Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

16 lines
691 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <news date="2005-05-02">
 4. <title>Procesi penal antitrust "Patenta Software-i vs Microsoft": Komisioni Europian po i vë kazmën njërës
 5. prej punëve të veta më të mira</title>
 6. <body>
 7. Letër e hapur për Z. McCreevy, Komisioneri Europian për Shërbimet dhe Tregun e Brendshëm.
 8. "Komisioni Europian është përfshirë në një proces penal historik antitrust
 9. me Microsoft-in. [...] Për fat të keq, ky sukses unik tani është
 10. në rrezik të shndërrohet në një fitore pa kuptim."
 11. </body>
 12. <link>http://www.germany.fsfeurope.org/campaigns/swpat/letter-20050502.en.html</link>
 13. </news>
 14. </newsset>