Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

26 lines
995 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Arkiv Lajmesh – FSFE</title>
 5. </head>
 6. <body class="article" microformats="h-entry">
 7. <h1 class="p-name">Arkiv Lajmesh</h1>
 8. <include-news/>
 9. </body>
 10. <sidebar promo="none">
 11. <h2><i class="fa fa-rss"></i></h2>
 12. <p id="introduction">
 13. Në këtë faqe grumbullohen lajmet e rregullta që boton FSFE-ja
 14. mbi fushatat dhe veprimtaritë e veta. Regjistrohuni te <a
 15. href="/press/index.html">lista e postimeve mbi njoftimet për shtypin</a> ose
 16. pajtohuni te <a href="/news/news.rss">prurja jonë RSS</a> që të jeni
 17. të përditësuar rreth veprimtarive tona. Ka të passhëm gjithashtu <a href="newsletter.html">buletine mujore</a>. Lajme mbi Software-in e Lirë nga Bota mund të merren nga <a href="/about/fsfnetwork.html"> organizma simotra të FSFE-së</a>.
 18. </p>
 19. </sidebar>
 20. <text id="more">Lexoni më tepër…</text>
 21. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 22. </html>