Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

18 lines
707B

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <news date="2007-01-30">
 4. <title>El missatge de Vista: actualitzeu a GNU/Linux ja!</title>
 5. <body>
 6. L'FSFE considera que aquesta és una oportunitat única: amb el llençament del Vista,
 7. els usuaris hauran d'actualitzar a aquest nou sistema operatiu que tindrà un aspecte
 8. diferent i requerirà temps per a habituar-se a la seva funcionalitat. El
 9. mateix és cert per a qualsevol distribució moderna de GNU/Linux. És aproximadament la
 10. mateixa inversió en esforç, però us donarà el control sobre les vostres pròpies
 11. dades.
 12. </body>
 13. <link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-ca/2007-February/000213.html</link>
 14. </news>
 15. </newsset>