Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

60 lines
3.2 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2016-08-17">
<head>
<title>Document Foundation dhe FSFE-ja forcojnë marrëdhëniet e tyre</title>
</head>
<body>
<h1>Document Foundation dhe FSFE-ja forcojnë marrëdhëniet e tyre</h1>
<p newsteaser="yes">Free Software Foundation (FSFE) do të jetë anëtare e <a
href="https://www.documentfoundation.org/governance/advisory-board/">Trupës
Këshillimore të Document Foundation-it</a>. Në të njëjtën kohë, Document
Foundation po bëhet <a href="/associates/associates.html">një organizëm i asociuar
FSFE-së</a>.</p>
<p>Synimi i Free Software Foundation Europe-ës është të ndihmojë njerëzit
të kontrollojnë teknologjinë, dhe jo e kundërta. Por ky është një qëllim që
nuk arrihet dot nga një organizëm i vetëm. Organizmat e asociuara janë njësi
që kanë të njëjtin vizion me FSFE-në dhe përkrahin fondacionin dhe Software-in e lirë
në përgjithësi, duke nxitur njerëzit të përdorin dhe zhvillojnë Software të Lirë,
duke ndihmuar organizma të kuptojnë pse Software-i i Lirë është një kontribut për lirinë,
transparencën dhe vetë-përcaktimin, dhe duke i hequr pengesa adoptimit të Software-it
të Lirë.</p>
<p>Me këtë shprehje të dyanshme të përkrahjes, që të dy organizmat forcojnë
njëri-tjetrin në betejën për ta mbajtur publikun e përgjithshëm në vendin e drejtuesit
të mjetit në fushën e teknologjisë. FSFE-ja përfaqëson parimet e lëvizjes së bashkësisë
që punon në favor të adoptimit të Software-it të Lirë nga kompanitë, administratat
publike dhe qytetarët privatë; ndërsa Document Foundation i kthen parimet dhe etikën
në produkte aktuale, duke u dhënë përdoruesve një suitë produktiviteti të klasit të parë,
të plotë, por krejtësisht të lirë.</p>
<p>"Jemi të gëzuar t’i ofrojmë mirëseardhjen Free Software Foundation Europe-ës si
një anëtar i Trupës Këshillimore. Tok, do të jemi në gjendje të shpiem më tej adoptimin
e Software-it të Lirë në Europë, nga administratat publike dhe ndërmarrjet", tha
Eike Rathke, një <a
href="https://www.documentfoundation.org/governance/board/">nga drejtorët e
Document Foundation-it</a> dhe mbrojtës prej kohësh i Software-it të Lirë dhe <i>hacker</i>.</p>
<p>"Ne besojmë se bashkimi i forcave të krejt organizmave aktive në
fushën e Software-it të Lirë kudo në Europë është e rëndësishme," u shpreh <a
href="/about/kirschner/kirschner.html">Matthias Kirschner</a>, President i
Free Software Foundation Europe-ës, "dhe të punojmë tok për të arritur qëllimet
tona të përbashkëta. Tok me organizmat tanë të asociuar duam të tregojmë se jemi
një lëvizje e fuqishme dhe e lidhur mirë, dhe se punojmë të arrijmë objektiva
të përbashkëta. Për t’ia arritur kësaj, ne shkëmbejmë ide, bashkërendojmë përpjekjet,
motivojmë njëri-tjetrin, dhe gjejmë mundësi të reja për të punuar tok mbi projekte
të caktuara. Një rast i tillë është ky me Document Foundation, shtylla e një nga projekteve
më të suksesshme të Software-it të Lirë:
LibreOffice".</p>
</body>
<tags>
<tag>front-page</tag>
<tag content="associates">associates</tag>
</tags>
</html>