Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

102 lines
3.9 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Włącz się - Informacje dla tłumaczy</title>
</head>
<body>
<h1>Informacje dla tłumaczy</h1>
<p>
FSFE jest międzynarodową organizacją. Naszym celem jest dotarcie
do jak największej liczby osób i zachęcenie ich do włączenia się w nasze
działania. W tym celu chcemy, aby publikowane przez nas teksty były dostępne
w różnych językach.
</p>
<p>
Praca tłumaczy skupia się głównie na tłumaczeniu treści stron WWW, szczególnie
tych nieustannie aktualizowanych, jak
<a href="/index.html">strona początkowa</a>,
<a href="/news/news.html">strona z wiadomościami</a> czy
<a href="/events/events.html">strona w wydarzeniami</a>. Informacje dotyczące tego,
jak można pomóc w tłumaczeniu stron WWW znajdują się na specjalnej
<a href="/contribute/translators/web.html">stronie dla tłumaczy stron internetowych</a>.
</p>
<p>
Ale nie tylko strony WWW wymagają tłumaczenia.
<a href="/press/press.html">Informacje dla prasy</a>,
<a href="/news/newsletter.html">internetowe biuletyny</a>,
<a href="/documents/printable/printable.html">broszury</a>
oraz inne
publikacje również staną się dostępne dla większej liczby osób z każdym kolejnym
językiem, na jaki zostaną przetłumaczone.
</p>
<p>
Choć, w zależności od autora, teksty powstają w różnych językach,
ogólnie używamy wersji angielskojęzycznej jako wyjściowej do dalszych
tłumaczeń. Z tego powodu, szczególnie potrzebne są osoby, które zajmować się
będą:
</p>
<ul>
<li>tłumaczeniem z innych języków na angielski,</li>
<li>korektą tekstów w języku angielskim napisanych przez osoby,
dla których nie jest on językiem narodowym oraz</li>
<li>tłumaczeniem z angielskiego na inne języki.</li>
</ul>
<p>
Doświadczenia pokazały, że najlepsze tłumaczenia powstają, jeśli tłumaczy się
z języka obcego na narodowy. Ponadto, warto na początku zapoznać się z sekcją
<a href="/about">"O nas"</a>, aby dowiedzieć się, jakie idee i wartości są
szczególnie bliskie ludziom z FSFE.
</p>
<p>
Dla niektórych języków, powstała
<a href="/contribute/translators/wordlist.html">Lista często używanych
zwrotów</a> wraz z ich tłumaczeniami.
</p>
<p>
Tłumaczenia koordynowane są za pośrednictwem elektronicznej listy adresowej
o nazwie "Translators". Każdy, kto chce włączyć się w proces tłumaczenia
może zapisać się na nią
<a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/translators">tutaj</a>.
</p>
<p>
Teksty do przetłumaczenia lub korekty są wysyłane na tę listę razem z
informacją o docelowych językach. Ten, kto rozpocznie tłumaczenie wysyła
informację na listę, aby uniknąć powielania zadań. Zakończone tłumaczenia
również są wysyłane na listę, aby inni tłumacze mogli je sprawdzić i
zaproponować ewentualne poprawki. Zarówno teksty oryginalne, jak i
tłumaczenia wysyłane są w postaci tekstowych załączników w celu
zminimalizowania pracy związanej z ich kopiowaniem i wklejaniem.
</p>
<p>
W idealnej sytuacji, dla danego języka istnieje zespół tłumaczący, którego
członkowie wspierają się wzajemnie i pomagają sobie w tłumaczeniach, więc
teksty tłumaczone na ten język nie są zależne tylko od jednej osoby.
</p>
<p>
Tłumaczenie i korekta tekstów jest naprawdę cennym wkładem w działalność
FSFE, jak również doskonałą okazją do wzięcia udziału w działaniach
FSFE bez podejmowania długoterminowych zobowiązań.
</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Marcin Olender</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->