FSFE. Att hjälpa till med översättningsarbetet i FSFE stärker fri
mjukvarumiljön i stort och ger folk, oberoende av nationalitet, en chans
att lära sig mer om fri mjukvara.
</p>
<p>
Att översätta och korrekturläsa texter är ett värdefullt bidrag till
arbetet som FSFE utför och en utsökt chans att spontant ta del i FSFE's
aktiviteter utan långsiktiga åtaganden.
</p>
<h2 id="subpages">Navigering</h2>
<ul>
<li>
<h3><a href="/contribute/translators/web.html">Översättning för webben</a></h3>
<p>
Hur man översätter <em>fsfe.org</em>.
</p>
</li>
<li>
<h3><a
href="/contribute/translators/wordlist.html">Ordlista</a></h3>
<p>
Ord och uttryck som vanligtvis används i FSFE.
</p>
</li>
<li>
<h3><a
href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/translators">Sändlista</a></h3>
<p>
Koordination och hjälp för översättningsinsatser.
</p>
</li>
</ul>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Andreas Rönnquist</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->