Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

100 lines
5.5 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>ФССЕ - Съдействие - Информация за преводачи</title>
</head>
<body>
<h1>Информация за преводачи</h1>
<p>
ФССЕ е международна организация. Нашата цел е да достигнем до
колкото се може повече хора и да ги включим в дейностите ни. За да
постигнем това, ние искаме да направим публикациите достъпни на няколко
езика.
</p>
<p>
Главна част от усилията за преводите засяга уеб страниците, особено
непрестанно осъвременяваните страници като
<a href="/index.html">началната страница</a>,
<a href="/news/news.html">страницата с новини</a> или
<a href="/events/events.html">страницата със събития</a>. Специална информация
за това как да помогнете с преводите на уеб страниците може да бъде намерена на
<a href="/contribute/translators/web.html">страницата с информация за преводачи
на уеб страниците</a>.
</p>
<p>
Но не само уеб страниците трябва да бъдат преведени.
<a href="/press/press.html">Информация за пресата</a>,
<a href="/news/newsletter.html">бюлетини</a>,
<a href="/documents/printable/printable.html">брошури</a>
и други текстове
също стават по-широко разпространени с всеки допълнителен език, на който
са достъпни.
</p>
<p>
Въпреки че в зависимост от автора, текстовете първоначално са написани
на различни езици, ние използваме основно английския като отправна точка
за по-нататъшни преводи. Ето за това се нуждаем най-вече от:
</p>
<ul>
<li>превеждане от други езици на английски,</li>
<li>проверка на английски текстове написани от хора, чийто роден език
не е английският и</li>
<li>превеждане от английски на други езици.</li>
</ul>
<p>
Опитът показва, че най-добри преводи се получават, когато се превежда
от чужд на майчин език. Също така може да е добра идея да
прочетете раздела <a href="/about">"За нас"</a>, за да получите обща
представа за идеите и ценностите стоящи зад ФССЕ
</p>
<p>
За някои езици съществува и
<a href="/contribute/translators/wordlist.html">Списък на често използвани
понятия</a> на който са налични и съответните им преводи
</p>
<p>
Преводите общо взето се съгласуват на пощенския списък на преводачите.
Всеки желаещ да допринесе за преводите, може да се запише
<a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/translators">тук</a>.
</p>
<p>
Текстовете за превод или проверка се изпращат на този списък заедно с указания
към желаните езици. Който и да започне с превод изпраща отговор на списъка,
за да избегне удвоената работа. Завършените преводи също се изпращат на списъка,
за да се позволи на други да проверят превода и да предложат възможни подобрения.
Обикновено оригиналните текстове и преводите се изпращат като прикрепени
текстови файлове за удобство при копиране.
</p>
<p>
Теоретично екипът от преводачи за даден език има няколко члена, които
се подпомагат и подкрепят взаимно, така че преводите за този език да не
зависят само от един човек.
</p>
<p>
Преводите и корекциите на текстове са ценен принос към работата на
ФССЕ и са отличен шанс непринудено да вземете участие в дейностите
на организацията без дългосрочни задължения.
</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Пламен Стоев</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->